TEXT SMTA
Analyse and process text to Semanta.

  
Corpus
Title
Text

Copora data

CORP taalkunde START 0 DIRECTORY text
--the_url:taalkunde
-- segmentatie...
--grammaticale segmentatie
--semanta verdeelt
--teksten in
--grammaticale segmenten
--om semantische
--en conversationele
--toepassingen te
--kunnen maken
--uit de
--tekst wordt
--door semanta
--de teksttaal
--afgeleid het
--kan voorkomen
--dat semanta
--meerdere talen
--herkent vaak
--zal dan
--de goede
--keuze gemaakt
--worden bij
--talen met
--een kleinere
--woordenschat is
--dit vaak
--niet het
--geval en
--kan de
--bezoeker een
--keus maken
--de gevonden
--talen
--the_url:https//www semanta
--nl/nederlandstalige spreekwoorden
-- nederlandstalige...
--spreekwoorden
--
--
--
--
--naar navigatie
--springen
--nederlandstalige spreekwoorden
--
--
--
--
--naar navigatie
--springen
--
--naar zoeken
--springen
--
--
--
--
--
--
--
--elck is
--om raepen
--uit adriaen
--pietersz van
--de venne
--
--
--informatie bij
--zusterprojecten:
--
--
--wikipedia-logo-v2 svg
--artikel in
--wikipedia
--
--
--wiktfavicon en
--svg
--omschrijving in
--wikiwoordenboek
--
--
--commons-logo svg
--media bij
--commons
--
--een spreekwoord
--is een
--korte krachtige
--uitspraak die
--een waarheid
--of wijsheid
--bevat in
--tegenstelling tot
--een gezegde
--wordt steeds
--dezelfde tekst
--gebruikt:
--
--
--
--
--a
--
--„aalmoezen geven
--verarmt niet
--”
--
--bron: cornelis
--kruyskamp woordenboek
--der nederlandsche
--taal nijhoff
--1882 23
--aanhaling(en): jan
--roegiers arenberg
--in de
--lage landen:
--een hoogadellijk
--huis in
--vlaanderen nederland
--universitaire pers
--leuven 2002
--isbn 9789058672339
--98
--betekenis: als
--je iets
--van je
--rijkdom weggeeft
--krijg je
--daar in
--geestelijk opzicht
--iets voor
--terug
--zie ook:
--wikiwoordenboek
--aan de
--rand van
--het ravijn
--bloeien de
--mooiste bloemen
--betekenis: de
--beste resultaten
--dragen tegelijkertijd
--de grootste
--risico's
--
--aan de
--veren kent
--men de
--vogel betekenis:
--aan het
--uiterlijk (verzorging/kleding)
--kun je
--zien met
--wat voor
--iemand je
--te maken
--hebt de
--kleren maken
--de man
--
--aan de
--vruchten kent
--men de
--boom betekenis:
--je kunt
--alleen iemand
--echt leren
--kennen door
--de dingen
--die doet
--en de
--manieren waarop
--iemand dingen
--aanpakt
--gebaseerd op
--matteus 7:17-18
--
--aap wat
--heb je
--mooie jongen
--betekenis: iemand
--probeert door
--lief en
--aardig te
--doen iets
--gedaan te
--krijgen
--
--achter de
--wolken schijnt
--de zon
--betekenis: alle
--nare dingen
--zijn tijdelijk
--en daarna
--wordt het
--beter
--
--aken en
--keulen zijn
--niet op
--één dag
--gebouwd betekenis:
--voor een
--uitgebreide klus
--heb je
--meer tijd
--nodig
--aangehaald: jaap
--zijlstra toekomst:
--bijbels dagboek
--1999 27
--
--„al draagt
--een aap
--een gouden
--ring het
--is en
--blijft een
--lelijk ding
--”
--
--bron: koninklijk
--instituut voor
--taal- land-
--en volkenkunde
--van nederlandsch
--indië the
--hague bijdragen
--tot de
--indië volumes
--15-16 nijhoff
--1868 40
--aanhaling(en): mr
--donner donner:
--niet alles
--is heilsgeschiedenis
--reformatorisch dagblad
--24 januari
--2014
--betekenis: als
--iets in
--essentie slecht
--of lelijk
--is kun
--je het
--niet goed
--of mooi
--maken door
--er een
--kleinigheid aan
--te veranderen
--(ding verwijst
--hier naar
--de aap
--niet naar
--de ring
--zie ook:
--wikiwoordenboek
--al doende
--leert men
--betekenis: het
--is niet
--omdat je
--geen ervaring
--in iets
--hebt dat
--je het
--niet moet
--proberen; door
--iets zelf
--te doen
--dat het
--best
--
--al is
--de leugen
--nog zo
--snel de
--waarheid achterhaalt
--haar wel
--betekenis: liegen
--keert zich
--tegen je
--altijd! met
--een leugen
--schiet iemand
--niets op
--omdat de
--waarheid altijd
--vroeg of
--laat naar
--buiten komt
--
--alle gekheid
--op een
--stokje betekenis:
--nu even
--serieus of
--nu tijd
--voor de
--waarheid
--
--alle hens
--aan dek!
--betekenis: iedereen
--meehelpen
--
--alle hout
--is geen
--timmerhout betekenis:
--niet alles
--is van
--voldoende kwaliteit
--
--alle wegen
--leiden naar
--rome betekenis:
--er zijn
--veel manieren
--om je
--doel te
--bereiken
--betekenis: de
--uitkomst is
--altijd hetzelfde
--
--als apen
--hoger klimmen
--willen ziet
--men gauw
--hun blote
--billen betekenis:
--zich voornamer
--voordoen dan
--men in
--het echt
--is met
--gezichtsverlies tot
--gevolg
--
--als de
--berg niet
--tot mohammed
--komt zal
--mohammed tot
--de berg
--gaan betekenis:
--genoegen nemen
--met wat
--er beschikbaar/mogelijk
--is
--
--als de
--ene hand
--de ander
--wast worden
--ze allebei
--schoon betekenis:
--wanneer je
--samenwerkt en
--elkaar helpt
--is hetgeen
--gebeuren moet
--sneller gedaan
--
--als de
--herder verdwaalt
--dolen de
--schapen betekenis:
--leider het
--verkeerd doet
--weten de
--mensen die
--hem volgen
--niet wat
--ze doen
--moeten
--
--als de
--kat van
--huis is
--dansen de
--muizen op
--tafel betekenis:
--als een
--gezaghebber niet
--aanwezig is
--wordt daar
--gretig gebruik
--van gemaakt
--
--als de
--nood het
--hoogste is
--is de
--redding nabij
--betekenis: in
--hoge nood
--komt er
--vaak plotseling
--een oplossing
--
--als de
--vos de
--passie preekt
--boer let
--op uw
--kippen
--als de
--vos de
--passie spreekt
--boer pas
--op je
--kippen (ganzen)
--betekenis: pas
--op voor
--slijmballen ze
--willen altijd
--wat van
--je; als
--een bedrieger
--vrome dingen
--zegt moet
--je extra
--voorzichtig met
--deze persoon
--zijn
--
--als de
--wijn is
--in de
--man is
--de wijsheid
--kan betekenis:
--iemand die
--te veel
--heeft gedronken
--is niet
--meer in
--staat goede
--beslissingen te
--nemen
--
--als er
--een schaap
--over de
--dam is
--volgen er
--meer betekenis:
--de eerste
--stap is
--gezet is
--het voor
--een ander
--niet moeilijk
--meer om
--die ook
--te maken
--en volgt
--de rest
--vanzelf
--
--als hadden
--geweest is
--is hebben
--te laat
--betekenis: niet
--zeuren over
--gedane zaken
--
--als het
--getij verloopt
--verzet men
--de bakens
--betekenis: als
--de omstandigheden
--veranderen neemt
--men andere
--nieuwe maatregelen
--en stelt
--uitgangspunten en
--doelen
--
--als het
--kalf verdronken
--is dempt
--men de
--put betekenis:
--pas als
--het te
--laat is
--neemt men
--maatregelen
--
--als het
--schip lek
--is gaan
--de ratten
--van boord
--betekenis: als
--het verkeerd
--loopt laten
--valse vrienden
--je in
--de steek
--
--als het
--water zakt
--dan kraakt
--het ijs
--betekenis: een
--logisch gevolg
--
--als je
--hem een
--vinger geeft
--neemt hij
--de hele
--hand betekenis:
--iemand een
--beetje helpt
--wil diegene
--altijd je
--hulp
--
--als katten
--muizen mauwen
--ze niet
--betekenis: wanneer
--je aan
--het eten
--bent praat
--je niet
--zoveel
--
--als men
--over de
--duivel spreekt
--dan trapt
--men hem
--op zijn
--staart betekenis:
--het over
--iemand hebben
--en die
--dan plots
--tegen het
--lijf lopen
--of iets
--gebeurt terwijl
--je het
--er net
--over had
--
--als twee
--honden vechten
--om een
--been loopt
--de derde
--er mee
--heen betekenis:
--personen ruzie
--hebben of
--er niet
--uit komen
--kan een
--derde daarvan
--profiteren
--
--al te
--goed is
--buurmans gek
--betekenis: slachtoffer
--worden van
--je eigen
--goedheid als
--iemand te
--maken mensen
--gauw misbruik
--van iemand;
--geholpen hebben
--maar daar
--geen bedankje
--maar aanmerkingen
--op krijgen
--
--april doet
--wat hij
--wil betekenis:
--de maand
--april is
--qua weer
--erg veranderlijk
--
--arbeid adelt
--betekenis: van
--hard te
--werken word
--je een
--nobeler/beter mens
--
--as is
--verbrande turf
--betekenis: aan
--een voorwaardelijke
--belofte (as
--als) heb
--je niets
--
--
--b
--
--baat het
--niet dan
--schaadt het
--niet aangehaald
--stef groenewoud
--stoppen met
--behandelen patiënt
--soms beter
--reformatorisch dagblad
--20 november
--2013
--betekenis: je
--kunt het
--ieder geval
--proberen want
--ook al
--lukt het
--niet je
--gaat er
--niet op
--achteruit
--
--belofte maakt
--schuld betekenis:
--als je
--iets beloofd
--hebt moet
--je dat
--ook nakomen
--
--beter een
--half ei
--dan een
--lege dop
--betekenis: beter
--iets dan
--helemaal niets
--
--beter één
--vogel in
--de hand
--dan tien
--in de
--lucht betekenis:
--kleine concrete
--resultaten zijn
--beter dan
--grootse plannen
--
--beter een
--goede buur
--dan een
--verre vriend
--betekenis: je
--hebt meer
--aan iemand
--in de
--buurt
--gebaseerd op
--spreuken 27:10
--
--beter hard
--geblazen dan
--de mond
--gebrand betekenis:
--het is
--beter dat
--men zich
--inspant dan
--dat er
--door slordigheid
--of luiheid
--een ongeluk
--gebeurt/iets fout
--gaat
--
--beter laat
--dan nooit
--betekenis: het
--is beter
--dat iets
--een beetje
--te laat
--komt dan
--dat het
--nooit gebeurt
--
--beter ten
--halve gekeerd
--dan ten
--hele gedwaald
--betekenis: je
--kan beter
--iets voortijdig
--stoppen dan
--doorgaan tot
--het helemaal
--verkeerd gaat;
--wanneer je
--in de
--gaten hebt
--dat dit
--het niet
--de goede
--weg is
--kun je
--beter stoppen
--en opnieuw
--beginnen
--
--beter voorkomen
--dan genezen
--betekenis: je
--kan beter
--iets voortijdig
--voorkomen dan
--er later
--de gevolgen
--van inzien
--
--bezint eer
--ge begint
--betekenis: denk
--goed na
--over de
--gevolgen voordat
--je actie
--onderneemt
--
--bij het
--scheiden van
--de markt
--leert men
--de kooplui
--kennen betekenis:
--als de
--zaken eenmaal
--gedaan zijn
--leer je
--iemand pas
--kennen
--
--bitter in
--de mond
--maakt het
--hart gezond
--betekenis: iets
--heeft een
--vieze smaak
--maar maakt
--de mens
--wel beter
--
--blaffende honden
--bijten niet
--betekenis: een
--grote mond
--hebben maar
--als het
--er op
--aan komt
--niets doen
--je moet
--daarom dus
--niet per
--definitie bang
--zijn voor
--iemand met
--een grote
--mond
--
--boontje komt
--om zijn
--loontje betekenis:
--hij krijgt
--wat hij
--verdient de
--gevolgen zal
--iemand altijd
--wel een
--keer moeten
--gaan dragen
--
--boter bij
--de vis
--betekenis: meteen
--betalen niet
--wachten
--
--buurmans leed
--troost betekenis:
--door het
--verdriet of
--de pijn
--van een
--ander kun
--je je
--eigen verdriet
--en pijn
--beter verdragen
--
--
--d
--
--daar helpt
--geen lievemoederen
--aan betekenis:
--niets helpt
--ook vriendelijke
--woorden niet
--
--daar is
--geen woord
--frans/latijn/chinees bij
--betekenis: iedereen
--kan dat
--begrijpen
--
--daar kan
--de schoorsteen
--niet van
--roken betekenis:
--men kan
--niet alleen
--van vriendelijke
--woorden leven
--
--daarvan gaan
--er dertien
--in een
--dozijn betekenis:
--iets heel
--gewoons
--
--daar zit
--'em de
--kneep
--daar zit
--'em de
--knoop betekenis:
--daar zitten
--de moeilijkheden/problemen
--
--dat haal
--je de
--koekoek betekenis:
--dat zal
--wel waar
--zijn
--
--dat wast
--al het
--water van
--de zee
--niet af
--betekenis: iets
--is niet
--meer te
--veranderen/aan te
--passen
--
--dat zal
--hem niet
--glad zitten
--betekenis: iets
--zal niet
--meevallen en
--moeilijk zijn
--
--de aanhouder
--wint betekenis:
--als je
--niet opgeeft
--lukt het
--vast wel
--
--de appel
--valt niet
--ver van
--de stam/boom
--betekenis: een
--kind lijkt
--op zijn
--ouder(s) een
--persoon vertoont
--gelijkenis met
--de ander
--
--de beste
--breister laat
--wel eens
--een steek
--vallen betekenis:
--ook diegene
--die het
--kundigst is
--maakt fouten
--
--de beste
--stuurlui staan
--aan wal
--betekenis: het
--is makkelijker
--om kritiek
--te geven
--dan om
--zelf iets
--te bereiken;
--diegenen die
--het moeilijke
--werk niet
--doen hebben
--wel de
--grootste kritiek
--en aanmerkingen
--maar hebben
--er zelf
--geen ervaring
--mee en
--denken het
--toch beter
--te weten
--
--de boog
--kan niet
--altijd gespannen
--staan betekenis:
--aan een
--stuk doorwerken
--is niet
--gezond er
--moet ook
--rust tussendoor
--zijn
--
--de brutalen
--hebben de
--halve wereld
--betekenis: wie
--brutaal is
--krijgt doorgaans
--meer dan
--dat diegene
--recht op
--heeft
--
--de dader
--ligt op
--het kerkhof
--betekenis: er
--is niemand
--die weet
--wie de
--dader is
--
--de dorsende
--os zult
--gij niet
--muilbanden betekenis:
--iemand die
--voor je
--werkt moet
--je goed
--behandelen
--
--de druiven
--zijn zuur
--betekenis: iets
--zeggen niet
--erg te
--vinden maar
--er eigenlijk
--het tegenovergestelde
--van denken
--
--de een
--z'n dood
--is een
--ander z'n
--brood betekenis:
--wat voor
--de één
--een nadeel
--is daar
--profiteert een
--ander van
--
--de eerste
--klap is
--een daalder
--waard betekenis:
--wie het
--eerste begint
--heeft de
--meeste kans
--op overwinning
--
--de ene
--dienst is
--de andere
--waard betekenis:
--wanneer iemand
--helpt doet
--men graag
--iets terug
--
--de gebraden
--duiven vliegen
--niemand in
--de mond
--betekenis: iemand
--die luxe
--wil zal
--er voor
--moeten werken
--
--de gekken
--krijgen de
--kaart betekenis:
--dwaze en
--onverstandige mensen
--krijgen hun
--gelijk of
--ze dat
--hebben of
--niet
--
--de gelegenheid
--maakt de
--dief betekenis:
--wanneer de
--omstandigheden het
--gemakkelijker erop
--maken is
--stelen verleidelijk
--
--de gestage
--drup holt
--de steen
--(uit) betekenis:
--door het
--vol te
--houden wordt
--uitwindelijk wel
--het doel
--bereikt
--
--de kleren
--maken de
--man betekenis:
--met nette
--kleding en
--een goed
--verzorgd uiterlijk
--zal je
--veel sterker
--staan in
--het (zaken)leven
--
--de kost
--gaat voor
--de baat
--uit betekenis:
--eerst moeten
--er kosten
--worden gemaakt
--alvorens men
--er iets
--aan verdienen
--kan
--
--de kruik
--gaat zolang
--te water
--tot zij
--breekt betekenis:
--men kan
--gevaarlijke dingen
--blijven doen
--totdat het
--misgaat
--
--de laatste
--loodjes wegen
--het zwaarst
--betekenis: aan
--het eind
--van de
--klus wordt
--het werken
--het meest
--moeilijk; de
--dingen op
--het einde
--van een
--karwei zijn
--het vermoeiendst
--
--de lampt
--hangt scheef
--betekenis: het
--geld is
--op
--
--de liefde
--kan niet
--van één
--kant komen
--betekenis: als
--je samen
--iets doet
--zal ieder
--moeten bijdragen
--
--de mens
--wikt maar
--god beschikt
--betekenis: de
--mensen maken
--allerlei plannen
--maar het
--is niet
--aan hen
--of dat
--ook gebeurt
--
--de morgenstond
--heeft goud
--in de
--mond betekenis:
--als men
--vroeg opstaat
--kan men
--veel werk
--verzetten
--
--de muren
--hebben oren
--betekenis: let
--op wat
--je zegt
--iedereen kan
--het horen
--
--de natuur
--is sterker
--dan de
--leer betekenis:
--datgene at
--aangeleerd is
--wordt gauw
--vergeten
--
--de olie
--in de
--lamp is
--op betekenis:
--het geld
--is op
--
--de ouderdom
--komt met
--gebreken betekenis:
--als je
--ouder wordt
--ga je
--vanalles mankeren
--
--de pen
--is machtiger
--dan het
--zwaard betekenis:
--woorden kunnen
--meer teweeg
--brengen dan
--wapens
--
--de pot
--verwijt de
--ketel dat
--die zwart
--ziet betekenis:
--een ander
--aanwijzen als
--schuldige terwijl
--die zelf
--hetzelfde gedaan
--heeft
--
--de ratten
--verlaten het
--zinkende schip
--betekenis: als
--de omstandigheden
--verslechteren denken
--sommigen alleen
--aan zichzelf
--en vertrekken
--
--de rijpste
--pruimen zijn
--geschud betekenis:
--belangrijkste werk
--is gedaan
--of grootste
--deel van
--de oogst
--is binnengehaald
--
--de schellen
--vallen hem
--van de
--ogen betekenis:
--plotseling iets
--begrijpen hoe
--het in
--elkaar steekt
--gebaseerd op
--handelingen 9:18
--
--de soep
--wordt nooit
--zo heet
--gegeten als
--ze wordt
--opgediend betekenis:
--de uitvoer
--van erg
--strenge maatregelen
--valt in
--de praktijk
--erg mee;
--de woorden
--van iemand
--worden minder
--zwaar opgepakt
--dan dat
--ze uitgesproken
--zijn
--
--de teerling
--is geworpen
--betekenis: niet
--meer terugkunnen
--door de
--genomen stap
--
--de tijd
--kent geen
--genade betekenis:
--gaat sneller
--voorbij dan
--je denkt
--
--de tijd
--zal het
--leren betekenis:
--na verloop
--van tijd
--is er
--bekend hoe
--het gegaan
--is
--
--de vlag
--dekt de
--lading niet
--betekenis: iets
--onder een
--goede naam
--verkopen zonder
--dat het
--ook die
--kwaliteit heeft
--
--de vruchten
--zullen de
--beloften der
--bloemen overtreffen
--betekenis: het
--is nu
--al goed
--maar het
--eindresultaat wordt
--nog veel
--beter
--
--de wens
--is de
--vader van
--de gedachte
--betekenis: je
--gelooft iets
--omdat je
--wil dat
--het zo
--is
--
--de wal
--keert het
--schip betekenis:
--door beperkingen
--enigerlei niet
--verder kunnen
--
--de weg
--naar de
--hel is
--geplaveid met
--goede voornemens
--betekenis: veel
--hebben zonder
--ze daadwerkelijk
--uit te
--voeren
--
--die appelen
--vaart die
--appelen eet
--betekenis: datgene
--wat iemand
--zelf verkoopt
--eet/gebruikt die
--ook
--
--die het
--breed heeft
--laat het
--breed hangen
--betekenis: als
--iemand veel
--geld heeft
--kan die
--veel bezitten
--
--die het
--dichtst bij
--het vuur
--zit warmt
--zich het
--best betekenis:
--als je
--ergens vlak
--bij bent
--heb je
--daar vaak
--meer voordeel
--van dan
--wanneer dat
--niet het
--geval is
--
--die het
--eerst komt
--eerst maalt
--die eerst
--komt het
--eerst maalt
--betekenis: wie
--als eerste
--aankomt wordt
--geholpen
--
--die niet
--waagt die
--niet wint
--betekenis: wie
--nooit een
--risico neemt
--kan ook
--niet iets
--bereiken
--
--die niet
--werkt zal
--niet eten
--betekenis: wie
--bewust niet
--wil werken
--heeft geen
--recht op
--geld
--gebaseerd op
--tessalonicenzen 3:10
--
--die staat
--ziet toe
--dat hij
--niet valle
--betekenis: mensen
--die alles
--denken te
--weten of
--kunnen moeten
--zelf maar
--oppassen voor
--fouten en
--problemen
--
--die vlieger
--gaat niet
--op betekenis:
--die gedachte
--lukken
--
--doe wel
--en zie
--niet om
--betekenis: doe
--datgene wat
--je doet
--goed doe
--goede daden
--maar verwacht
--niet geprezen
--te worden
--of een
--dankje wel
--daarvoor
--
--doe wel
--naar mijn
--woorden maar
--ziet niet
--daden betekenis:
--ik geef
--raad waar
--je je
--het beste
--aan kan
--houden maar
--ik doe
--het zelf
--niet
--
--door de
--wol geverfd
--zijn betekenis:
--zeer ervaren
--zijn
--
--door schade
--en schande
--wordt men
--wijs betekenis:
--een mens
--leert het
--beste van
--z'n fouten
--
--door vragen
--wordt men
--wijs betekenis:
--door het
--stellen van
--vragen kun
--je veel
--te weten
--komen en
--veel kennis
--opdoen
--
--driemaal is
--scheepsrecht betekenis:
--de derde
--keer zal
--je wel
--gaan lukken
--
--
--e
--
--een brutaal
--mens heeft
--de halve
--wereld betekenis:
--iemand die
--wat durft
--te zeggen
--krijgt het
--meestal wel
--voor elkaar
--
--eendracht maakt
--macht betekenis:
--wanneer mensen
--samenwerken kan
--men veel
--bereiken
--
--een ezel
--stoot zich
--in het
--algemeen geen
--tweemaal aan
--dezelfde steen
--betekenis: wanneer
--iemand een
--fout heeft
--gemaakt past
--diegene er
--meestal voor
--op diezelfde
--fout nog
--eens te
--maken
--
--eén gek
--kan meer
--vragen/vragen stellen
--dan tien
--wijzen kunnen
--beantwoorden betekenis:
--er zijn
--altijd wel
--vragen waar
--niemand het
--antwoord op
--weet
--
--een gewaarschuwd
--mens telt
--voor twee
--betekenis: iemand
--die vooraf
--weet wat
--er fout
--kan gaan
--moet zich
--er maar
--op voorbereiden
--
--een goed
--begin is
--het halve
--werk betekenis:
--beter een
--goede start
--te maken
--dan later
--puin te
--moeten ruimen
--betekenis: met
--een goede
--voorbereiding kan
--het werk
--goed en
--snel gedaan
--worden
--
--een goede
--buur is
--beter dan
--een verre
--vriend betekenis:
--een buurman
--die je
--helpt heb
--je meer
--aan dan
--aan iemand
--nooit ziet
--
--een goed
--hart is
--goud waard
--betekenis: je
--treft niet
--snel meer
--mensen met
--karakter
--
--een goed
--verstaander heeft
--aan een
--half woord
--genoeg
--een goed
--verstaander heeft
--maar een
--half woord
--nodig betekenis:
--als je
--luistert dan
--snap je
--het meteen
--iemand die
--goed luistert
--heeft niet
--veel uitleg
--nodig
--
--een half
--ei is
--beter dan
--een lege
--dop betekenis:
--beter iets
--dan niets
--
--een huishouden
--van jan
--steen betekenis:
--een rommelig
--huishouden hebben
--
--een kat
--in het
--nauw maakt
--rare sprongen
--betekenis: als
--het slecht
--gaat probeert
--men het
--op de
--vreemdste manieren
--op te
--lossen
--
--een kat
--komt altijd
--op z'n
--pootjes terecht
--betekenis: ingewikkelde
--en vervelende
--dingen kunnen
--vanzelf weer
--voor elkaar
--komen
--
--een kruimeltje
--is ook
--brood betekenis:
--wees gelukkig
--met wat
--je hebt
--
--een man
--een woord
--betekenis: wat
--je belooft
--moet je
--ook doen
--
--een ongeluk
--zit in
--een klein
--hoekje betekenis:
--door een
--kleine fout
--kunnen gemakkelijk
--erg nare
--ongelukken gebeuren
--
--een oude
--bok lust
--wel eens
--een groen
--blaadje betekenis:
--een oud
--persoon kan
--kan wel
--eens verliefd
--zijn op
--een vrij
--jong iemand
--
--een oud
--voerman hoort
--nog graag
--het klappen
--van de
--zweep betekenis:
--iemand die
--oud is
--vindt het
--fijn te
--praten over
--dingen van
--vroeger
--
--een rollende
--steen vergaart
--geen mos
--betekenis: iemand
--die slechts
--kort ergens
--werkzaam is
--komt niet
--vooruit
--
--een rotte
--appel in
--de mand
--maakt al
--het gave
--fruit te
--schand betekenis:
--als iemand
--uit een
--groep een
--fout maakt
--benadeelt hij
--de hele
--groep; door
--slechts één
--persoon kan
--iedereen van
--die groep
--een slechte
--naam krijgen
--
--een schip
--op het
--strand is
--een baken
--in zee
--betekenis: van
--de fouten
--die anderen
--hebben gemaakt
--kun je
--zelf veel
--leren
--
--een schurftig
--paard vreest
--de roskam
--betekenis: iemand
--die aan
--iets schuldig
--is heeft
--liever niet
--dat datgene
--onderzocht wordt
--
--eens gezegd
--blijft gezegd
--betekenis: als
--iemand iets
--belooft moet
--die dat
--ook uitvoeren
--
--eén uur
--van onbedachtzaamheid
--kan maken
--dat men
--jaren schreit
--betekenis: één
--moment van
--onvoorzichtigheid kan
--verschrikkelijke gevolgen
--hebben
--
--een vliegende
--vogel heeft
--altijd meer
--dan een
--zittende betekenis:
--iemand die
--veel buitenkomt
--krijgt altijd
--meer dan
--thuis blijft
--zitten
--
--een vos
--verliest wel
--zijn haren
--maar niet
--zijn streken
--betekenis: als
--iemand van
--uiterlijk is
--veranderd maar
--niet van
--karakter; ook
--wanneer een
--mens ouder
--wordt heeft
--die nog
--steeds dezelfde
--karaktertrekken
--
--een vriendelijk
--gezicht brengt
--overal licht
--betekenis: een
--vrolijk persoon
--weet vaak
--meer te
--bereiken dan
--iemand die
--nors is
--
--een zondagssteek
--houdt geen
--week betekenis:
--er rust
--geen zegen
--op het
--werk dat
--iemand op
--zondag doet
--
--Één zwaluw
--maakt nog
--geen zomer
--(variant: eén
--zwaluw maakt
--de lente
--niet) betekenis:
--het lijkt
--op een
--begin maar
--dat zegt
--niets over
--het resultaat;
--of: als
--ding goed
--loopt betekent
--het niet
--dat andere
--dingen ook
--zo goed
--gaan lopen
--
--eer is
--teer betekenis:
--beledigd worden
--doet pijn
--
--eerste gewin
--is kattengespin
--betekenis: initiële
--winst kan
--zo weer
--zijn verloren
--
--eerlijk duurt
--het langst
--betekenis: een
--leugen komt
--op den
--duur altijd
--uit maar
--de waarheid
--blijft altijd
--waar
--
--eigen haard
--is goud
--waard betekenis:
--het is
--nergens zo
--mooi als
--thuis; men
--hecht veel
--waarde aan
--het eigen
--bezit
--
--eigen lof
--stinkt betekenis:
--als iemand
--over zichzelf
--opschept geeft
--dat een
--erg rare
--indruk
--
--eind goed
--al goed
--betekenis: de
--tegenslagen zijn
--gauw vergeten
--als het
--goed afloopt
--
--elke dag
--een draadje
--is een
--hemdsmouw in
--een jaar
--betekenis: als
--je iedere
--dag een
--beetje doet
--komt het
--karwei uiteindelijk
--klaar
--
--elke dag
--heeft genoeg
--aan zijn
--eigen kwaad
--betekenis: men
--moet zich
--niet zorgen
--maken over
--de toekomst
--
--elke gek
--heeft zijn
--gebrek betekenis:
--er valt
--op iedereen
--wel iets
--aan te
--merken
--
--elke ketter
--heeft zijn
--letter betekenis:
--ieder denkt
--dat de
--eigen mening
--bewezen kan
--worden
--
--elke medaille
--heeft een
--keerzijde betekenis:
--iets van
--twee kanten
--bekijken aan
--iedere zaak
--zitten twee
--kanten vaak
--een positieve
--en minder
--positieve kant
--
--elke vogel
--zingt zoals
--hij gebekt
--is betekenis:
--iedereen zegt
--en doet
--het op
--de manier
--die bij
--hem past
--
--elk huisje
--heeft z'n
--kruisje betekenis:
--ieder gezin
--heeft eigen
--zorgen en
--problemen
--
--
--
--
--elk meent
--z'n uil
--een valk
--te zijn
--betekenis: een
--ouder meent
--dat diens
--eigen kinderen
--beter/slimmer/etc zijn
--dan andermans
--kinderen
--
--elk schot
--is geen
--eendvogel betekenis:
--niet iedere
--poging of
--alles wat
--je doet
--is succesvol
--
--ere wie
--ere toekomt
--betekenis: als
--iemand het
--verdient moet
--die ook
--de eer
--voor zijn
--werk krijgen
--gebaseerd op
--romeinen 13:7
--
--er gaan
--veel makke
--schapen in
--een hok
--betekenis: wanneer
--iedereen rustig
--blijft passen
--veel mensen
--in dezelfde
--ruimte
--
--er gaat
--een dominee
--voorbij betekenis:
--in een
--gezelschap zwijgt
--iedereen plotseling
--
--er is
--geen koe
--zo bont
--of er
--zit wel
--aan vlekje
--aan betekenis:
--niets is
--perfect
--
--er is
--geen pot
--zo scheef
--of er
--past wel
--een deksel
--op betekenis:
--ook voor
--een minder
--mooi meisje
--is er
--een man
--te vinden
--
--er verdrinken
--er meer
--in het
--glas dan
--in de
--zee betekenis:
--er gaan
--veel mensen
--dood door
--het drinken
--van alcohol
--
--er zijn
--meer hondjes
--die fikkie
--heten betekenis:
--meer mensen/etc
--met dezelfde
--naam
--
--er zijn
--vele wegen
--die naar
--rome leiden
--betekenis: iets
--kan vaak
--op meerdere
--manieren gedaan/bereikt
--worden
--
--ervaring is
--de beste
--leermeester betekenis:
--van datgene
--dat je
--zelf hebt
--meegemaakt leer
--je het
--meeste
--
--
--g
--
--gedachten zijn
--tolvrij betekenis:
--iedereen mag
--vrij denken
--wat diegene
--wil
--
--gedane zaken
--nemen geen
--keer betekenis:
--iets dat
--gebeurd is
--kan je
--niet meer
--terugdraaien
--
--gedeelde smart
--is halve
--smart betekenis:
--als je
--over problemen
--praat dan
--kan je
--het makkelijker
--verwerken; door
--de problemen/ellende
--van een
--ander is
--het gemakkelijker
--de eigen
--problemen/ellende te
--dragen
--
--geduld is
--een schone
--zaak betekenis:
--wie rustig
--afwacht wordt
--beloond
--
--geen geld
--geen zwitsers
--betekenis: zonder
--geld krijg
--je hulp
--noch koopwaar
--of er
--is altijd
--wel geld
--nodig om
--iets gedaan
--te krijgen
--
--geen haar
--op mijn
--hoofd die
--daar aan
--denkt betekenis:
--ergens helemaal
--niets voor
--voelen
--
--geen roosje
--zonder doornen
--geen rozen
--zonder doornen
--betekenis: achter
--alle leuke/goede
--dingen zitten
--ook minder
--leuke kanten
--
--geen nieuws
--is goed
--nieuws betekenis:
--zolang er
--over iets
--of iemand
--binnenkomt kan
--men er
--doorgaans van
--uitgaan dat
--het goed
--(dwz niet
--slecht) gaat
--
--geen profeet
--is in
--zijn (eigen)
--land geëerd
--betekenis: in
--tegenstelling tot
--vreemden zijn
--mensen uit
--je woonplaats
--minder bereid
--te luisteren
--citaat uit
--marcus 6:4
--
--gekken en
--dwazen schrijven
--hun namen
--op muren
--(of deuren)
--en glazen
--betekenis: mensen
--die het
--minst te
--melden hebben
--schreeuwen vaak
--het hardst
--
--geld maakt
--niet gelukkig
--betekenis: er
--is meer
--in het
--leven dan
--rijkdom
--
--geld verzoet
--de arbeid
--betekenis: geld
--dat je
--krijgt maakt
--het harde
--vervelende werk
--weer goed
--
--geld wat
--stom is
--maakt recht
--wat krom
--is betekenis:
--met geld
--kan men
--de ergste
--dingen goedmaken
--(voor geld
--is alles
--te koop)
--
--gelijke monniken
--gelijke kappen
--betekenis: mensen
--van dezelfde
--soort hebben
--dezelfde rechten
--
--geluk is
--de kunst
--een boeket
--te maken
--van de
--bloemen waar
--je bij
--kunt betekenis:
--gelukkig leven
--met de
--gegeven mogelijkheden/beperkingen
--
--gestolen goed
--gedijt niet
--betekenis: gestolen
--zaken brengen
--nooit voordeel
--
--gewogen maar
--te licht
--bevonden betekenis:
--gekeurd en
--afgekeurd worden
--
--gierigheid is
--de wortel
--van alle
--kwaad betekenis:
--door gierigheid
--ontstaan er
--veel problemen
--en is
--er veel
--ellende in
--de wereld
--
--gissen doet
--missen betekenis:
--als je
--niet zeker
--bent van
--je zaak
--maar gokt
--gaat het
--meestal fout
--
--goed begonnen
--is half
--gewonnen betekenis:
--een goed
--begin is
--het halve
--werk
--
--goede raad
--is duur
--betekenis: bijna
--te moeilijk
--om raad
--te kunnen
--geven
--
--goede waar
--prijst zichzelf
--betekenis: voor
--hoeft geen
--reclame gemaakt
--te worden
--omdat het
--zich vanzelf
--verkoopt
--
--goede wijn
--behoeft geen
--krans betekenis:
--men komt
--vanzelf op
--goede producten
--af die
--verkopen zichzelf
--en daarom
--is reclame
--daarvoor niet
--nodig
--
--goed gereedschap
--is het
--halve werk
--betekenis: door
--de juiste
--hulpmiddelen te
--gebruiken wordt
--het karwei
--snel geklaard
--
--goedkoop is
--duurkoop betekenis:
--goedkope producten
--hebben meestal
--zoveel onkosten
--en nadelen
--dat ze
--daardoor duurder
--blijken te
--zijn dan
--een duurder
--product
--
--goed voorbeeld
--doet goed
--volgen betekenis:
--als je
--zelf op
--de goede
--manier handelt
--nemen anderen
--dat vanzelf
--over
--
--goed voorgaan
--doet goed
--volgen betekenis:
--als je
--zelf op
--de goede
--manier handelt
--nemen anderen
--dat vanzelf
--over
--
--grijze haren
--zijn kerkhofsbloemen
--betekenis: als
--je grijze
--haren krijgt
--ben je
--niet zo
--ver meer
--van het
--kerkhof (ofwel
--de dood);
--oude mensen
--zijn dicht
--bij de
--dood
--
--
--h
--
--haast je
--langzaam betekenis:
--doe het
--zo snel
--mogelijk maar
--niet sneller
--(uit het
--latijn: festina
--lente)
--
--haastige spoed
--is zelden
--goed /maar
--haast je
--als het
--moet ook:
--haast en
--spoed zijn
--zelden goed
--betekenis: snel
--dingen afhandelen
--kan bijna
--nooit goed
--eindigen
--
--hardlopers zijn
--doodlopers betekenis:
--als je
--haastig begint
--gaat het
--gauw fout
--je kunt
--beter eerst
--goed nadenken
--voor je
--iets doet
--om ongelukken
--door haast
--te vermijden
--
--het beste
--paard struikelt
--(ook) wel
--eens betekenis:
--ook de
--beste maakt
--wel eens
--een fout
--
--het beste
--paard van
--stal wordt
--overgeslagen betekenis:
--grappige uitspraak
--wanneer iemand
--overgeslagen wordt
--
--het bloed
--kruipt waar
--het niet
--gaan kan
--betekenis: verborgen
--wensen en
--verlangens komen
--vroeg of
--laat bewust
--of onbewust
--bovendrijven je
--kan ze
--niet onderdrukken
--betekenis: familieleden
--nemen het
--uiteindelijk steeds
--weer voor
--elkaar op
--
--het doel
--heiligt de
--middelen betekenis:
--om het
--doel te
--bereiken zijn
--alle middelen
--geoorloofd
--
--het eerste
--gewin is
--kattengespin betekenis:
--het gewonnen
--geld dat
--men vroeg
--in het
--spel wint
--raakt men
--later vaak
--weer kwijt
--
--het eind
--zal de
--last dragen
--betekenis: moeilijkheden
--en problemen
--komen vooral
--als het
--werk bijna
--af is
--
--het ei
--wil wijzer
--zijn dan
--de kip
--betekenis: het
--kind denkt
--het beter
--te weten
--dan de
--ouder
--
--het ene
--oor in
--het andere
--weer uit
--betekenis: iets
--(een raad
--wel horen
--maar het
--vervolgens meteen
--weer vergeten;
--gezegd van
--hardleerse personen
--aan wie
--hetzelfde steeds
--weer opnieuw
--moet worden
--verteld
--
--het ene
--woord haalt
--het andere
--uit betekenis:
--als de
--ene persoon
--een grote
--mond opzet
--krijgt die
--dat van
--de ander
--terug
--
--het gras
--aan de
--andere kant
--van de
--heuvel is
--altijd groener
--betekenis: men
--denkt dat
--anderen geen
--problemen hebben
--
--het hebben
--van de
--zaak is
--het einde
--van 't
--vermaak betekenis:
--eens je
--iets hebt
--is het
--verlangen ernaar
--weg
--
--het hemd
--is nader
--dan de
--rok betekenis:
--familie gaat
--boven vrienden
--
--het hinkende
--paard komt
--achteraan betekenis:
--wanneer het
--werk is
--gedaan komt
--de rekening
--betekenis: na
--mooie dingen
--komen vaak
--de minder
--fijne dingen
--
--het hoge
--woord moet
--er uit
--betekenis: het
--moeilijke onderwerp
--waar iemand
--mee zit
--wordt uitgesproken
--
--het hoofd
--loopt me
--om betekenis:
--niet meer
--weten wat
--te doen
--(bv bij
--drukte)
--
--het is
--altijd koekoek
--éénzang betekenis:
--altijd hetzelfde
--verhaal vertellen
--of zelfde
--voorbeeld geven
--
--het is
--goed riemen
--snijden van
--andermans leer
--betekenis: het
--is gemakkelijk
--van andermans
--eigendom/geld te
--tracteren
--
--het is
--niet al
--goud wat
--er blinkt
--het is
--niet alles
--goud wat
--er blinkt
--betekenis: de
--dingen lijken
--mooier dan
--ze in
--werkelijkheid zijn;
--mooie verwachtingen
--kunnen weleens
--een addertje
--onder het
--gras verbergen
--
--het is
--zo lang
--als het
--breed is
--betekenis: hoe
--er ook
--naar iets
--gekeken wordt
--maakt niet
--uit de
--uitkomst is
--altijd hetzelfde
--
--het kan
--vriezen en
--dooien betekenis:
--alle kanten
--uit gaan
--
--het laatste
--hemd heeft
--geen zakken
--betekenis: je
--kunt niets
--meenemen als
--je dood
--gaat (laatste
--hemd doodshemd)
--
--het leven
--is geen
--zoete krentenbol
--betekenis: het
--is niet
--altijd zo
--mooi iedereen
--heeft wel
--eens tegenvallers
--
--het leven
--gaat niet
--altijd over
--rozen betekenis:
--het is
--niet altijd
--zo mooi
--iedereen heeft
--wel eens
--tegenvallers
--
--het moet
--uit de
--lengte of
--breedte komen
--betekenis: het
--moet op
--een of
--andere manier
--gebeuren
--
--het oog
--is groter
--dan de
--maag betekenis:
--meer op
--het bord
--scheppen dan
--er opgegeten
--kan worden
--
--het oog
--van de
--meester maakt
--het paard
--vet betekenis:
--het werk
--gebeurt beter
--als de
--baas toezicht
--houdt
--
--het oog
--ziet altijd
--van zich
--af betekenis:
--de eigen
--fouten ziet
--men niet
--maar andermans
--fouten altijd
--wel
--
--het paard
--ruikt de
--stal betekenis:
--opschieten om
--gauw thuis
--te komen
--
--het sop
--is de
--kool niet
--waard betekenis:
--een onderwerp
--is te
--onbelangrijk om
--er aandacht
--aan te
--geven
--
--het verstand
--komt met
--de jaren
--betekenis: oudere
--mensen zijn
--wijzer en
--jongere mensen
--mogen fouten
--maken
--
--het water
--loopt altijd
--naar de
--zee betekenis:
--mensen die
--veel hebben
--krijgen er
--ook altijd
--steeds meer
--bij
--
--het zijn
--niet alleen
--koks die
--lange messen
--dragen betekenis:
--uiterlijk vertoon
--bewijst niets
--betekenis: het
--gereedschap hebben
--maakt iemand
--nog geen
--vakman
--
--het zijn
--niet de
--slechtste vruchten
--waaraan de
--wespen knagen
--het zijn
--de slechtste
--vruchten niet
--waaraan de
--wespen knagen
--betekenis: over
--de goede
--mensen worden
--vaak onaardige
--dingen verteld
--
--het zijn
--sterke benen
--die de
--weelde kunnen
--dragen betekenis:
--mensen die
--plotseling veel
--geld hebben
--geven het
--gemakkelijk uit
--aan verkeerde
--dingen
--
--hoe meer
--zielen hoe
--meer vreugd
--betekenis: hoe
--meer mensen
--er bij
--zijn hoe
--leuker dat
--het is
--
--hoge bomen
--vangen veel
--wind betekenis:
--bekende/belangrijk mensen
--of met
--een hoge
--functie krijgen
--sneller commentaar
--of kritiek
--
--holle vaten
--bommen/klinken het
--hardst betekenis:
--wie er
--het minste
--verstand van
--heeft verkondigt
--het luidst
--zijn mening
--
--honger maakt
--rauwe bonen
--zoet betekenis:
--wanneer iemand
--echt honger
--heeft kan
--die dingen
--eten die
--die normaal
--niet lust
--gebaseerd op
--spreuken 27:7
--(aan de
--hongerige ziel
--is alle
--bitter zoet)
--
--hoogmoed komt
--voor de
--val betekenis:
--iemand die
--erg trots
--is of
--hoogmoedig krijgt
--gauw de
--bijbehorende ellende
--gebaseerd op
--spreuken 16:18
--(hovaardigheid is
--vóór de
--verbreking en
--hoogheid des
--geestes vóór
--de val)
--
--hoop doet
--leven betekenis:
--als je
--kan hopen
--op betere
--tijden dan
--krijg je
--toch weer
--levenslust; zo
--lang je
--nog hoop
--hebt zijn
--er ook
--nog mogelijkheden
--
--
--i
--
--ieder diertje
--zijn pleziertje
--betekenis: iedereen
--vermaakt zich
--op zijn
--manier (je
--hoeft er
--geen oordeel
--over te
--hebben)
--
--ieder vist
--op zijn
--getij betekenis:
--iedereen doet
--zijn dingen
--wanneer hem
--dat het
--beste uitkomt
--
--in het
--donker zijn
--alle katjes
--even grauw
--betekenis: alle
--meisjes lijken
--donker even
--mooi
--betekenis: in
--het donker
--is niet
--te zien
--wat er
--gedaan moet
--worden
--
--in het
--land der
--blinden is
--éénoog koning
--betekenis: je
--hoeft maar
--weinig moeite
--te doen
--om mensen
--vóór te
--blijven als
--zij zich
--niet in
--dat onderwerp
--verdiepen of
--er geen
--tijd/moeite in
--willen stoppen
--betekenis: wanneer
--iemand als
--enige een
--beetje van
--iets weet
--lijkt het
--voor iedereen
--die er
--niets van
--weet alsof
--diegene er
--echt verstand
--van heeft
--
--in het
--veen ziet
--men niet
--op een
--turfje betekenis:
--wie rijk
--is let
--niet op
--een euro
--meer of
--minder
--
--in mei
--legt ieder
--vogeltje een
--ei betekenis:
--doet het
--weer aan
--de zomer
--denken
--
--is saul
--onder de
--profeten? betekenis:
--niet verwachten
--dat iemand
--er ook
--aanwezig is
--
--in troebel
--water is
--het goed
--vissen betekenis:
--men kan
--van de
--moeilijkheden van
--een ander
--gebruik maken
--om er
--z'n eigen
--voordeel mee
--te doen
--
--
--j
--
--je kan
--geen omelet
--maken zonder
--eieren te
--breken betekenis:
--om iets
--te bereiken
--moet je
--kosten maken
--of moeite
--doen
--
--je kan
--niet de
--kool en
--de geit
--sparen betekenis:
--je moet
--keuzes maken
--
--je moet
--een gegeven
--paard niet
--in de
--mond kijken
--betekenis: je
--moet niet
--te kritisch
--zijn over
--cadeaus of
--koopjes
--
--je moet
--de huid
--van de
--beer niet
--verkopen voor
--hij geschoten
--is betekenis:
--men viert
--best de
--overwinning niet
--alvorens er
--gewonnen is
--
--je moet
--geen slapende
--honden wakker
--maken betekenis:
--beter niet
--over een
--bepaald onderwerp
--beginnen; je
--moet aan
--mensen die
--ergens niets
--van weten
--en het
--er wellicht
--niet mee
--eens zijn
--niets erover
--vertellen
--
--je moet
--roeien met
--de riemen
--die je
--hebt betekenis:
--gebruikmaken van
--de middelen
--ter beschikking
--staan
--
--je weet
--nooit hoe
--een koe
--een haas
--vangt betekenis:
--het kan
--altijd wel
--eens lukken
--
--jij raapt
--nog geen
--stro van
--de aarde
--betekenis: je
--hebt nog
--niets verwezenlijkt
--
--jong geleerd
--is oud
--gedaan betekenis:
--hoe eerder
--men iets
--leert des
--te langer
--de vaardigheid
--zal blijven
--
--jong te
--paard oud
--te voet
--betekenis: als
--je in
--je jeugd
--erg wordt
--verwend krijg
--je het
--later erg
--moeilijk
--
--
--k
--
--kalmte zal
--je redden
--betekenis: als
--je rustig
--blijft gaan
--de dingen
--beter
--
--kan uit
--nazareth iets
--goeds komen?
--betekenis: wanneer
--iemand een
--bepaalde opvoeding
--heeft gehad
--kan daar
--nis goeds
--van verwacht
--worden
--
--katten die
--muizen mauwen
--niet betekenis:
--tijdens het
--eten praat
--men niet
--
--kennis is
--macht betekenis:
--veel weten
--kan veel
--invloed betekenen
--
--keulen en
--aken zijn
--niet op
--een dag
--gebouwd betekenis:
--grote projecten
--kosten tijd
--(en vergen
--geduld)
--
--kijken alsof
--men z'n
--laatste oortje
--versnoept heeft
--betekenis: verlegen
--en beteuterd
--kijken
--
--kinderen en
--dronken lui
--zeggen de
--waarheid betekenis:
--ze weten
--niet wat
--ze geacht
--worden voor
--zich te
--houden en
--zeggen alles
--
--kleine kopjes
--hebben ook
--oren (variant:
--kleine potjes
--hebben grote
--oren betekenis:
--je moet
--uitkijken met
--wat je
--zegt als
--er kinderen
--bij zijn
--
--kleine oorzaken
--grote gevolgen
--betekenis: kleine
--dingen kunnen
--groete gevolgen
--hebben
--
--kleine potjes
--hebben ook
--oren
--kleine potjes
--hebben grote
--oren betekenis:
--ook kleine
--kinderen luisteren
--mee
--
--kleine vossen
--bederven de
--wijngaard betekenis:
--kleine fouten
--kunnen zorgen
--voor grote
--problemen in
--het geheel
--
--komt men
--over de
--hond dan
--ook over
--de staart
--betekenis: als
--men het
--moeilijkste gehad
--heeft is
--de rest
--eenvoudiger te
--doen
--
--komt tijd
--komt raad
--betekenis: door
--het verloop
--van tijd
--komt de
--oplossing vanzelf
--aanzetten
--
--krakende wagens
--lopen het
--langst
--krakende wagens
--rijden het
--langst betekenis:
--nieuw hoeft
--niet altijd
--beter te
--zijn
--betekenis: mensen
--die vaak
--ziek zijn
--worden vaak
--toch heel
--oud
--
--
--l
--
--
--
--
--
--
--affiche: ledigheid
--is des
--duivels oorkussen
--recept: daan
--hoeksema's werk
--voor neerlands
--jeugd laat
--uw linkerhand
--niet weten
--wat uw
--rechterhand doet
--betekenis: als
--je een
--ander geld
--geeft kun
--je dat
--beter stilhouden
--want anderen
--hoeven het
--niet te
--weten
--
--langzaam aan
--dan breekt
--het lijntje
--niet betekenis:
--je kunt
--beter rustig
--doorwerken dan
--kan er
--het minste
--fout gaan
--
--ledigheid is
--des duivels
--oorkussen/een geplaveisde
--weg is
--oorkussen betekenis:
--als je
--niets doet
--en lui
--bent doe
--je ook
--niks goeds;
--mensen die
--zich vervelen
--omdat ze
--niets te
--doen hebben
--kunnen tot
--de slechtste
--dingen komen
--daardoor
--
--lekker is
--maar één
--vinger lang
--betekenis: leuke
--dingen duren
--meestal maar
--erg kort
--
--lest best
--betekenis: het
--beste van
--alles komt
--op het
--einde
--
--leugens hebben
--korte benen
--betekenis: met
--een leugen
--schiet iemand
--niets op
--na verloop
--van tijd
--komt de
--waarheid altijd
--naar buiten
--
--leven als
--vrienden en
--rekenen als
--vijanden betekenis:
--vriendelijk met
--elkaar omgaan
--uit een
--soort van
--formaliteit maar
--eigenlijk helemaal
--niet zo
--op elkaar
--gesteld zijn
--
--leven en
--laten leven
--betekenis: je
--hoeft je
--niet overal
--mee bemoeien
--iets gewoon
--laten zoals
--het is
--
--liefde is
--blind betekenis:
--door verliefdheid
--de gebreken
--van een
--ander niet
--zien
--
--lieg ik
--dan lieg
--ik in
--commissie betekenis:
--als ik
--niet de
--waarheid vertel
--komt dat
--omdat ik
--niet beter
--weet of
--vertel wat
--anderen vertellen
--
--
--m
--
--maak je
--maar boos
--dan heb
--je twee
--keer werk
--één keer
--om boos
--te worden
--en één
--om niet
--meer boos
--te zijn
--betekenis: woede
--kost veel
--energie en
--lost niets
--op
--
--maart roert
--zijn staart
--betekenis: in
--maart kan
--het erg
--koud zijn
--met winterse
--buien
--
--meisjes die
--bloemen dragen
--mag je
--kussen zonder
--te vragen
--betekenis: zich
--mooier voordoen
--dan men
--is is
--vragen om
--moeilijkheden
--
--men kan
--geen ijzer
--met handen
--breken betekenis:
--iets niet
--doen omdat
--er op
--dat moment
--de tijd/middelen
--niet voor
--handen zijn
--
--men kan
--niet weten
--hoe een
--koe een
--haas vangt
--men weet
--nooit hoe
--een koe
--een haas
--vangt betekenis:
--op onverwachte
--wijze tot
--een oplossing
--komen
--
--men moet
--de boom
--buigen als
--die jong
--is betekenis:
--goede gewoonten
--kunnen het
--beste al
--jong worden
--aangeleerd
--
--men moet
--de dag
--niet prijzen
--voor het
--avond is
--betekenis: pas
--als alles
--gedaan is
--kun je
--zeggen of
--het goed
--ging
--
--men moet
--de huid
--niet verkopen
--voordat de
--beer geschoten
--is betekenis:
--je moet
--niet geld
--uitgeven voordat
--je het
--hebt verdiend
--
--men moet
--een gegeven
--paard niet
--in de
--bek zien/kijken
--betekenis: met
--een cadeau
--moet je
--blij zijn
--en niet
--te kritisch
--naar kijken
--
--men moet
--een paard
--de rug
--niet stuk
--rijden betekenis:
--niet te
--veel eisen
--van een
--ander
--
--men moet
--geen oude
--bomen verpoten/verplaatsen
--betekenis: je
--moet geen
--oude mensen
--uit hun
--vertrouwde omgeving
--halen
--
--men moet
--geen oude
--schoenen wegwerpen
--voordat men
--nieuwe heeft
--betekenis: je
--moet niet
--iets al
--afdanken zonder
--dat er
--een vervanger
--voor is
--
--men moet
--het ijzer
--smeden als
--het heet
--is betekenis:
--je moet
--op het
--juiste moment
--de kansen
--grijpen en
--dingen doen
--
--men moet
--vossen met
--vossen vangen
--betekenis: je
--moet een
--slimme persoon
--vangen door
--slim te
--zijn
--
--men noemt
--geen koe
--bont of
--er is
--een vlekje
--aan betekenis:
--als er
--allerlei vervelende
--dingen worden
--verteld is
--er vast
--wel iets
--van waar
--
--men vangt
--meer vliegen
--met honing
--dan met
--azijn betekenis:
--door vriendelijk
--te zijn
--bereik je
--meer bij
--iemand dan
--met lelijke
--woorden
--
--met de
--hoed in
--de hand
--komt men
--door het
--ganse land
--betekenis: iemand
--die vriendelijk
--is bereikt
--meer in
--het leven
--dan iemand
--die onaardig
--en onbeleefd
--is
--
--met de
--maat waarmee
--gij meet
--zal weder
--gemeten worden
--betekenis: op
--de manier
--zoals je
--een ander
--behandelt zal
--je ook
--zelf behandeld
--worden
--
--met hoge
--heren is
--het kwaad
--kersen eten
--betekenis: plezier
--maken en
--belangrijke beslissingen
--nemen gaan
--slecht samen
--
--met onwillige
--honden is
--het slecht
--hazen vangen
--betekenis: het
--is moeilijk
--om samen
--te werken
--met mensen
--die niet
--willen
--
--met passen
--en meten
--wordt de
--tijd versleten
--betekenis: men
--moet het
--aanpakken en
--geen tijd
--met onbelangrijke
--dingen verspillen
--
--mijn naam
--is haas
--betekenis: ik
--weet nergens
--van en
--wil er
--niks mee
--te maken
--hebben!
--
--moeten is
--dwang en
--huilen is
--kindergezang betekenis:
--tussen twee
--kwaden moeten
--kiezen je
--lot nemen
--
--mooie liedjes
--duren niet
--lang betekenis:
--geluk is
--van korte
--duur
--
--
--n
--
--na gedane
--arbeid is
--het goed
--rusten betekenis:
--na het
--werk doet
--te kunnen
--uitrusten
--
--nakaarten heeft
--geen zin
--betekenis: men
--moet niet
--doorgaan met
--doorzeueren over
--iets wat
--al geweest
--is
--
--na mij
--de zondvloed
--betekenis: dat
--is een
--probleem dat
--zich pas
--voordoet als
--ik er
--niet meer
--ben het
--zal mijn
--tijd wel
--duren
--
--na regen
--komt zonneschijn
--betekenis: als
--er wat
--naars is
--gebeurd wordt
--het daarna
--weer beter
--
--na wat
--gepimpel is
--de geest
--wat simpel
--betekenis: na
--wat te
--hebben gedronken
--ben je
--meestal niet
--meer helder
--van geest
--
--nieuwe bezems
--vegen schoon
--betekenis: in
--het begin
--doen nieuwe
--mensen hun
--best en
--zijn ze
--ijverig later
--zien we
--ook hun
--gebreken
--
--nieuwe heren
--nieuwe wetten
--betekenis: met
--een nieuwe
--baas komen
--er nieuwe
--regels
--
--niemand kan
--twee heren
--dienen betekenis:
--twee dingen
--tegelijk doen
--gaat niet
--
--niet geschoten
--altijd mis
--betekenis: als
--je het
--niet probeert
--komt er
--ook niks
--van
--
--niet om
--de knikkers
--maar om
--het spel
--betekenis: het
--gaat niet
--om het
--winnen maar
--spel
--
--nieuwe bezems
--vegen schoon
--betekenis: wie
--nieuw begint
--wil vaak
--alles meteen
--veranderen
--
--nood breekt
--wet betekenis:
--bij moeilijke
--omstandigheden is
--er meer
--geoorloofd
--
--nood leert
--bidden betekenis:
--in nood
--leert men
--anderen om
--hulp vragen
--
--nu breekt
--mijn klomp
--betekenis: van
--verbazing niet
--meer weten
--wat te
--zeggen
--
--
--o
--
--oefening baart
--kunst betekenis:
--door veel
--te oefenen
--verbeteren de
--prestaties
--
--olie in
--het vuur
--gooien betekenis:
--iets doen
--waardoor de
--ruzie opnieuw
--begint of
--oplaait
--
--om de
--wille van
--de smeer
--likt de
--kat de
--kandeleer betekenis:
--erg vriendelijk
--zijn tegen
--iemand die
--je niet
--mag om
--iets van
--diegene gedaan
--te krijgen
--
--onbekend maakt
--onbemind betekenis:
--iets wat
--nog onbekend
--is kan
--ook niet
--geapprecieerd worden
--
--ondank is
--'s werelds
--loon betekenis:
--voor de
--inspanning van
--mensen geen
--beloning krijgen
--maar alleen
--kritiek
--
--ondervinding is
--de beste
--leermeester betekenis:
--door iets
--zelf mee
--te maken
--of te
--oefenen leert
--men het
--snelst
--
--ongeluk komt
--zelden alleen
--betekenis: een
--tegenslag wordt
--vaak gevolgd
--door nog
--meer problemen
--
--onze lieve
--heer heeft
--rare kostgangers
--betekenis: op
--de wereld
--lopen er
--allerlei merkwaardige
--mensen rond
--
--oog om
--oog en
--tand om
--tand betekenis:
--wraak nemen
--voor onrecht
--dat je
--is aangedaan
--door de
--dader precies
--hetzelfde aan
--te doen
--voor de
--komst van
--moderne(re) rechtsstelsels
--betekende dit
--inderdaad dat
--men letterlijk
--dat wanneer
--iemand een
--oog bij
--je uitstak
--of een
--tand uitsloeg
--je precies
--hetzelfde mocht
--doen en
--wanneer een
--stamlid vermoord
--was door
--iemand van
--een andere
--stam mocht
--men een
--lid van
--die andere
--stam doden
--
--ook tussen
--de mooie
--bloemen groeien
--brandnetels betekenis:
--de schoonheid
--van de
--omgeving biedt
--geen garantie
--voor onaangename
--zaken
--
--oost west
--thuis best
--betekenis: waar
--je ook
--bent thuis
--voel je
--beter op
--je gemak
--engels: home
--sweet home
--
--ongevraagd ongeweigerd
--betekenis: als
--je iets
--doet waarvoor
--geen toestemming
--is gevraagd
--kan het
--achteraf niet
--meer geweigerd
--worden omdat
--het al
--gebeurd is
--
--onkruid vergaat
--niet betekenis:
--elke tegenslag
--te boven
--komen
--
--
--
--
--
--
--op de
--galg schijtenop
--de galg
--schijten
--tegen de
--galg schijten
--de galg
--beschijten betekenis:
--nergens bang
--voor zijn;
--maling hebben
--aan de
--gevolgen van
--je gedrag
--
--op elk
--potje past
--een dekseltje
--betekenis: bij
--iedereen en
--alles past
--wel iemand
--of iets
--
--oude bokken
--hebben stijve
--horens betekenis:
--oude mensen
--hebben vaak
--vaste gewoontes
--die maar
--moeilijk kunnen
--veranderen
--
--ouderdom komt
--met gebreken
--betekenis: letterlijk
--
--overdaad schaadt
--betekenis: te
--veel van
--iets is
--schadelijk
--
--over smaak
--valt niet
--te twisten
--betekenis: iedereen
--heeft een
--eigen smaak
--een eigen
--persoonlijke voorkeur
--niets mis
--mee
--
--
--p
--
--paarden die
--haver verdienen
--krijgen ze
--niet betekenis:
--de mensen
--die het
--hardste werken
--krijgen het
--minste geld
--
--papier is
--geduldig betekenis:
--men kan
--veel schrijven
--
--pappen en
--nathouden betekenis:
--mee bezig
--blijven of
--(onderwerp) aanhouden
--om resultaat
--te krijgen
--
--parijs is
--wel een
--mis waard
--betekenis: om
--een voordeel
--te behalen
--bij tegenstanders
--aansluiten
--
--praatjes vullen
--geen gaatjes
--betekenis: met
--praten alleen
--komt men
--er niet
--er moet
--ook wat
--gedaan worden
--
--
--r
--
--rozegeur en
--maneschijn betekenis:
--in het
--begin was
--alles goed
--en mooi
--
--rust roest
--betekenis: wanneer
--je niets
--doet gaat
--je vermogen
--achteruit
--
--
--s
--
--schijn bedriegt
--betekenis: het
--niet kunnen
--afgaan op
--het uiterlijk
--
--schoenmaker blijf
--bij je
--leest betekenis:
--doe alleen
--het werk
--waar je
--iets van
--kent
--betekenis: een
--mens moet
--zich alleen
--bezighouden met
--datgene waarvan
--die iets
--afweet of
--datgene wat
--die echt
--kan
--
--schraalhans is
--hier keukenmeester
--betekenis: weinig
--te eten
--hebben
--
--sijmen betaalt
--betekenis: diegene
--die het
--minste verdient
--draagt de
--kosten
--
--'s lands
--wijs 'lands
--eer betekenis:
--ieder land
--heeft zo
--zijn eigen
--gewoontes en
--gebruiken
--
--soort zoekt
--soort betekenis:
--mensen met
--dezelfde interesses
--zoeken elkaar
--op
--
--spreken is
--zilver zwijgen
--is goud
--betekenis: soms
--kun je
--beter je
--mond houden
--
--stel niet
--uit tot
--morgen wat
--je vandaag
--kunt doen
--betekenis: doelt
--op actie
--wees niet
--lui of
--gemakzuchtig ga
--door en
--wel nu
--betekenis: door
--nu het
--werk al
--te doen
--geeft het
--later een
--rustiger gevoel
--
--stille waters
--hebben diepe
--gronden betekenis:
--mensen die
--weinig zeggen
--kunnen vaak
--meer dan
--men denkt
--
--strenge heren
--regeren niet
--lang betekenis:
--wanneer een
--baas niet
--een beetje
--soepel is
--wordt het
--voor hem
--erg moeilijk
--
--
--t
--
--te laat
--de put
--gevuld als
--het kalf
--verdronken is
--(variant: als
--dempt men
--de put)
--betekenis: als
--het ongeluk
--gebeurd is
--helpt het
--niet meer
--voorzorgen te
--nemen betekent
--ook: men
--neemt pas
--maatregelen als
--het te
--laat is
--
--thuis is
--in je
--schuur betekenis:
--dit wordt
--gezegd als
--je weinig
--thuis bent
--
--tijd heelt
--alle wonden
--betekenis: door
--het verloop
--van tijd
--worden herinneringen
--zwakker en
--de erge/verdrietige/zware/kwaadmakende
--dingen minder
--erg
--
--tijd is
--geld betekenis:
--je kan
--iedere minuut
--in (werk)tijd
--gebruiken voor
--productieve activiteiten
--dus alle
--verspilde tijd
--is ook
--geldverspilling
--
--tijd slijt
--betekenis: door
--het verloop
--van tijd
--worden herinneringen
--zwakker en
--de erge/verdrietige/zware/kwaadmakende
--dingen minder
--erg
--
--trekken aan
--een dood
--paard betekenis:
--een hopeloze
--zaak die
--alleen maar
--energie kost
--en uiteindelijk
--niets oplevert
--
--twee handen
--op één
--buik betekenis:
--twee personen
--die het
--altijd met
--elkaar eens
--zijn
--
--
--u
--
--uit het
--oog uit
--het hart
--betekenis: als
--je iemand
--niet meer
--ziet vergeet
--je hem
--ook sneller
--
--uitstel is
--geen afstel
--(tegenovergestelde wordt
--ook vaak
--gebruikt: uitstel
--is afstel)
--betekenis: als
--je iets
--uitstelt wil
--dat nog
--niet zeggen
--dat je
--het nooit
--meer gaat
--doen (tegenovergestelde:
--je kunt
--het beter
--maar meteen
--doen als
--je het
--uitstelt komt
--het er
--vaak niet
--meer van)
--
--
--v
--
--van bruiloft
--komt bruiloft
--betekenis: op
--een bruiloft
--kunnen twee
--mensen elkaar
--leren kennen
--die dan
--weer gaan
--trouwen
--
--van dik
--hout zaagt
--men planken
--betekenis: niet
--al te
--nauwkeurig of
--zorgvuldig werken
--
--van praat
--komt praat
--betekenis: een
--nieuwtje wordt
--snel verder
--verteld
--
--van uitstel
--komt afstel
--betekenis: letterlijk
--wanneer iets
--wordt uitgesteld
--wordt het
--vaak vergeten
--en helemaal
--niet meer
--gedaan
--
--veel beloven
--en weinig
--geven doet
--de gek
--in vreugde
--leven betekenis:
--veel mensen
--zijn al
--blij met
--een belofte
--en geloven
--alles
--
--veel geschreeuw
--maar weinig
--wol betekenis:
--veel woorden
--hebben maar
--in de
--praktijk komt
--daar weinig
--van terecht
--
--veel honden
--zijn der
--hazen dood
--betekenis: niemand
--kan op
--tegen heel
--veel tegenstanders
--
--veel varkens
--maken de
--spoeling dun
--betekenis: als
--er over
--veel mensen
--iets verdeeld
--moet worden
--krijgt iedereen
--maar een
--klein deel
--
--vele handen
--maken licht
--werk betekenis:
--als een
--karwei samen
--wordt opgepakt
--is het
--snel en
--gemakkelijk gedaan
--
--verandering van
--spijs doet
--eten betekenis:
--eens iets
--anders te
--doen doet
--de mens
--goed
--
--verbaas niet
--verwonder slechts
--betekenis: letterlijk
--
--vertrouwen komt
--te voet
--en gaat
--te paard
--of vertrouwen
--komt te
--voet en
--vertrekt te
--paard betekenis:
--door een
--enkele stommiteit
--kan men
--vertrouwen of
--een reputatie
--die men
--jarenlang heeft
--opgebouwd in
--een keer
--teniet doen
--
--vieze varkens
--worden niet
--vet betekenis:
--als iemand
--te kieskeurig
--is krijgt
--die wellicht
--te weinig
--eten
--
--vogeltjes die
--zo vroeg
--zingen zijn
--voor de
--poes betekenis:
--wanneer iemand
--te snel
--van iets
--genieten wil
--komen er
--vaak bedrogen
--vanaf
--
--voorkomen is
--beter dan
--genezen betekenis:
--door voorzichtig
--te zijn
--kun je
--problemen en
--ongelukken voorkomen
--
--voor niets
--gaat de
--zon op
--betekenis: alles
--kost geld
--en moeite
--behalve datgene
--wat van
--de zon
--komt
--
--voorzichtigheid is
--de moeder
--van de
--porseleinkast betekenis:
--voorkom onheil
--door voorzichtig
--te zijn
--betekenis: moeilijke
--problemen moeten
--ook voorzichtig
--en op
--goede manier
--worden opgelost
--
--voor niets
--gaat de
--zon op
--of alleen
--de zon
--gaat voor
--niets op
--betekenis: voor
--welvaart moet
--gewerkt worden
--niks is
--gratis
--
--vragen staat
--vrij of
--vragen is
--vrij betekenis:
--iedereen heeft
--de gelegenheid
--om vragen
--te stellen
--
--vrienden in
--nood honderd
--in een
--lood betekenis:
--wanneer er
--zich problemen
--voortdoen laten
--vrienden je
--vaak in
--de steek
--
--
--w
--
--waar een
--wil is
--is een
--weg betekenis:
--als je
--iets echt
--wilt dan
--zul je
--ook slagen
--/de weg
--vinden naar
--je doel
--of: als
--iemand echt
--wil is
--er altijd
--een manier
--om het
--gedaan te
--krijgen
--
--waar gehakt
--wordt vallen
--spaanders betekenis:
--als je
--iets wil
--bereiken moet
--je offers
--brengen
--betekenis: waar
--mensen werken
--worden fouten
--gemaakt zonder
--daaraan te
--ontkomen
--
--waar het
--hart vol
--van is
--loopt/vloeit de
--mond van
--over betekenis:
--over dingen
--die iemand
--bezig houdt
--praat men
--erg graag
--betekenis: wat
--je belangrijk
--vindt of
--waar je
--veel aan
--denkt daar
--praat je
--ook veel
--over
--
--waar het
--paard aangebonden
--is moet
--het vreten
--betekenis: men
--moet zich
--naar de
--omstandigheden schikken
--
--waar niets
--is verliest
--de keizer
--zijn recht
--betekenis: zonder
--geld kan
--men wel
--iets willen
--maar dan
--komt het
--er niet
--van
--
--waar rook
--is is
--vuur
--geen rook
--zonder vuur
--betekenis: bij
--iedere gebeurtenis
--hoort een
--oorzaak van
--de meeste
--geruchten is
--er altijd
--wel iets
--waar
--of: als
--er iets
--naars over
--iemand wordt
--verteld is
--er vast
--wel een
--kern van
--waar
--
--waar twee
--kijven hebben
--twee schuld
--betekenis: als
--iemand tegen
--je kijft
--is dat
--nog geen
--excuus om
--op dezelfde
--manier terug
--te kijven
--
--wat baten
--kaars en
--bril als
--den uil
--niet zien
--en wil
--betekenis: het
--heeft geen
--zin iemand
--te helpen
--die toch
--niet wil
--meewerken
--
--wat de
--boer niet
--kent dat
--eet hij
--niet betekenis:
--onbekend maakt
--onbemind
--betekenis: als
--iets onbekend
--is eten
--sommige mensen
--dat niet
--
--wat heb
--ik nou
--aan mijn
--fiets hangen?
--betekenis: wat
--is hier
--aan de
--hand?
--
--wat het
--oog niet
--ziet wat
--het hart
--niet deert
--betekenis: wat
--je niet
--ziet en
--niet weet
--heb je
--ook geen
--last
--
--wat het
--zwaarst is
--moet het
--zwaarst wegen
--betekenis: wat
--het belangrijkste
--is moet
--de doorslag
--geven
--
--wat in
--het vat
--zit verzuurt
--niet betekenis:
--iets wat
--goed is
--en goed
--bewaard wordt
--verliest zijn
--waarde niet
--betekenis: wat
--belooft is
--zal ook
--worden ingelost
--
--wat niet
--weet wat
--niet deert
--betekenis: waar
--je geen
--weet van
--hebt kun
--je ook
--geen last
--hebben
--
--weet wat
--je zegt
--maar zeg
--niet alles
--wat je
--weet betekenis:
--wees voorzichtig
--met woorden
--en je
--informatie
--
--wie 's
--nachts uit
--vissen gaat
--moet overdag
--zijn netten
--drogen betekenis:
--als je
--teveel gedronken
--hebt ben
--je de
--volgende dag
--niets waard
--
--wie aan
--de weg
--timmert heeft
--veel bekijks
--betekenis: iemand
--die grote
--beslissingen moet
--nemen krijgt
--vaak ook
--veel kritiek
--
--wie zegt
--moet ook
--zeggen betekenis:
--als iemand
--eenmaal ergens
--aan begonnen
--bent moet
--die er
--ook mee
--doorgaan
--
--wie boter
--op zijn
--hoofd heeft
--moet niet
--in de
--zon gaan
--lopen betekenis:
--als je
--zelf iets
--gedaan hebt
--wat verkeerd
--is moet
--je een
--ander niet
--van beschuldigen
--als die
--hetzelfde gedaan
--heeft
--
--wie de
--roede spaart
--haat zijn
--kinderen betekenis:
--als je
--je kinderen
--nooit straft
--voor wat
--ze verkeerd
--doen maak
--je er
--slechte mensen
--van
--
--wie de
--schoen past
--trekke hem
--aan betekenis:
--als je
--je aangesproken
--voelt moet
--je er
--maar wat
--mee doen
--betekenis: zonder
--dat iemand
--bij naam
--wordt genoemd
--toch weten
--dat diegene
--wordt bedoelt
--
--wie een
--hond wil
--slaan kan
--gemakkelijk een
--stok vinden
--betekenis: als
--je iemand
--(ergens mee)
--wilt afkeuren
--is er
--altijd wel
--een reden
--te vinden
--
--wie een
--kuil graaft
--voor een
--ander valt
--er zelf
--in betekenis:
--je kan
--het slachtoffer
--worden van
--je eigen
--snode plannen
--gebaseerd op
--spreuken 26:27
--
--wie eens
--steelt is
--altijd een
--dief betekenis:
--als iemand
--ooit heeft
--gestolen zal
--die altijd
--blijven stelen
--
--wie geeft
--wat hij
--heeft is
--waard dat
--hij leeft
--betekenis: als
--je zoveel
--geeft zoveel
--je kunt
--dan kan
--niemand je
--iets verwijten
--
--wie goed
--doet goed
--ontmoet betekenis:
--wie goede
--dingen doet
--voor andere
--mensen kan
--soms ook
--goede dingen
--terug verwachten
--
--wie het
--kleine niet
--eert is
--het grote
--niet weerd
--wie het
--kleine niet
--leert doet
--het grote
--verkeerd betekenis:
--waardeer de
--kleine dingen
--in het
--leven ze
--brengen je
--tot een
--groter doel
--
--wie het
--laatst lacht
--lacht het
--best betekenis:
--na enige
--tijd is
--pas bekend
--wie de
--grootste aanleiding
--tot lachen
--heeft
--
--wie het
--onderste uit
--de kan
--wil hebben
--krijgt de
--deksel op
--de neus
--betekenis: iemand
--die te
--begerig is
--loopt grote
--kans niets
--te krijgen
--
--wie hoog
--klimt kan
--laag vallen
--betekenis: belangrijke
--zaken snel
--kwijt raken
--door kleine
--dingen
--
--wie in
--het schuitje
--zit moet
--meevaren betekenis:
--wie ergens
--mee begonnen
--is moet
--dit ook
--afmaken
--
--wie kaatst
--kan/moet de
--bal verwachten
--betekenis: als
--je een
--ander plaagt
--kun je
--verwachten dat
--die jou
--terug gaat
--plagen
--
--wie met
--pek omgaat
--wordt ermee
--besmet betekenis:
--slechte mensen
--omgaat neemt
--de gewoontes
--van die
--mensen over
--
--wie mooi
--wil wezen
--moet pijn
--lijden betekenis:
--voor schoonheid
--moet je
--wat over
--hebben
--
--wie niet
--horen wil
--moet maar
--voelen betekenis:
--luistert naar
--wijze raad
--of wie
--ongehoorzaam is
--zal de
--gevolgen wel
--aan den
--lijve ondervinden
--
--wie niet
--sterk is
--moet slim
--zijn betekenis:
--wie geen
--macht of
--invloed heeft
--moet zijn
--slimheid gebruiken
--om je
--doel te
--behalen
--
--wie niet
--waagt niet
--wint betekenis:
--als je
--het nooit
--probeert zal
--je ook
--geen succes
--hebben
--
--wiens brood
--men eet
--diens woord
--men spreekt
--betekenis: diegene
--bij wie
--men in
--dienst is
--of waarvan
--men afhankelijk
--is geeft
--men gelijk
--
--wie veel
--eist krijgt
--veel wie
--te veel
--niets betekenis:
--je kan
--door het
--te vragen
--veel bij
--mensen gedaan
--krijgen maar
--als je
--onredelijk wordt
--zal je
--worden overgeslagen
--
--wie voor
--een dubbeltje
--geboren is
--wordt nooit
--een kwartje
--betekenis: je
--kunt nooit
--boven de
--stand komen
--waarin je
--geboren bent
--arm geboren
--zal wel
--arm blijven
--
--wie wind
--zaait zal
--storm oogsten
--betekenis: wie
--verkeerd handelt
--zal de
--gevolgen daarvan
--ondervinden
--betekenis: wie
--zelf de
--boel opstookt
--zal er
--gevolgen vangaan
--dragen
--
--wie zich
--aan een
--ander spiegelt
--spiegelt zich
--zacht betekenis:
--wie de
--problemen van
--een ander
--ziet weet
--hoe die
--moet handelen
--en voorkomt
--eigen schade
--zonder dat
--het hem
--zelf wat
--kost
--
--wie zijn
--billen brandt
--moet op
--de blaren
--zitten
--wie op
--billen brandt
--moet op
--de blaren
--zitten betekenis:
--als je
--iets doms
--doet moet
--je de
--gevolgen dragen
--(liefst zonder
--klagen)
--
--wie zijn
--gat brandt
--moet op
--de blaren
--zitten betekenis:
--als je
--iets doms
--doet moet
--je er
--ook de
--gevolgen van
--dragen
--
--wie zijn
--neus schendt
--schendt zijn
--aangezicht betekenis:
--wie slecht
--spreekt over
--zijn familie
--spreekt slecht
--over zichzelf
--
--wie zwijgt
--stemt toe
--betekenis: als
--je het
--ergens niet
--mee eens
--bent moet
--zeggen
--
--wiens brood
--men eet
--diens woord
--men spreekt
--betekenis: men
--spreekt degene
--niet tegen
--van wie
--men voor
--zijn broodwinning
--afhankelijk is
--
--
--z
--
--
--
--
--
--
--zoals de
--ouden zongen
--piepen de
--jongen schilderij
--van nl:w:jan
--steenzachte heelmeesters
--maken stinkende
--wonden betekenis:
--een grondige
--oplossing is
--beter dan
--doormodderen of
--het voorzichtig
--aanpakken ook
--al is
--hij pijnlijk
--
--zij zijn
--allen op
--één leest
--geschoeid betekenis:
--allen van
--hetzelfde slag
--
--zijn haan
--moet altijd
--koning kraaien
--betekenis: een
--bepaald iemand
--z'n gelijk
--krijgen of
--zin krijgen
--
--zijn pruik
--staat scheef
--betekenis: hij
--is gehumeurd
--
--zijn schip
--voert te
--grote zeilen
--betekenis: te
--veel geld
--uit geven
--
--zoals de
--ouden zongen
--piepen de
--jongen betekenis:
--kinderen doen
--en denken
--vaak hetzelfde
--als hun
--ouders
--
--zoals de
--waard is
--vertrouwt hij
--zijn gasten
--betekenis: argwanenende
--mensen zijn
--vaak zelf
--niet te
--vertrouwen (en
--andersom) een
--mens denkt
--net zo
--over een
--ander als
--die over
--zichzelf denkt
--dus als
--iemand zelf
--oneerlijk is
--denkt diegene
--dat anderen
--ook oneerlijk
--zijn
--
--zoals de
--wind waait
--waait zijn
--jasje betekenis:
--hij gaat
--met de
--heersende mening
--mee of
--telkens van
--mening veranderen
--afhankelijk van
--de mensen
--om iemand
--heen
--
--zoals het
--klokje thuis
--tikt tikt
--het nergens
--betekenis: uiteindelijk
--is het
--thuis toch
--het beste
--toeven (zie
--ook: eigen
--haard is
--goud waard
--oost west
--thuis best)
--
--zo gewonnen
--zo geronnen
--betekenis: geld
--dat men
--snel wint
--raakt men
--ook vaak
--gauw weer
--kwijt
--betekenis: als
--iets heel
--makkelijk is
--komen aanwaaien
--dan is
--het verlies
--ervan niet
--zo erg
--
--zolang er
--leven is
--is er
--hoop betekenis:
--er is
--altijd hoop
--dus geef
--nooit op!
--betekenis: er
--is nog
--een klein
--beetje loop
--dat het
--nog kan
--veranderen als
--het ernstig
--is
--
--zonder geluk
--vaart niemand
--wel betekenis:
--alleen met
--hard werken
--komt men
--er niet
--ook een
--beetje geluk
--is nodig
--om ergens
--te komen
--
--zo vader
--zo zoon
--(of: zo
--moeder zo
--dochter) betekenis:
--kinderen erven
--de eigenschappen
--van hun
--ouders
--
--zoveel hoofden
--zoveel zinnen
--betekenis: iedereen
--heeft een
--eigen mening
--waarbij men
--moeilijk samen
--tot een
--oplossing kan
--komen
--
--zo zijn
--we niet
--getrouwd betekenis:
--op die
--manier iets
--niet afgesproken
--hebben
--
--zuinigheid met
--vlijt bouwt
--huizen als
--kastelen betekenis:
--door te
--sparen krijg
--je uiteindelijk
--een grote
--som geld
--
--„zwijgen kan
--niet verbeterd
--worden ”
--
--bron: harrebomée
--spreekwoordenboek der
--nederlandsche taal
--of verzameling
--van nederlandsche
--spreekwoorden en
--spreekwoordelijke uitdrukkingen
--van vroegeren
--en lateren
--tijd volume
--kemink 1861
--293
--aanhaling(en): hildebrand
--verscheidenheden meest
--op letterkundig
--gebied bohn
--1876 100
--wordt als
--ik heb
--geleerd dat
--zwijgen niet
--verbeterd kan
--worden veelvuldig
--aan willem
--elsschot toegeschreven
--maar aangezien
--verschillende meldingen
--voor zijn
--geboorte zijn
--gepubliceeerd is
--duidelijk dat
--elschot zich
--baseerde op
--dit spreekwoord
--dit geldt
--ook voor
--de titel
--(zwijgen kan
--niet verbeterd
--worden) van
--de na
--zijn overlijden
--gepubliceerde bundel
--van niet
--eerder gebundelde
--teksten
--
--the_url:taalkunde
--bezaaid...
--de maan
--ligt mogelijk
--bezaaid met
--talloze waterrijke
--kuiltjes
--https://www scientias
--nl/de-maan-ligt-mogelijk-bezaaid-met-talloze-wa
--26-10-2020 ·
--het maanoppervlak
--zou dus
--weleens bezaaid
--kunnen liggen
--met kleine
--permanent beschaduwde
--putjes “onze
--resultaten suggereren
--dat al
--deze kuiltjes
--samen een
--gebied van
--40 000
--vierkante kilometer
--bestrijken ”
--aldus hayne
--ijs het
--is een
--veelbelovende ontdekking
--
--oevers maas
--zuid-limburg bezaaid
--met plastic
--korrels
--https://www schonerivieren
--org/news/oevers-maas-zuid-limburg-bezaaid
--plastic korrels
--teisteren de
--oevers van
--de maas
--in het
--zuiden van
--limburg uit
--onderzoek van
--schone rivieren
--najaar van
--2020 blijkt
--dat het
--in zuid-limburg
--langs de
--maas wemelt
--van de
--zogenoemde nurdle-hotspots:
--plekken waar
--meer dan
--400 plastic
--korrels per
--vierkante meter
--worden aangetroffen
--
--bodem hoornse
--hop ligt
--bezaaid met
--scheepswrakken
--https://www nhnieuws
--nl/nieuws/278004/bodem-hoornse-hop-ligt-bezaaid
--bodem hoornse
--hop ligt
--bezaaid met
--scheepswrakken mogelijk
--verslagen spaanse
--vloot 19
--december 2020
--09 00
--uur ·
--door jouri
--bakker
--
--op naar
--vaccin dat
--werkt tegen
--alle coronavirussen
--de
--https://businessam be/op-naar-vaccin-dat-werkt-tegen-alle
--13-02-2021 ·
--de eerste
--resultaten zijn
--alvast veelbelovend
--analyse 13/02/2021
--min lezen
--door mick
--van loon
--leidt een
--team dat
--een ander
--vaccin ontwikkelt
--op basis
--van een
--nanodeeltje bezaaid
--met eiwitfragmenten
--ze verwachten
--dat volgende
--maand klinische
--proeven op
--vrijwilligers beginnen
--
--bezaaien/vervoeging wikiwoordenboek
--https://nl wiktionary
--org/wiki/bezaaien/vervoeging
--deze pagina
--is voor
--het laatst
--bewerkt op
--19 jun
--2017 om
--09:40 de
--tekst is
--beschikbaar onder
--de licentie
--creative commons
--naamsvermelding-gelijk delen
--er kunnen
--…
--
--wat is
--nut en
--noodzaak van
--volledig afkoppelen
--van de
--https://www nkcforum
--nl/topic/1222-wat-is-nut-en-noodzaak-van-volledig
--30-12-2020 ·
--goedemiddag forumleden
--ik heb
--een vraag
--over het
--nut en
--noodzaak van
--het compleet
--ontkoppelen van
--de huishoudaccus
--mijn buscamper
--(burstner city
--car 600
--op fiat
--ducato model
--2019) heeft
--af-fabriek voertuig-accu
--en huishoud-accus
--en als
--extra een
--door de
--dealer gemonteerd
--zonnepaneel de
--
--bezaaid met
--definitie encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/bezaaid met
--1) bezaaid
--met bijv
--naamw uitspraak:
--[bə`zajt mɛt]
--overdekt met
--voorbeelden: `het
--klaslokaal was
--bezaaid met
--propjes
--
--bezaaid definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/bezaaid
--1) uit
--`de lagere
--vaktalen: diamantbewerking`
--1914 de
--schijf is
--bezaaid heeft
--veel zgn
--poriën om
--het poeder
--op te
--nemen (2)
--1) overdekt
--
--oevers bij
--hoorn liggen
--bezaaid met
--scheepswrakken
--https://duiken nl/oevers-bij-hoorn-liggen-bezaaid-met-scheepswrakken
--oevers bij
--hoorn liggen
--bezaaid met
--scheepswrakken de
--resultaten van
--al deze
--onderzoeken worden
--begin van
--het nieuwe
--jaar verwacht
--wrak hs150:
--het vlak
--(onderzijde) van
--een wrak
--met een
--lengte van
--14 meter
--een deel
--van het
--wrak is
--afgedekt door
--een veen-
--of kleilaag
--
--synoniemen van
--bezaaid; ander
--woord voor
--bezaaid
--https://synoniemen net/index
--php?zoekterm=bezaaid
--bezaaid als
--trefwoord met
--bijbehorende synoniemen:
--niet gevonden
--als synoniem
--van een
--ander trefwoord:
--vol (bn):
--bezaaid doortrokken
--wemelend
--the_url:taalkunde
--zette...
--
--zetten/vervoeging wikiwoordenboeknl
--wiktionary org
--› wiki
--› zetten
--› vervoeging
--vervoeging van
--de bedrijvende
--vorm van
--zetten ·
--onbepaalde wijs
--kort lang
--onvoltooid tegenwoordig
--zetten te
--zetten toekomend
--zullen zetten
--te zullen
--inzetten
--inzetten/vervoeging taal;
--volgen ·
--bewerken ·
--vervoeging van
--de
--opzetten
--opzetten/vervoeging taal;
--volgen ·
--bewerken ·
--vervoeging van
--de
--meer resultaten
--van wiktionary
--org »
--
--zette wikiwoordenboeknl
--wiktionary org
--› wiki
--› zette
--ik zette
--jij zette
--hij zij
--het zette
--aanvoegende wijs
--van zetten
--men zette
--op die
--plaats een
--machine make
--den man
--werkloos en
--late hem
--stempelen
--afbeeldingen van
--zette
--ruttevoix offisabelle
--benhadjluc reichmannlockdownjean
--lucelsadouze coups12
--coupsfillecandicemidierictf1douzescache derrièreémission
--afbeeldingsresultaat voor
--zette
--afbeeldingsresultaat voor
--zette
--afbeeldingsresultaat voor
--zette
--afbeeldingsresultaat voor
--zette
--afbeeldingsresultaat voor
--zette
--afbeeldingsresultaat voor
--zette
--afbeeldingsresultaat voor
--zette
--afbeeldingsresultaat voor
--zette
--afbeeldingsresultaat voor
--zette
--afbeeldingsresultaat voor
--zette
--alles bekijken
--afbeeldingen melden
--alles bekijken
--
--zette in
--wikiwoordenboeknl wiktionary
--org ›
--wiki ›
--zette_in
--zette in
--enkelvoud verleden
--tijd van
--inzetten ik
--jij zette
--in hij
--zij het
--aanvoegende wijs
--van inzetten
--· gangbaarheid
--het woord
--staat
--
--werkwoord zetten
--vervoegen mijnwoordenboekwww
--mijnwoordenboek nl
--› werkwoord
--› zetten
--zetten: alle
--werkwoordsvormen op
--mijnwoordenboek kun
--je ik
--zette jij
--zette hij
--zette wij
--zetten jullie
--zetten zij
--zetten voltooid
--verleden tijd
--(vvt) ik
--had gezet
--
--zetten vervoegen
--(nederlands) alle
--vervoegingen van
--zettenwww vertalen
--nu ›
--vervoeging ›
--zetten
--onvoltooid tegenwoordige
--tijd ik
--zet; jij
--zet; hij/zij/het
--zet; wij
--zetten; jullie
--zetten; zij
--zetten onvoltooid
--verleden tijd
--ik zette;
--jij zette;
--hij/zij/het zette;
--wij zetten
--
--werkwoord zetten
--nederlandse werkwoorden
--bab la
--nl bab
--la ›
--werkwoorden ›
--nederlands ›
--zetten
--'zetten' vervoegen
--nederlandse werkwoorden
--vervoegd in
--alle tijden
--met de
--bab la
--werkwoordenvervoeger
--
--zetten nederlands
--woordenboek woorden
--orgwww woorden
--org ›
--woord ›
--zetten
--zetten werkw
--uitspraak: [ˈzɛtə(n)]
--vervoegingen: zette
--(verl tijd
--enkelv
--
--zette ik
--vertaling naar
--engels voorbeelden
--nederlands context
--reverso net
--› vertaling
--› zette+ik
--vertalingen in
--context van
--zette ik
--in nederlands-engels
--van reverso
--context: ik
--zette
--zoekopdrachten gerelateerd
--aan zette
--zetten verleden
--tijd
--
--verleden tijd
--zij zetten
--
--zetten betekenis
--
--zetten plaats
--
--persoonsvorm verleden
--tijd zetten
--
--woorden verleden
--tijd zetten
--
--zetten voltooid
--
--zetten vervoegen
--frans
--the_url:taalkunde
--bodem hoornse...
--hop
--
--bodem hoornse
--hop ligt
--bezaaid met
--scheepswrakken www
--nhnieuws nl
--› nieuws
--› bodem-hoornse-hop-ligt-
--bodem hoornse
--hop ligt
--bezaaid met
--scheepswrakken mogelijk
--verslagen spaanse
--vloot 19
--december 2020
--09 00
--uur ·
--door jouri
--bakker hoorn
--de
--
--vele scheepswrakken
--in het
--hoornse hop
--gevonden www
--cultureelerfgoed nl
--› actueel
--› nieuws
--› 2020/12/18
--18 dec
--2020
--de rijksdienst
--voor het
--cultureel erfgoed
--archeologische onderzoek
--uitgevoerd door
--de bodem
--van het
--hoornse hop
--in kaart
--te brengen
--
--onderzoek naar
--historie op
--de bodem
--van het
--hoornse hopwww
--oudhoorn nl
--› actualiteit
--de gemeente
--brengt het
--maritiem cultureel
--erfgoed in
--kaart dat
--in de
--zeebodem is
--verzonken met
--sonar wordt
--in het
--hoornse hop
--gezocht naar
--gezonken
--
--archeologisch onderzoek
--op bodem
--hoornse hop
--rodi nlwww
--rodi nl
--› regio
--› hoorn
--› archeologisch-onderzoe
--13 okt
--2020
--hoorn in
--oktober 1573
--zijn veel
--schepen verloren
--gegaan op
--het hoornse
--hop tijdens
--de slag
--om de
--zuiderzee nu
--447 jaar
--later leggen
--
--groot aantal
--scheepswrakken gevonden
--in hoornse
--hop historiek
--net ›
--groot-aantal-scheepswrakken-gevonden-
--28 dec
--2020
--de onderzoekers
--maakten ook
--een nauwkeurige
--bodemkaart de
--bodem blijkt
--voor een
--groot deel
--te bestaan
--uit zacht
--sediment en
--slib wat
--het
--
--zijn scheepswrakken
--die in
--hoornse hop
--zijn gevonden
--www noordhollandsdagblad
--nl ›
--cnt ›
--dmf20201219_6
--19 dec
--2020
--ook is
--nu een
--nauwkeurige bodemkaart
--gemaakt waarop
--duidelijk zichtbaar
--is dat
--het grootste
--deel van
--de bodem
--bestaat uit
--zacht sediment
--en
--
--sonaronderzoek op
--de bodem
--van het
--hoornse hop
--www archeologiewestfriesland
--nl ›
--sonaronderzoek-op-
--15 okt
--2020
--met een
--onderzoeksboot wordt
--de hele
--bodem van
--het hoornse
--hop in
--kaart gebracht
--lees hier
--het artikel
--in het
--noordhollands dagblad
--meer
--
--volop scheepswrakken
--in het
--hoornse hop
--archeologie www
--archeologiewestfriesland nl
--› vele-scheepswrakke
--21 dec
--2020
--in oktober
--en november
--dit jaar
--is in
--opdracht van
--de rijksdienst
--voor het
--cultureel erfgoed
--de bodem
--van het
--hoornse hop
--in kaart
--gebracht
--
--onderzoek op
--bodem hoornse
--hop legt
--maritieme historie
--drimble nl
--› regio
--› noord-holland
--› west-friesland
--› ond
--in oktober
--1573 zijn
--veel schepen
--verloren gegaan
--op het
--hoornse hop
--tijdens de
--slag op
--de zuiderzee
--nu 447
--jaar later
--leggen archeologen
--de geschiedenis
--
--oevers bij
--hoorn liggen
--bezaaid met
--scheepswrakken nosnos
--nl ›
--19 dec
--2020
--dat is
--veranderd nu
--met een
--grove scan
--73 vierkante
--kilometer bodem
--bij hoorn
--in kaart
--is gebracht
--de hoornse
--hop na
--die scan
--zijn
--the_url:taalkunde
--leraar...
--allesafbeeldingenvideo'skaartennieuwsshopping
--180 000
--resultatendatumtaalregio
--leraar wikiwoordenboek
--wiktionary
--https://nl wiktionary
--org/wiki/leraar
--leraar onderwijs)
--beroep) iemand
--die lesgeeft
--de leraar
--wist in
--de moeilijke
--klas goed
--orde te
--houden zijn
--taak als
--leraar was
--afgelopen kleine
--woord zou
--nu de
--rest moeten
--doen en
--hij had
--er het
--volste vertrouwen
--in dat
--het de
--jongen ook
--zou lukken
--
--leraar definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/leraar
--leraar 1)
--beroep 2)
--didacticus 3)
--docent 4)
--educatief beroep
--5) frik
--6) iemand
--die les
--geeft 7)
--iemand die
--onderwijs geeft
--8) instructeur
--9) lector
--10) leerkracht
--11) leermeester
--12) lesboer
--13) mahatma
--14) meester
--15) mentor
--16) onderrichtgever
--17) onderwijskracht
--18) …
--
--video's van
--leraar
--bing com/videos
--help leraar
--draait door
--12:04
--help leraar
--draait door
--miljoen weergavenjul
--11 2018
--youtubepeter hoefnagels
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--6:41
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--miljoen weergavenapr
--15 2015
--youtubepeter hoefnagels
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--5:22
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--624 duizend
--weergavenmei 24
--2013
--youtubepeter hoefnagels
--leraar van
--het jaar
--2014
--5:55
--leraar van
--het jaar
--2014
--duizend weergavenmei
--23 2014
--youtubeklasse
--#301: leraar
--voor een
--dag [opdracht]
--14:03
--#301: leraar
--voor een
--dag [opdracht]
--miljoen weergavenjul
--18 2018
--youtubestuktv
--meer video's
--weergeven van
--leraar
--leraar: salaris
--vacatures opleiding
--taken toekomst
--https://www nationaleberoepengids
--nl/leraar
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbrengen
--op een
--klas bijvoorbeeld
--in het
--basisonderwijs ze
--kunnen ook
--gespecialiseerd zijn
--in een
--bepaald vak
--en hierin
--diverse klassen
--onderwijzen op
--middelbare scholen
--of specifieke
--vaardigheden overbrengen
--
--❓ hoeveel
--opleidingen leraar
--hebben jullie?
--wij hebben
--op dit
--moment 24
--opleidingen trainingen
--of cursussen
--leraar online
--staan van
--verschillende aanbieders
--je kunt
--bij ons
--de opleidingen
--❓ hoeveel
--vacatures leraar
--hebben jullie
--nu online
--staan?
--wij hebben
--op dit
--moment 170
--vacatures leraar
--online staan
--van verschillende
--vacaturesites werkgevers
--je vindt
--op nationaleberoepengids
--nl de
--in
--❓ hoe
--kan ik
--het beste
--mijn beroepskeuze
--maken?
--wij proberen
--je op
--nationaleberoepengids nl
--alle informatie
--te bieden
--die je
--nodig hebt
--om jouw
--beroeps- en
--loopbaankeuzes te
--maken zo
--hebben we
--wat is
--een leraar?
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbren
--wat verdient
--een leraar?
--van docenten
--die les
--geven aan
--onderwijsinstellingen zijn
--de lonen
--vastgelegd in
--cao's in
--het basisonderwijs
--verdient de
--l\leraar (in
--schaal la
--hoe word
--je een
--leraar?
--leraren of
--docenten zijn
--op verschillende
--niveaus bij
--verschillende instellingen
--actief afgezien
--van de
--kleine zelfstandige
--die zonder
--diploma
--wat is
--de toekomst
--van leraar?
--het arbeidsmarktperspectief
--verschilt per
--onderwijssector in
--het primair
--onderwijs liep
--het lerarentekort
--de laatste
--jaren op
--inmiddels neemt
--welke competenties
--heeft een
--leraar nodig?
--een leraar
--heeft de
--volgende competenties
--nodig om
--zijn of
--haar beroep
--goed te
--kunnen uitoefenen
--coachenleiderschapluisterenresultaatgerichtheidsam
--waar werkt
--een leraar?
--leraren werken
--voornamelijk bij
--onderwijsinstellingen onderwijs
--valt onder
--de publieke
--sector en
--is dus
--non-profit er
--zijn bedrijfjes
--of organ
--wat voor
--persoonlijkheid heeft
--een leraar
--nodig?
--de leraar
--is bevlogen
--idealistisch bijna
--hij neemt
--zijn taak
--erg serieus
--wil dingen
--graag verbeteren
--of veranderen
--hij is
--erg principieel
--puzzelwoordenboek leraar
--mijnwoordenboek vertalen
--https://www mijnwoordenboek
--nl/puzzelwoordenboek/leraar/1
--leraar (sanskr
--(1) leraar
--bij een
--sportclub (1)
--leraar die
--enkel doceert
--en verde
--in de
--klassieke talen
--vrije kunsten
--(afk (1)
--leraar in
--de welsprekendheid
--in het
--kerkrecht (1)
--opleiding (1)
--welsprekendheid (1)
--leraar klassieke
--talen (1)
--leraar uit
--'harry potter'
--van
--
--mensen vragen
--ook naar
--wat is
--een leraar
--basisonderwijs?
--wat is
--een leraar
--of docent?
--hoeveel verdien
--ik als
--leraar in
--het voortgezet
--onderwijs?
--feedback
--leraar24 voor
--de leergierige
--leraar
--https://www leraar24
--nl
--leraar24 weet
--wat werkt
--in het
--onderwijs leraar24
--nl helpt
--jou als
--leergierige leraar
--te groeien
--in je
--vak onze
--kennis en
--praktijkvoorbeelden zijn
--direct toepasbaar
--voor iedereen
--die werkt
--basisonderwijs voortgezet
--onderwijs middelbaar
--beroepsonderwijs en
--speciaal onderwijs
--lees meer
--
--checklist word
--leraar rijksoverheid
--nl
--https://www rijksoverheid
--nl/ /vraag-en-antwoord/checklist-word-leraar
--24-12-2020 ·
--kijk wat
--er nodig
--is om
--leraar te
--worden beantwoord
--de vragen
--en maak
--een persoonlijke
--checklist
--
--leraar basisonderwijs
--carrièretijger
--www carrieretijger
--nl/beroep/onderwijs/leraar-basisonderwijs
--als leraar
--basisonderwijs geef
--je les
--aan kinderen
--in de
--leeftijd van
--vier tot
--en met
--twaalf jaar
--je begeleidt
--de leerlingen
--ook in
--hun sociaal-emotionele
--en morele
--ontwikkeling de
--kleuterklassen onderwijs
--je door
--middel van
--spelletjes aan
--de hogere
--klassen geef
--in onder
--andere rekenen
--taal geschiedenis
--en muziek
--regelmatig toets
--je de
--stof en
--bespreek je
--de voortgang
--van het
--kind
--
--wat verdien
--ik als
--leraar in
--het voortgezet
--onderwijs
--https://www rijksoverheid
--nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag
--schalen tredes
--en beloningen
--in het
--voortgezet onderwijstaken
--bepalen de
--beloningsalaris als
--zij-instromer in
--het onderwijs
--in de
--tabel staan
--afgeronde bruto
--bedragen die
--gebaseerd zijn
--op de
--cao po
--2019-2020 in
--de beloning
--op maandbasis
--zitten ook
--het vakantiegeld
--de eindejaarsuitkering
--en voor
--iedereen geldende
--toelagen gemiddelde
--beloning leraren
--voortgezet onderwijs
--gemiddeld verdienen
--leraren op
--het voortgezet
--onderwijs zo’n
--€ 180
--per maand
--in die
--berekening is
--rekening gehouden
--met de
--schalen en
--tredes van
--alle leraren
--(gewogen gemiddelde)
--in loondienst
--meer bekijken
--op rijksoverheid
--nl
--verwante zoekopdrachten
--voor leraar
--leraar basisonderwijs
--worden
--leraar basisschool
--leraar van
--het jaar
--leraar wikipedia
--salaris leraar
--basisonderwijs
--wat doet
--een leraar
--basisonderwijs
--werken in
--het onderwijs
--leerkracht 24
--the_url:taalkunde
--gast praat...
--met
--gratis chatten
--chattuh nl
--https://chattuh nl/gratis-chatten
--je kan
--hier over
--leuke onderwerpen
--praten met
--iedereen je
--bepaal zelf
--waar je
--het over
--heb of
--praat gezellig
--met de
--anderen chatters
--mee chatten
--op https://chattuh
--nl is
--geheel gratis
--dus je
--hoeft niks
--te betalen
--om te
--kunnen chatten
--jij kan
--nl als
--gast chatten
--of je
--kan je
--gratis registreren
--
--chathotel de
--leukste gratis
--chat van
--nederland!
--https://www chathotel
--nl
--chathotel is
--de leukste
--gratis chat
--van nederland!
--je kunt
--bij ons
--zonder registratie
--als gast
--chatten maar
--ook member
--worden van
--chathotel bij
--ons is
--alleen gezellig
--chatten toegestaan
--chatten in
--de grote
--rooms maar
--ook prive
--een prive
--room
--
--chatbox ·
--chatten ·
--het team
--· uitloggen
--· veel
--gestelde vragen
--· privacyverklaring
--chillplanet nl
--gratis chatten
--met vrienden
--en vreemden
--https://chillplanet nl/chatdir
--gratis chatten
--met vrienden
--en vreemden
--gratis chat
--waar alles
--kan en
--mag ontmoet
--nieuwe mensen
--onze chat
--community geeft
--jou de
--kans om
--nieuwe vrienden
--te leren
--kennen en
--mooie momenten
--met elkaar
--te delen
--login login
--als gast
--nog geen
--lid registreer
--nu
--
--chillplanet nl
--gezellig gratis
--chatten met
--vrienden en
--https://chillplanet nl
--chatten met
--vrienden en
--vreemden is
--waar het
--hier om
--gaat alle
--jongens meiden
--dames en
--heren zijn
--hier welkom
--vertel over
--jezelf en
--praat mee
--met de
--rest!een chatbox
--voor iedereen
--iedereen die
--graag communiceert
--is van
--harte welkom
--bij chillplanet
--
--vijf soorten
--lastige gasten
--en hoe
--je hiermee
--omgaat l1nda
--https://l1nda com/nl/resources/types-lastige-gasten
--iedere gast
--is anders
--en de
--één is
--makkelijker dan
--de ander
--iedere horecamedewerker
--krijgt wel
--eens te
--maken met
--een lastige
--situatie of
--heeft er
--wel eens
--mee te
--maken gehad
--l1nda beschrijft
--vijf verschillende
--type lastige
--gasten en
--hoe je
--hier netjes
--mee om
--kunt gaan
--
--home gastaantafel
--https://www gastaantafel
--nl
--gast aan
--tafel gaat
--op zoek
--naar een
--goede match
--we stemmen
--de leeftijd
--en persoonlijke
--situatie van
--de nederlander
--(s) en
--de nieuwkomer
--(s) zo
--goed mogelijk
--op elkaar
--af je
--spreekt samen
--af waar
--en wanneer
--je elkaar
--gaat ontmoeten
--bij jou
--bij de
--nieuwkomer (s)
--…
--
--chatten zonder
--aanmelden kletsen
--com
--https://kletsen com/chatten
--html
--chatten met
--vreemden is
--natuurlijk leuk
--maar het
--is nog
--leuker indien
--je een
--eigen profiel
--aanmaakt door
--het aanmaken
--van een
--profiel kun
--je namelijk
--meer over
--jezelf vertellen
--en zo
--makkelijker in
--contact komen
--met andere
--mensen chatten
--en vrienden
--maken doe
--je dan
--ook op
--kletsen com
--
--potkaars praat
--met iedereen
--https://potkaars nl
--‘gezellig koffie
--drinken!’ is
--een live
--televisie show
--van potkaars
--praat met
--iedereen ingegeven
--door media
--vrijheid voor
--live uitzendingen
--tijdens spertijd
--‘s avonds
--in de
--eerste week
--van de
--avondklok om
--21 00
--uur een
--live-uitzending met
--het corona
--weerbericht en
--een speciale
--gast kijken!
--
--zwarte prietpraat
--npo radio
--https://www nporadio1
--nl/zwarte-prietpraat
--het nieuws
--en de
--actualiteiten op
--een andere
--manier gebracht:
--provocerend dwars
--rauw intelligent
--en ongecensureerd
--prem radhakishun
--maakt nieuws
--verslaat nieuws
--maar vooral
--lacht hij
--het
--the_url:taalkunde
-- eddy...
--en leert
--the_url:taalkunde
--eddy en...
--leert
--robot eddy
--leert groep
--een lesje
--de volkskrant
--https://www volkskrant
--nl/nieuws-achtergrond/robot-eddy-leert-groep-1
--robot eddy
--leert groep
--een lesje
--vanaf deze
--week is
--met bijbehorende
--software te
--koop voor
--alle basisscholen
--in nederland
--in lunteren
--vertoont hij
--al een
--tijdje zijn
--kunsten kinderen
--en docenten
--zijn enthousiast
--rik kuiper
--november 2016
--2:00 robot
--eddy met
--leerlingen van
--groep van
--basisschool de
--triangel
--
--eddy wally
--leert chinees
--en trekt
--richting china
--youtube
--https://www youtube
--com/watch?v=kz0-rlvpv24
--eddy wally
--leert chinees
--en trekt
--richting china
--youtube
--1:42
--18-07-2013 ·
--eddy wally
--maakt plannen
--voor een
--reis naar
--chinaland leert
--chinees en
--brengt daar
--in deze
--taal zijn
--wereldhit 'baobei'
--(chérie) uit:
--de jare
--
--auteur: wilfried
--callewaert
--weergaven: 27k
--robot eddy
--leert groep
--programmeren woerden
--ad nl
--https://www ad
--nl/woerden/robot-eddy-leert-groep-5-programmeren~ad0b779f7
--robot eddy
--leert groep
--programmeren groep
--van basisschool
--de eendracht
--in mijdrecht
--leert de
--kinderen van
--groep hoe
--ze eddy
--de onderwijsrobot
--kunnen programmeren
--
--robot eddy
--leert groep
--programmeren foto
--ad nl
--https://www ad
--nl/woerden/robot-eddy-leert-groep-5-programmeren~ad0b
--blijf altijd
--op de
--hoogte van
--het laatste
--nieuws via
--de snelste
--en leukste
--nieuwssite van
--nederland 24
--uur per
--dag en
--dagen in
--de week
--ad nl
--robot eddy
--leert groep
--programmeren foto
--ad
--
--robot eddy
--leert basisschoolkinderen
--rekenen nu
--het
--https://www nu
--nl/77720/video/robot-eddy-leert-basisschoolkinderen
--robot eddy
--leert basisschoolkinderen
--rekenen gepubliceerd
--op 10
--november 2016
--spaanse triatleet
--stopt voor
--finishlijn en
--laat tegenstander
--voor 01:24
--turkse paraglider
--doet in
--de lucht
--een
--
--eddy van
--notegem één
--be
--https://www een
--be/thuis/eddy-van-noteghem
--alles lijkt
--op te
--klaren voor
--eddy wanneer
--hij angèle
--leert kennen
--de twee
--zijn een
--tijdje aan
--en af
--maar geven
--uiteindelijk toe
--aan hun
--gevoelens ze
--wonen samen
--in het
--appartement van
--angèle eddy
--werkt vast
--bij de
--kabouters eddy
--blijft wel
--een diepe
--hoop koesteren
--dat femke
--en peter
--hem op
--een dag
--kunnen vergeven
--voor wat
--er met
--lucas is
--gebeurd
--
--eddy gordo
--wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/eddy_gordo
--eenmaal terug
--leert hij
--de dochter
--van zijn
--leraar christie
--monteiro de
--vechtsport capoeira
--omdat hij
--dat beloofd
--had opeens
--verdwijnt hij
--en christie
--doet mee
--aan de
--tekken om
--hem op
--te sporen
--wanneer hij
--terugkeert doen
--eddy en
--christie mee
--
--toneel- en
--filmschool eddy
--vereycken eddy
--vereycken
--https://filmschool eddy-vereycken
--com
--toneel- en
--filmschool eddy
--vereycken waar
--beginnende en/of
--gevorderde acteurs
--hun talenten
--ontdekken onze
--filmschool wordt
--begeleid door
--professionele mensen
--uit de
--mediasector je
--leert dus
--voor camera
--spelen en
--krijgt achteraf
--een cd
--van je
--acteerprestatie
--
--eéneiige vreemdelingen
--na jaren
--herenigd: wat
--leert dit
--https://www rtlnieuws
--nl/editienl/artikel/4715381/eeneiige
--edward david
--en robert
--werden geboren
--als drieling
--maar vlak
--na de
--geboorte gescheiden
--en in
--drie verschillende
--pleeggezinnen ondergebracht
--jaren later
--komen de
--drie elkaar
--bij toeval
--op het
--spoor
--
--stemcoaching en
--bodylanguage eddy
--vereycken (designed
--by
--www eddy-vereycken
--com/nl/stemcoaching php
--stemcoaching en
--bodylanguage eddy
--vereycken de
--deelnemer herkent
--zijn eigen
--stemkracht en
--leert die
--beheersen volgens
--communicatieniveau een
--case op
--maat wordt
--uitgewerkt met
--de coach
--tools worden
--aangereikt om
--eigen stem
--voller dieper
--en warmer
--te laten
--klinken eddy
--en leert
--the_url:taalkunde
-- hem...
--natuurlijk praten
--the_url:taalkunde
--hem natuurlijk...
--praten
--inclusief resultaten
--voor natuurlijk
--spreken wil
--je alleen
--resultaten weergeven
--voor hem
--natuurlijk praten?
--natuurlijk spreken
--bijzonder zijn
--academie
--https://www bijzonderzijnacademie
--nl/natuurlijk-spreken
--wat is
--“natuurlijk spreken”?
--er wordt
--vaak gedacht
--dat spreken
--in het
--opbaar een
--talent is
--en dat
--het eng
--is in
--mijn optiek
--is dat
--een fabel
--iedereen kan
--spreken want
--iedereen heeft
--een verhaal
--we hebben
--weliswaar allemaal
--een ander
--verhaal en
--een andere
--wijze van
--spreken …
--
--training: natuurlijk
--spreken voor
--een groep
--springest
--https://www springest
--nl/ /verbindend-spreken-voor-een-groep
--natuurlijk spreken
--voor een
--groep is
--communiceren met
--een groep
--de groep
--‘spreekt’ tegen
--jou door
--hun ogen
--aandacht mimiek
--vragen en
--reacties in
--verbinding met
--vang je
--hun signalen
--op begrijp
--je ze
--en kun
--je er
--behulpzaam op
--reageren
--
--video's van
--hem natuurlijk
--praten
--bing com/videos
--manus de
--papegaai lekker
--aan het
--spelen en
--natuurlijk praten
--en praten
--2:48
--manus de
--papegaai lekker
--aan het
--spelen en
--natuurlijk praten
--en praten
--en prate…
--25 duizend
--weergavenfeb 2018
--youtubejertom63
--dikke dennis
--op speedfest
--2:24
--dikke dennis
--op speedfest
--165 duizend
--weergavendec 2012
--youtubeedtv
--(4/5) is
--het raar
--dat mensen
--tegen dieren
--praten?
--15:06
--(4/5) is
--het raar
--dat mensen
--tegen dieren
--praten?
--duizend weergavennov
--26 2015
--youtubeuniversiteit van
--nederland
--levina vóór
--en na
--de hausdörfer-basistherapie
--8:02
--levina vóór
--en na
--de hausdörfer-basistherapie
--duizend weergavenmrt
--21 2013
--youtubejan heuvel
--tagliafico's nieuwe
--look: 'ik
--hoef er
--niet knapper
--van te
--worden' 🥸
--5:29
--tagliafico's nieuwe
--look: 'ik
--hoef er
--niet knapper
--van te
--worden' 🥸
--86 duizend
--weergaven1 week
--geleden
--youtubeafc ajax
--meer video's
--weergeven van
--hem natuurlijk
--praten
--methode hausdorfer
--vrij van
--stotteren
--https://vrijvanstotteren nl
--ontvang 24
--tips voor
--natuurlijk spreken
--onze stottertherapie:
--zo gaat
--het in
--zijn werk
--het vrij
--worden van
--stotteren is
--het veranderen
--van een
--mindset je
--hoeft er
--niet voor
--te vechten
--met de
--aanpak van
--hausdörfer ga
--je juist
--minder hard
--werken en
--hou je
--meer energie
--over daarvoor
--wordt gebruik
--
--hausdörfer-instituut voor
--natuurlijk spreken
--home facebook
--https://www facebook
--com/hausdorferinstituut/?__xts__[0]=68
--hausdörfer-instituut voor
--natuurlijk spreken
--zutphen 243
--likes ·
--were here
--welkom bij
--het hausdörfer-instituut
--voor natuurlijk
--spreken! gelukkig
--zonder stotteren
--en spreekangst
--natuurlijk
--
--natuurlijk nederlands
--spreken als
--een native
--language
--https://www languagepartners
--nl/blog/nederlands-nt2/natuurlijk-nederlands
--natuurlijk nederlands
--spreken als
--een native
--14 december
--2019 moet
--je ook
--op een
--‘natuurlijke’ manier
--kunnen spreken
--met een
--van spreken
--bedoel ik
--een manier
--die lijkt
--op die
--van de
--moedertaalsprekers de
--onderstaande tips
--gebaseerd op
--vaak terugkerende
--uitspraken van
--cursisten
--
--waarom praten
--belangrijk is
--mind young
--https://mindyoung nl/blog/waarom-praten-belangrijk-is
--“natuurlijk heeft
--praten met
--een hulpverlener
--voordelen het
--is vaak
--een neutraal
--persoon die
--je niet
--veroordeelt maar
--familie en
--vrienden kunnen
--je praktische
--financiële én
--emotionele steun
--geven “ik
--denk dat
--het belangrijk
--is dat
--je het
--gevoel hebt
--dat je
--jezelf kan
--zijn bij
--de mensen
--in je
--omgeving
--
--cursus presenteren
--presentatietrainingen spreek
--nl
--https://spreek nl/trainingen
--de stottertherapie
--van spreek
--nl is
--bekend van
--televisie wij
--sporen de
--ruis op
--in jouw
--mind die
--het stotteren
--triggert en
--nemen deze
--weg met
--speciale technieken
--leer je
--vloeiend natuurlijk
--spreken…
--
--laat met
--praten? ouders
--nl
--https://www ouders
--nl/artikelen/laat-met-praten
--autisme en
--dyslexiewat is
--'normaal'?wat is
--'vertraagd'?gereviseerde minimum
--spreeknormentaalontwikkeling stimuleren
--ja maar
--zegt einstein
--had toch
--ook asperger
--oftewel 'een
--stoornis in
--het autistisch
--spectrum'? en
--is het
--niet zo
--dat bij
--ass-kinderen de
--taalontwikkeling trager
--kan verlopen
--of zelfs
--totaal afwezig
--kan blijven?
--inderdaad dat
--klopt waarop
--vervolgt: einstein
--was ook
--dyslectisch en
--dat minstens
--50% van
--de kinderen
--met dyslexie
--een achtergrond
--van verlate
--taalaanvang heeft?
--klopt eveneens
--maar so
--what het
--zegt zo
--weinig en
--als het
--al wat
--zegt wat
--moet je
--er dan
--mee? t…
--meer bekijken
--op ouders
--nl
--waarom de
--taalontwikkeling van
--kinderen zo
--belangrijk is
--https://www cjg043
--nl/waarom-de-taalontwikkeling-van-kinderen-zo-belangrijk-is
--praten tegen
--baby’s “de
--taalontwikkeling van
--kinderen begint
--al vanaf
--de geboorte
--daarom is
--het ook
--zo belangrijk
--om veel
--tegen baby’s
--te praten
--bijvoorbeeld bij
--het verschonen
--benoem in
--heel eenvoudige
--taal wat
--je doet
--je kindje
--zal niet
--begrijpen wat
--je zegt
--en praat
--natuurlijk ook
--niet terug
--maar er
--blijft wel
--degelijk iets
--hangen
--
--moeite met
--praten taal-
--en spraakproblemen
--dementie nl
--https://www dementie
--nl/moeite-met-praten-door-taal-en-spraakproblemen
--taalproblemenprimaire progressieve
--afasiespraakproblemenwat kun
--je doen?
--taal is
--de inhoud
--van onze
--woorden bij
--een taalstoornis
--weet je
--naaste wel
--wat ze
--wil zeggen
--maar kan
--ze de
--woorden ervoor
--niet vinden
--omdat ze
--de betekenis
--ervan kwijt
--is dat
--gaat dieper
--dan even
--niet op
--een woord
--kunnen komen
--dat op
--het puntje
--van je
--tong ligt
--als de
--betekenis weg
--is komt
--deze niet
--meer terug
--je naaste
--zal het
--juiste woord
--niet meer
--vinden doordat
--weet begrijpt
--ze jou
--ook niet
--als je
--het woord
--voor haar
--vindt of
--zelf gebruikt
--ze krijgt
--geen beeld
--bij jouw
--wo…
--meer bekijken
--op dementie
--nl
--the_url:taalkunde
--met...
--the_url:taalkunde
--natuurlijk praten...
--the_url:taalkunde
--natuurlijk praten...
--waarom praten
--belangrijk is
--mind young
--https://mindyoung nl/blog/waarom-praten-belangrijk-is
--“natuurlijk heeft
--praten met
--een hulpverlener
--voordelen het
--is vaak
--een neutraal
--persoon die
--je niet
--veroordeelt maar
--familie en
--vrienden kunnen
--je praktische
--financiële én
--emotionele steun
--geven “ik
--denk dat
--het belangrijk
--is dat
--je het
--gevoel hebt
--dat je
--jezelf kan
--zijn bij
--de mensen
--in je
--omgeving
--
--praat je
--veel in
--jezelf? dit
--zegt het
--over je
--https://www libelle
--nl/mensen/actueel/in-jezelf-praten
--08-05-2017 ·
--gedrag hardop
--tegen jezelf
--praten is
--een verlengstuk
--van dat
--innerlijke gesprek
--dat begint
--al bij
--peuters die
--leren praten
--wanneer een
--peuter bijvoorbeeld
--in de
--buurt komt
--van een
--warm oppervlak
--zegt het
--‘heet heet’
--en draait
--het kind
--om dat
--gedrag kan
--zich voortzetten
--tot en
--met je
--volwassen bent
--
--video's van
--natuurlijk praten
--bing com/videos
--(4/5) is
--het raar
--dat mensen
--tegen dieren
--praten?
--15:06
--(4/5) is
--het raar
--dat mensen
--tegen dieren
--praten?
--duizend weergavennov
--26 2015
--youtubeuniversiteit van
--nederland
--manus de
--papegaai lekker
--aan het
--spelen en
--natuurlijk praten
--en praten
--2:48
--manus de
--papegaai lekker
--aan het
--spelen en
--natuurlijk praten
--en praten
--en prate…
--25 duizend
--weergavenfeb 2018
--youtubejertom63
--terugkijken: rivm
--praat kamerleden
--bij
--2:33:51
--terugkijken: rivm
--praat kamerleden
--bij
--63 duizend
--weergaven5 maanden
--geleden
--youtubenos
--makkelijk praten
--makkelijk scoren
--afl
--4:31
--makkelijk praten
--makkelijk scoren
--afl
--51 duizend
--weergavenfeb 10
--2019
--youtubevpro makkelijk
--scoren
--rtl boulevard
--carlo te
--gast
--7:50
--rtl boulevard
--carlo te
--gast
--duizend weergavenmrt
--21 2009
--youtubecarloireneonline
--meer video's
--weergeven van
--natuurlijk praten
--praten hoe
--leren kinderen
--praten? kun
--je het
--stimuleren?
--https://www peuteren
--nl/leren-praten
--er zit
--natuurlijk best
--verschil in
--de één
--en de
--andere baby
--zo kan
--de ene
--uk al
--heel snel
--lopen en
--de ander
--is bijvoorbeeld
--juist sneller
--met praten
--maar de
--meeste kinderen
--rond anderhalf
--jaar kunnen
--beginnen met
--hun eerste
--echte woordjes
--
--waarom mensen
--soms zo
--snel praten
--(en soms
--zo langzaam
--https://www volkskrant
--nl/wetenschap/waarom-mensen-soms-zo-snel-praten
--19-10-2020 ·
--rodd: ‘ben
--je in
--een luidruchtig
--café dan
--ga je
--luider en
--langzamer praten
--dan zul
--je een
--woord als
--‘natuurlijk’ helemaal
--uitspreken voer
--je staand
--in de
--deuropening een
--kort gesprek
--met de
--buurman dan
--zeg je
--eerder ‘tuurlijk’
--of zelfs
--‘tuuk’ in
--plaats van
--‘natuurlijk’ ’
--
--zakenlieden of
--leidinggevenden praten
--natuurlijk met
--hun
--https://www istockphoto
--com/nl/video/zakenlieden-of-leidinggevenden
--download nu
--deze zakenlieden
--of leidinggevenden
--praten natuurlijk
--met hun
--groep vrienden
--met zakelijke
--apparatuur op
--tafel geluk
--betekent alles
--als inspiratie
--concepten video
--en zoek
--meer in
--istock’s bibliotheek
--van royalty-free
--stockvideomateriaal met
--20-29 jaar
--video’s die
--beschikbaar zijn
--voor snel
--en eenvoudig
--downloaden
--
--praatschema: wanneer
--zegt je
--kind wat?
--van maand
--tot maand
--https://www mamaenzo
--nl/praatschema-kind
--al is
--het sowieso
--leuk om
--te zien
--wanneer je
--kind gaat
--praten tijdens
--de eerste
--twee jaar
--van hun
--leven beginnen
--kinderen dit
--te doen
--het is
--belangrijk om
--deze ontwikkeling
--goed bij
--te houden
--in dit
--praatschema kun
--je precies
--bijhouden in
--welke fase
--je kind
--zich bevindt
--en …
--
--wanneer gaat
--een kind
--praten? weet
--waar op
--moet letten?
--https://ikbenalgroot nl/wanneer-gaat-een-kind-praten
--dit vergroot
--natuurlijk weer
--zijn taalontwikkeling
--als hij
--jaar is
--zal hij
--samengestelde zinnen
--kunnen gebruiken
--en uit
--zichzelf een
--gebeurtenis of
--een verhaaltje
--kunnen vertellen
--hij kan
--gesprekjes voeren
--met ouders
--opa en
--oma maar
--ook met
--vriendjes en
--de juf
--de taalontwikkeling
--en het
--praten van
--je kind
--neem nu
--grote sprongen
--
--praten papegaaien
--info
--https://papegaaieninfo nl/praten
--er zijn
--natuurlijk soorten
--die heel
--goed zijn
--in het
--oppikken van
--die geluiden
--en woordjes
--die ze
--regelmatig horen
--en kunnen
--die dan
--soms tot
--vervelends toe
--laten horen
--maar kan
--een papegaai
--bijvoorbeeld een
--stukje zingen
--of een
--bepaalde reactie
--geven op
--een wel
--heel toepasselijk
--moment is
--dat natuurlijk
--…
--
--aha! dit
--is waarom
--ouders in
--de derde
--persoon tegen
--hun
--https://www famme
--nl/ouders-derde-persoon-praten
--derde persoonzelfverzekerder
--als oudernuttig
--voor jonge
--kinderendit vind
--je misschien
--ook interessant
--image
--in 2014welteverstaan
--ethan kross
--deed een
--studie naar
--het gebruik
--voornaamwoorden bij
--mensen die
--kampen met
--angsten hij
--kwam er
--tijdens het
--onderzoek achter
--dat mensen
--die in
--de derde
--persoon praten
--dit vaak
--doen om
--meer zelfvertrouwen
--te krijgen
--en dat
--dit helpt
--om om
--te gaan
--met stressvolle
--situaties in
--2017 deed
--kross opnieuw
--onderzoek en
--bevestigde deze
--theorie met
--hersenscans die
--aantoonden dat
--mensen ee…
--meer bekijken
--op famme
--nl
--gemiddelde leeftijd
--praten kind
--leeftijd alle
--https://gemiddeldgezien nl/gemiddelde-leeftijd-praten-kind
--als ouder
--wil je
--natuurlijk dat
--je kind
--zo snel
--mogelijk kan
--praten toch
--verschilt de
--leeftijd waarop
--kinderen beginnen
--met praten
--behoorlijk zo
--zijn er
--kinderen die
--al vanaf
--11 maanden
--diverse woordjes
--kunnen zeggen
--maar er
--zijn ook
--dit pas
--na 20
--maanden kunnen
--
--1
--
--2
--
--3
--
--4
--
--5
--
--advertentie
--over onze
--advertenties
--natuurlijk praten
--weergeven
--lekker natuurlijk
--worst kip
--350 gram
--lekker natuurlijk
--worst kip
--350 gram
--
--€ 59
--
--intratuin
--meer winkelresultaten
--weergeven voor
--natuurlijk praten
--the_url:taalkunde
-- rene...
--jansen wethouder
--the_url:taalkunde
--rene jansen...
--wethouder
--afbeeldingen van
--rene jansen
--wethouder
--bing com/images
--afbeeldingsresultaten voor
--rene jansen
--wethouder grootte:
--138 209
--bron: volkspartijdongen
--nlafbeeldingsresultaten voor
--67 100
--bron: optimaal
--dongenhomespot nlafbeeldingsresultaten
--voor rene
--jansen wethouder
--grootte: 180
--100 bron:
--dongen nieuws
--149 100
--bron: www
--imenz euafbeeldingsresultaten
--grootte: 66
--www regio-hartvanbrabant
--115 107
--dongen nlafbeeldingsresultaten
--grootte: 90
--107 bron:
--www intobusiness
--nuafbeeldingsresultaten voor
--169 107
--bd nlafbeeldingsresultaten
--grootte: 88
--www energiedongen
--nl
--alle afbeeldingen
--weergeven
--rené jansen
--wethouder gemeente
--dongen linkedin
--https://nl linkedin
--com/in/rené-jansen-746a5bb
--bekijk het
--profiel van
--rené jansen
--op linkedin
--de grootste
--professionele community
--ter wereld
--rené heeft
--functies op
--zijn of
--haar profiel
--volledige profiel
--om de
--connecties van
--rené en
--vacatures bij
--vergelijkbare bedrijven
--te zien
--
--titel: wethouder
--locatie: tilburg
--en omgeving
--nederland
--rené jansen
--kandidaat-wethouder voor
--volkspartij dongen
--https://www bndestem
--nl/oosterhout/rene-jansen-kandidaat-wethouder
--wordt rené
--jansen daadwerkelijk
--wethouder dan
--stopt hij
--met zijn
--baan als
--manager bij
--kpn laat
--hij weten
--jansen heeft
--er dan
--38 jaren
--in het
--bedrijfsleven en
--twee raadsperiodes
--opzitten
--
--wethouder rené
--jansen: 'zo
--snel mogelijk
--einde aan
--https://dongen nieuws
--nl/nieuws/20191221/wethouder-rene-jansen-zo-snel
--wethouder rené
--jansen heeft
--vrijdag de
--omwb gevraagd
--extra controles
--te houden
--in het
--kader van
--stankoverlast ook
--heeft hij
--aangedrongen op
--het nemen
--van extra
--bedrijfsmaatregelen er
--moet zo
--snel mogelijk
--een einde
--komen aan
--de stankoverlast
--die onze
--inwoners ervaren
--het duurt
--allemaal veel
--te lang”
--aldus de
--wethouder
--
--wethouder jansen
--(vpd) houdt
--grote voorjaarsschoonmaak
--https://dongensedorpsnar nl/2020/05/09/wethouder-jansen-vpd-houdt-grote
--de wethouder
--heeft deze
--week zijn
--huis opgeruimd
--en dat
--resulteerde tot
--een grote
--afvalberg tijdens
--zijn wekelijkse
--supermarktbezoek vielen
--bij hem
--alle puzzelstukjes
--in elkaar
--de hele
--meivakantie gebruikte
--rené jansen
--voor de
--grote voorjaarsschoonmaak
--
--rené jansen
--kandidaat-wethouder vpd
--dongen
--https://dongen nieuws
--nl/ /20171213/rene-jansen-kandidaat-wethouder-vpd
--rené jansen
--dongen
--denise kunst
-- van
--suijlekom ‘s
--gravenmoer
--frits klijs
--klein dongen-vaart
--iris jansen
--dongen
--bekijk de
--volledige lijst
--op dongen
--nieuws nl
--even voorstellen
--rené jansen
--lijsttrekker en
--kandidaat
--https://dongen nieuws
--nl/dn-ham-vandaag/20180311/even-voorstellen-rene
--ingezonden: even
--voorstellen rené
--jansen
--lijsttrekker en
--kandidaat wethouder
--volkspartij dongen
--ik ben
--rené jansen
--57 jaar
--en geboren
--en getogen
--dongenaar getrouwd
--met thea
--en wij
--hebben twee
--kinderen tina
--en floris
--van kinds
--af aan
--ben ik
--betrokken bij
--de samenleving
--
--rené jansen
--voorzitter raad
--van bestuur
--(chairman
--https://nl linkedin
--com/in/renejpjansen
--bekijk het
--profiel van
--rené jansen
--op linkedin
--de grootste
--professionele community
--ter wereld
--rené heeft
--17 functies
--op zijn
--of haar
--profiel bekijk
--het volledige
--profiel op
--linkedin om
--de connecties
--van rené
--en vacatures
--bij vergelijkbare
--bedrijven te
--zien
--
--titel: bestuurder
--toezichthouder (board
--…
--locatie: den
--haag en
--omgeving nederland
--the_url:taalkunde
--dongen...
--the_url:taalkunde
-- alles...
--moet veranderen
--the_url:taalkunde
-- alles...
--moet veranderen
--the_url:taalkunde
-- opdat...
--alles blijft
--the_url:taalkunde
--opdat alles...
--blijft
--alles moet
--veranderen opdat
--alles hetzelfde
--blijft
--de
--https://www groene
--nl/artikel/alles-moet-veranderen-opdat-alles-hetzelfde-blijft
--08-05-2013 ·
--‘alles moet
--veranderen opdat
--alles blijft
--zoals het
--is’ is
--het italiaanse
--‘to be
--or not
--to be
--’ het
--past altijd
--nog steeds
--het staat
--voor: we
--doen alsof
--we iets
--veranderen om
--vervolgens gewoon
--weer onze
--eigen gang
--te kunnen
--gaan
--
--auteur: anne
--branbergen
--opiniez “alles
--moet veranderen
--opdat alles
--hetzelfde blijft
--”
--https://opiniez com/2020/07/23/alles-moet-veranderen-opdat-alles
--“alles moet
--veranderen opdat
--alles hetzelfde
--blijft” nee
--hoor vanuit
--macro-optiek geldt
--“panta rhei”:
--alles stroomt
--het stroomt
--(geld en
--bevoegdheden) vanuit
--nederland naar
--een nieuwe
--europese machthebber
--die geheel
--andere belangen
--heeft dan
--melkkoe nederland
--naar de
--nieuwe onverkozen
--bovenbazen: duitsland
--en frankrijk
--
--alles moet
--veranderen opdat
--alles hetzelfde
--blijft pdf
--https://docplayer nl/130790-alles-moet-veranderen-opdat-alles
--alles moet
--veranderen opdat
--alles hetzelfde
--blijft exploratief
--onderzoek naar
--de door
--de inzet
--van interim-management
--bereikte duurzame
--veranderingen in
--organisaties thesis
--verkrijging van
--de graad
--van doctor
--of business
--administration business
--school nederland
--in het
--openbaar te
--verdedigen ten
--overstaan van
--promotoren examencommissie
--en commissie
--van deskundigen
--in de
--raadszaal van
--
--alles moet
--veranderen opdat
--alles hetzelfde
--blijft
--freekvanbeetz nl/alles-moet-veranderen-opdat-alles-hetzelfde-blijft
--in israël
--werd op
--21 februari
--een vrouw
--positief getest
--op het
--corona-virus toen
--zij terugkeerde
--uit japan
--daar was
--zij met
--alle andere
--medepassagiers dagenlang
--in quarantaine
--gehouden op
--het (door
--de virusuitbraak
--berucht geworden)
--cruiseschip diamond
--princess
--
--in het
--bestuur moet
--alles anders
--opdat alles
--hetzelfde blijft
--https://www ipsestudies
--nl/nieuws/in-het-bestuur-moet-alles-anders
--in het
--bestuur moet
--alles anders
--opdat alles
--hetzelfde blijft
--november 2019
--over onze
--studie productiviteit
--van de
--overheid; een
--essay over
--de relatie
--tussen beleid
--en productiviteit
--in onderwijs
--zorg veiligheid
--justitie en
--netwerksectoren schreef
--matin sommer
--een column
--in de
--volkskrant
--
--opdat definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/opdat
--1) •geeft
--onderschikkend een
--doel aan
--(2) het
--woord geeft
--een doel
--aan vb:
--controleer alles
--goed opdat
--er geen
--ongelukken gebeuren
--(3) 1)
--met de
--be
--
--opdat zodat
--taaladvies net
--https://taaladvies net/taal/advies/vraag/629/opdat_zodat
--antwoord
--toelichting
--bijzonderheid
--naslagwerken
--zowel opdat
--als zodat
--is correct
--in deze
--zin opdat
--drukt een
--doel uit
--en zodat
--kan zowel
--een doel
--als een
--gevolg uitdrukken
--opdat is
--een vrij
--formeel woord;
--zodatis voor
--de meeste
--taalgebruikers gewoner
--meer bekijken
--op taaladvies
--net
--wanneer gebruik
--je 'opdat'
--en wanneer
--'omdat'? goeievraag
--https://www startpagina
--nl/v/kunst-cultuur/taal/vraag/92987/gebruik-opdat
--opdat: het
--woord geeft
--een doel
--aan vb:controleer
--alles goed
--opdat er
--geen ongelukken
--gebeuren omdat:
--het woord
--noemt een
--reden vb:ik
--kan niet
--komen omdat
--jan ziek
--is 01
--oktober 2010
--14:06
--
--the_url:taalkunde
-- zoals...
--het is
--the_url:taalkunde
--zoals het...
--is
--nu zoals
--het is
--kopen? bestel
--direct snel
--in huis
--bol com
--https://www bol
--com/zoals-het-is/kopen
--advertentiekoop nu
--het boek
--zoals het
--is van
--parsons snel
--in huis
--30 dagen
--bedenktijd
--
--tweedehands boeken
--ebooks en
--luisterboeken
--studieboeken
--'het is
--zoals het
--is' happinez
--https://www happinez
--nl/groei/het-is-zoals-het-is
--15-09-2015 ·
--de wortels
--van ‘het
--is zoals
--het is’
--liggen bij
--een boeddhistische
--term die
--‘ware aard’
--betekent: tathata
--de ‘zoheid’
--van dingen
--alles heeft
--zijn zoheid
--daaraan herkennen
--we het
--een appel
--heeft zijn
--zoheid zodat
--we hem
--niet verwarren
--met een
--perzik situaties
--hebben ook
--hun zoheid
--
--zoals het
--is tony
--parsons inzicht
--https://inzicht org/product/zoals-het-is
--zoals het
--is is
--samengesteld uit
--de vele
--publieke dialogen
--die tony
--parsons heeft
--gehouden over
--zijn boek
--‘het open
--geheim’ dat
--in 1995
--voor het
--eerst verscheen
--in heldere
--en eenvoudige
--taal weet
--hij de
--vaak lastige
--vragen van
--zijn publiek
--terug te
--brengen tot
--waar het
--werkelijk om
--gaat
--
--je moet
--het leven
--nemen zoals
--het is:
--het is
--niet anders!
--https://www desteven
--nl/ /dooddoeners/het-leven-nemen-zoals-het-is
--je moet
--het leven
--nemen zoals
--het is:
--het is
--niet anders!
--heel vaak
--horen we
--de uitdrukking:
--‘het is
--niet anders
--maar nemen
--zoals het
--is’ vaak
--wordt dit
--gezegde gebezigd
--bij ernstige
--situaties zoals
--negatieve veranderingen
--of bij
--verlieservaringen
--
--video's van
--zoals het
--is
--bing com/videos
--het leven
--zoals het
--is luchaven
--(deel 1)
--1:56:41
--het leven
--zoals het
--is luchaven
--(deel 1)
--23 duizend
--weergavenaug 21
--2015
--youtubesander dreezen
--het leven
--zoals het
--is luchthaven
--(deel 2)
--1:33:08
--het leven
--zoals het
--is luchthaven
--(deel 2)
--duizend weergavenmrt
--15 2017
--youtubesander dreezen
--het leven
--zoals het
--is rijschool
--1:09
--het leven
--zoals het
--is rijschool
--149 duizend
--weergavenaug 26
--2007
--youtubepeter hofmans
--het leven
--zoals het
--is in
--noord-korea deel
--terzake (2014)
--11:03
--het leven
--zoals het
--is in
--noord-korea deel
--terzake (2014)
--60 duizend
--weergavennov 27
--2018
--youtubeterzake
--het leven
--zoals het
--is: brandweer
--aflevering
--28:30
--het leven
--zoals het
--is: brandweer
--aflevering
--13 duizend
--weergavendec 2017
--youtubelaurent hinoul
--meer video's
--weergeven van
--zoals het
--is
--zoals definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/zoals
--zoals 1)
--2) als
--3) alzo
--4) bijvoorbeeld
--5) bijwoord
--6) evenals
--7) gelijk
--8) gelijkerwiijs
--9) gelijkerwijs
--10) hoezeer
--11) met
--die woorden
--12) naar
--13) ook
--zo 14)
--op de
--manier van
--15) op
--de wijze
--van 16)
--ut (lat
--17) vergelijkend
--18) vergelijkenderwijs
--19) voegwoord
--20) voorbeeld
--21) zo
--
--nu zoals
--het is
--kopen? bestel
--direct snel
--in huis
--bol com
--https://www bol
--com/zoals-het-is/kopen
--advertentiekoop nu
--het boek
--zoals het
--is van
--parsons snel
--in huis
--30 dagen
--bedenktijd
--
--tweedehands boeken
--· studieboeken
--· ebooks
--en luisterboeken
--verwante zoekopdrachten
--voor zoals
--het is
--moet voor
--zoals een
--komma
--zoals synoniem
--zoals in
--een zin
--komma voor
--omdat
--komma's
--bijvoorbeeld in
--een zin
--komma voor
--zoals
--komma voor
--of na
--zoals
--the_url:taalkunde
-- bekijk...
--het bestand
--the_url:taalkunde
-- conservatives...
--in the
--the_url:taalkunde
-- conservatives...
--in the
--the_url:taalkunde
--conservatives in...
--the
--conservative party
--(uk) the
--officially the
--conservative and
--unionist party
--and also
--known colloquially
--as the
--tories or
--simply the
--conservatives is
--centre-right political
--party in
--the united
--kingdom which
--has been
--in government
--since 2010
--as of
--2019 the
--conservatives hold
--an overall
--majority in
--the house
--founded: 1834
--(187 years
--ago)
--ideology: conservatism
--(british) economic
--liberalism british
--unionism
--leader: boris
--johnson
--political position:
--centre-right
--conservative party
--(uk) wikipedia
--en wikipedia
--org/wiki/conservative_party_(uk)
--en wikipedia
--org/wiki/conservative_party_(uk)
--was dit
--nuttig?
--conservative party
--history facts
--policy …deze
--pagina vertalen
--https://www britannica
--com/topic/conservative-party-political-party
--19-02-2021 ·
--conservative party
--byname tories
--in the
--united kingdom
--political party
--whose guiding
--principles include
--the promotion
--of private
--property and
--enterprise the
--maintenance of
--strong military
--and the
--preservation of
--traditional cultural
--values and
--institutions since
--world war
--the conservative
--party and
--its principal
--opponent the
--labour
--
--liberal party
--of canada
--history beliefs
--britannica
--16-12-2020
--labour party
--history facts
--policies leaders
--meer resultaten
--weergeven
--list of
--american conservatives
--wikipediadeze pagina
--vertalen
--https://en wikipedia
--org/wiki/list_of_american_conservatives
--16-05-2017 ·
--the following
--list is
--made up
--of prominent
--american conservatives
--from the
--public and
--private sectors
--the list
--also includes
--political parties
--organizations and
--media outlets
--which have
--made notable
--impact on
--conservatism in
--the united
--states entries
--on the
--list must
--have achieved
--notability after
--1932 the
--beginning of
--the fifth
--party system
--
--afbeeldingen van
--conservatives in
--the
--bing com/images
--afbeeldingsresultaten voor
--conservatives in
--the grootte:
--293 160
--bron: www
--onlondon co
--uk
--afbeeldingsresultaten voor
--conservatives in
--the grootte:
--274 160
--bron: epi
--org uk
--afbeeldingsresultaten voor
--conservatives in
--the grootte:
--166 160
--bron: sco
--wikipedia org
--afbeeldingsresultaten voor
--conservatives in
--the grootte:
--155 160
--bron: www
--youtube com
--
--alles weergeven
--alle afbeeldingen
--weergeven
--history of
--the conservative
--party (uk)
--wikipediadeze pagina
--vertalen
--https://en wikipedia
--org/wiki/history_of_the_conservative_party_(uk)
--the conservatives
--under baldwin
--were also
--the last
--political party
--in britain
--to gain
--over half
--of the
--vote which
--they did
--in the
--general election
--of 1931
--yet as
--the war
--ended in
--victory the
--public demanded
--fresh leadership
--were soundly
--defeated in
--the 1945
--by resurgent
--labour party
--post war
--recovery
--
--conservatives of
--all stripes
--must unite
--in 2021
--…deze pagina
--vertalen
--https://www dailysignal
--com/2021/01/03/why-conservatives-of-all
--03-01-2021 ·
--conservatives need
--to remember
--that like
--sports team
--we don’t
--all have
--to play
--the same
--position but
--we all
--have to
--play on
--team
--
--video's van
--conservatives in
--the
--bing com/videos
--the most
--conservative cities
--in america
--12:43
--the most
--conservative cities
--in america
--68 duizend
--weergavenaug 25
--2019
--youtubenick johnson
--the 10
--most conservative
--states in
--america
--11:13
--the 10
--most conservative
--states in
--america
--320 duizend
--weergavenjan 14
--2019
--youtubenick johnson
--the downloadconservatives
--in the
--crosshairs
--25:34
--the downloadconservatives
--in the
--crosshairs
--12 duizend
--weergavenmrt 2019
--youtubechurch militant
--now who
--will lead
--conservatives in
--the fight
--against the
--far left?
--8:11
--now who
--will lead
--conservatives in
--the fight
--against the
--far left?
--47 duizend
--weergaven2 maanden
--geleden
--youtubeglenn beck
--top 10
--most conservative
--cities in
--the united
--states anaheim
--is no
--more
--11:02
--top 10
--most conservative
--cities in
--the united
--states anaheim
--is no
--more
--758 duizend
--weergavenmrt 2019
--youtubeworld according
--to briggs
--meer video's
--weergeven van
--conservatives in
--the
--why the
--conservatives should
--make …deze
--pagina vertalen
--https://spencerfernando com/2021/01/21/why-the-conservatives-should-make
--21-01-2021 ·
--if the
--conservatives and
--liberals are
--seen as
--trying to
--portray themselves
--as the
--same thing
--the liberals
--will win
--that battle
--because far
--more canadians
--see the
--liberals as
--already being
--centrist so
--the conservatives
--need an
--actual big
--idea and
--decentralization should
--be that
--idea first
--it appeals
--to various
--aspects of
--the party
--
--build back
--better conservativesdeze
--pagina vertalen
--https://www conservatives
--com
--the conservatives
--offer future
--after brexit
--where we
--move on
--to focus
--on our
--priorities
--which are
--also your
--priorities
--
--ecr group
--in the
--european parliamentdeze
--pagina vertalen
--https://ecrgroup eu
--the european
--conservatives and
--reformists group
--is centre-right
--political group
--in the
--european parliament
--founded in
--2009 with
--common cause
--to reform
--the eu
--based on
--euro-realism and
--respecting national
--sovereignty
--
--conservatives today
--latest headlines
--from …deze
--pagina vertalen
--https://conservatives today
--conservative news
--headlines breaking
--news and
--the best
--in commentary
--from united
--states great
--britain and
--more
--
--strong economy
--conservativesdeze pagina
--vertalen
--https://www conservatives
--com/our-priorities/economy
--the conservatives
--are today
--setting out
--how conservative
--majority government
--would deliver
--more houses
--help more
--people buy
--their own
--home and
--deliver fairer
--deal for
--renters one
--million new
--houses were
--delivered in
--the last
--five years
--including quarter
--of million
--homes last
--year
--the highest
--in almost
--30 years
--
--difference between
--republicans and
--…deze pagina
--vertalen
--https://www differencebetween
--com/difference-between-republicans-and
--30-03-2011 ·
--conservatives conservatives
--are group
--of individuals
--mostly republicans
--who have
--different view
--or philosophy
--in the
--political world
--conservatives have
--both political
--and social
--philosophy that
--allows traditional
--institutions to
--be upheld
--and maintained
--government
--
--verwante zoekopdrachten
--voor conservatives
--in the
--conservative party
--conservative party
--uk
--the conservative
--party
--conservative meaning
--conservatism ideology
--conservative definition
--conservatism
--conservatives vs
--liberals
--the_url:taalkunde
-- opposition...
--the_url:taalkunde
--opposition...
--nu opposition
--kopen? bestel
--direct snel
--in huis
--bol com
--https://www bol
--com/opposition/kopen
--advertentiekoop nu
--het boek
--opposition van
--jennifer armentrout
--snel in
--huis 30
--dagen bedenktijd
--word lid
--van select
--en geniet
--van gratis
--bezorging voor
--bestellingen onder
--20 euro
--
--
--engels
--opposition
--
--nederlands
--oppositie
--andere manieren
--om dit
--te zeggen
--zelfstandig naamwoord
--oppositie opposition
--verzet resistance opposition
--opposed backlash
--resisted undertaken
--bezwaar objection opposition
--complaint
--toepassing oppositie
--de oppositie
--moet haar
--constructieve rol
--hervatten de
--oppositie moet
--haar constructieve
--rol hervatten
--de spreker
--is iemand
--van de
--oppositie de
--spreker is
--iemand van
--de oppositie
--ook de
--oppositie heeft
--te lijden
--voorbeelden worden
--automatisch gegenereerd
--de resultaten
--zijn mogelijk
--niet nauwkeurig
--of vrij
--van fouten
--veel gebruikte
--zinnen
--gegevens van:
--microsoft vertalen
--opposition definition
--of opposition
--by merriam
--…deze pagina
--vertalen
--https://www merriam-webster
--com/dictionary/opposition
--opposition definition
--is configuration
--in which
--one celestial
--body is
--opposite another
--(such as
--the sun)
--in the
--sky or
--the elongation
--is near
--or equal
--to 180
--degrees how
--to …
--
--opposition meaning
--in the
--cambridge english
--…deze pagina
--vertalen
--https://dictionary cambridge
--org/dictionary/english/opposition
--opposition definition:
--strong disagreement:
--the team
--or person
--being played
--against in
--sports competition:
--in… learn
--more cambridge
--dictionary +plus
--
--afbeeldingen van
--opposition
--bing com/images
--afbeeldingsresultaten voor
--opposition grootte:
--297 153
--bron: outlawjimmy
--com
--afbeeldingsresultaten voor
--opposition grootte:
--205 160
--bron: www
--picpedia org
--afbeeldingsresultaten voor
--opposition grootte:
--205 160
--bron: mormondiscussionpodcast
--org
--afbeeldingsresultaten voor
--opposition grootte:
--181 160
--bron: billmuehlenberg
--com
--
--alles weergeven
--alle afbeeldingen
--weergeven
--opposition vertaling
--engels-nederlands
--https://www mijnwoordenboek
--nl/vertaal/en/nl/opposition
--opposition division
--opposition fee
--opposition party
--opposition period
--opposition procedure
--opposition proceedings
--opposition to
--tax inspection
--oppositional candidate
--oppositions zojuist
--vertaald en>nl:
--faucets en>nl:
--parcel en>nl:
--offence en>nl:
--plasticizer
--
--opposition definition
--of opposition
--at …deze
--pagina vertalen
--https://www dictionary
--com/browse/opposition
--opposition definition
--the action
--of opposing
--resisting or
--combating see
--more
--
--opposition synonyms
--opposition antonyms
--…deze pagina
--vertalen
--https://www thesaurus
--com/browse/opposition
--another word
--for opposition
--find more
--ways to
--say opposition
--along with
--related words
--antonyms and
--example phrases
--at thesaurus
--com the
--world's most
--trusted free
--thesaurus
--
--opposition vertaling
--frans-nederlands
--https://www mijnwoordenboek
--nl/vertaal/fr/nl/opposition
--vertalingen opposition
--fr>nl [pzisj̃]
--fait de
--s'opposer désaccord
--weerstand 'exprimer
--son opposition
--à ···
--zijn weerstand
--tegen iets
--uiten groupe
--politique opposé
--au gouvernement
--oppositie (partij)
--'être dans
--l'opposition' in
--de oppositie
--zitten contraste
--différence tegenstelling
--
--opposition vertaling
--naar nederlands
--voorbeelden
--https://context reverso
--net/vertaling/engels-nederlands/opposition
--vertaling van
--opposition in
--nederlands zelfst
--nw bijvoeglijk
--naamwoord oppositie
--verzet tegenstelling
--weerstand bezwaar
--tegenstander protest
--tegenpartij tegenspraak
--tegenstand tegen
--oppositieleden tegenwerking
--oppositionele gekant
--andere vertalingen
--
--nu opposition
--kopen? bestel
--direct snel
--in huis
--bol com
--https://www bol
--com/opposition/kopen
--advertentiekoop nu
--het boek
--opposition van
--jennifer armentrout
--snel in
--huis 30
--dagen bedenktijd
--word lid
--van select
--en geniet
--van gratis
--bezorging voor
--bestellingen onder
--20 euro
--
--verwante zoekopdrachten
--voor opposition
--meskerem first
--eritrean opposition
--website
--meskerem net
--eritrean opposition
--controlled opposition
--mars opposition
--opposition vertaling
--the_url:taalkunde
-- handen...
--vrij
--the_url:taalkunde
--handen vrij...
--afbeeldingen van
--handen vrij
--bing com/images
--afbeeldingsresultaten voor
--handen vrij
--grootte: 209
--209 bron:
--www coachpraktijkmindcare
--nlafbeeldingsresultaten voor
--grootte: 292
--102 bron:
--heliviewpms nlafbeeldingsresultaten
--voor handen
--vrij grootte:
--103 102
--bron: www
--tegelspreuken nlafbeeldingsresultaten
--104 105
--bron: ontwerpjezo
--grootte: 185
--105 bron:
--deverkoopversneller netafbeeldingsresultaten
--nl
--alle afbeeldingen
--weergeven
--houten kisten
--en dozen
--kartonnen koffertjes
--https://www handenvrijparaplu
--nl
--dé webshop
--voor houten
--kistjes en
--koffertjes bij
--handen vrij
--paraplu bestel
--je snel
--eenvoudig en
--veilig houten
--kistjes met
--deksel houten
--kratjes een
--houten koffer
--en kartonnen
--koffertjes daarnaast
--kan je
--in de
--webshop ook
--de handen
--vrij paraplu
--vinden super
--zachte knuffels
--van happy
--horse en
--ook een
--handige luiertas
--
--houten kistjes
--en kratjes
--· kartonnen
--koffertjes ·
--plaats een
--bericht ·
--voorbeelden houten
--schatkisten
--betekenis de
--handen vrij
--krijgen spreekwoorden
--nl
--https://spreekwoorden nl/spreekwoord/de-handen-vrij-krijgen
--een mens
--moet zijn
--handen kunnen
--gebruiken men
--moet met
--handen en
--niet met
--manden zaaien
--iemand onder
--handen nemen
--iets onder
--handen hebben
--iemand op
--handen dragen
--zij zijn
--twee handen
--op één
--buik men
--zaait met
--manden hij
--zit met
--zijn handen
--in het
--haar vele
--handen maken
--licht werk
--de handen
--ineen slaan
--staan krom
--
--video's van
--handen vrij
--bing com/videos
--hou je
--handen vrij
--voor de
--leuke dingen
--#2: shoppen
--0:33
--hou je
--handen vrij
--voor de
--leuke dingen
--#2: shoppen
--duizend weergavensep
--15 2014
--youtubedelijnkanaal
--hou je
--handen vrij
--voor de
--leuke dingen
--#1: de
--familieuitstap
--0:32
--hou je
--handen vrij
--voor de
--leuke dingen
--#1: de
--familieuitstap
--duizend weergavensep
--15 2014
--youtubedelijnkanaal
--handen vrij
--en toch
--een video
--maken op
--een pogo
--850
--2:17
--handen vrij
--en toch
--een video
--maken op
--een pogo
--850
--duizend weergavenokt
--13 2010
--youtubevincent hesselink
--corona in
--nederland: zo
--was je
--je handen
--virusvrij
--1:16
--corona in
--nederland: zo
--was je
--je handen
--virusvrij
--417 duizend
--weergaven11 maanden
--geleden
--youtubenos op
--als je
--loslaat heeft
--hij twee
--handen vrij
--esther bisschops
--33:39
--als je
--loslaat heeft
--hij twee
--handen vrij
--esther bisschops
--346 weergavenfeb
--2020
--vimeocce
--meer video's
--weergeven van
--handen vrij
--handenvrij anw
--(algemeen nederlands
--woordenboek)
--anw inl
--nl/article/handenvrij?lang=en
--zonder de
--handen te
--gebruiken meestal
--met betrekking
--tot de
--bediening van
--een mobiele
--telefoon; met
--de handen
--vrij; zonder
--te gebruiken
--komt vooral
--voor in
--de woordgroepen
--handsfree bellen
--en handsfree
--telefoneren
--
--reguliere planbare
--zorg uitgesteld
--om handen
--vrij te
--maken
--https://eenvandaag avrotros
--nl/item/reguliere-planbare-zorg-uitgesteld
--22-12-2020 ·
--de planbare
--reguliere zorg
--in ziekenhuizen
--en zelfstandige
--klinieken wordt
--voorlopig opgeschort
--om handen
--vrij te
--maken voor
--de behandeling
--van coronapatiënten
--ook moet
--de stillegging
--ervoor zorgen
--dat planbare
--acute zorg
--zoals operaties
--bij hart-
--en kankerpatiënten
--door kan
--gaan maakte
--minister van
--ark van
--medische zorg
--vandaag bekend
--
--handenvrij definitie
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/handenvrij
--encyclo nl
--online sinds
--2007 is
--een zoekmachine
--voor nederlandstalige
--begrippen en
--definities de
--website probeert
--alle woordenlijsten
--op het
--internet groot
--en klein
--samen te
--brengen om
--het zoeken
--naar woorden
--makkelijk te
--maken
--
--handen vrij
--etsy
--https://www etsy
--com/nl/market/handen_vrij
--bekijk onze
--handen vrij
--selectie voor
--de allerbeste
--unieke of
--custom handgemaakte
--items uit
--onze shops
--
--handen: waar
--laat je
--ze tijdens
--de presentatie
--of toespraak?
--https://www desteven
--nl/ /handen-presentatie
--handen vrij
--tegenwoordig zul
--je in
--de meeste
--gevallen gebruik
--maken van
--een draadloze
--microfoon die
--bevestigd is
--aan je
--oor de
--headset in
--dit geval
--heb je
--jouw handen
--helemaal vrij
--daar kun
--je je
--onthand door
--voelen ineens
--twee handen
--over wat
--doe ik
--daar mee?
--af en
--toe kan
--het nog
--voorkomen dat
--je gebruik
--moet maken
--van een
--hand
--
--houten schatkisten
--handen vrij
--paraplu
--https://www handenvrijparaplu
--nl/c-1510023/houten-schatkisten
--navigatie handen
--vrij paraplu
--winkelwagen javascript
--is uitgeschakeld
--zonder javascript
--is het
--niet mogelijk
--bestellingen te
--plaatsen in
--deze webwinkel
--en zijn
--een aantal
--functionaliteiten niet
--beschikbaar
--
--houten speelgoedkist|
--houten schatkist|
--houten kistjes
--en
--https://www handenvrijparaplu
--nl/c-1495443/houten-kistjes-en-kratjes
--houten kistjes
--en kratjesde
--en houten
--kratjes zijn
--voorzien van
--een fsc
--keurmerk en
--het rainforest
--alliance certified
--seal dit
--betekent dat
--het hout
--wat gebruikt
--is om
--de houten
--kistjes en
--kratjes van
--te maken
--afkomstig is
--uit verantwoord
--beheerde bossen
--
--the_url:taalkunde
-- mijn...
--oren doen
--the_url:taalkunde
-- overstappers...
--geven ons
--the_url:taalkunde
--orthodontic braces...
--the_url:taalkunde
--dit is...
--heel raar
--heel raar
--vertaling naar
--engels voorbeelden
--nederlands
--https://context reverso
--net/vertaling/nederlands-engels/heel+raar
--it's weird
--andere vertalingen
--sorry dit
--is heel
--raar i'm
--sorry this
--is really
--weird ik
--heb hier
--een echt
--heel raar
--gevoel i'm
--feeling really
--really weird
--here ja
--dat is
--ook heel
--raar yes
--that's very
--strange en
--damon ryan
--raar maar
--ze kwamen
--gewoon niet
--overeen
--
--avondklok of
--niet? 'ik
--zou het
--heel raar
--vinden als
--een
--https://www rtvnoord
--nl/nieuws/781195/avondklok-of-niet-ik-zou-het
--19-01-2021 ·
--het is
--heel suf
--gewoon even
--een ommetje
--maar ik
--zou het
--heel raar
--vinden als
--dat niet
--meer kan
--wolters bezoekt
--nog regelmatig
--haar ouders
--
--video's van
--heel raar
--bing com/videos
--‘heel raar
--wat nederland
--over mondkapjes
--zegt’
--8:12
--‘heel raar
--wat nederland
--over mondkapjes
--zegt’
--23 duizend
--weergaven10 maanden
--geleden
--youtubede telegraaf
--‘heel raar
--wat nederland
--over mondkapjes
--zegt’
--8:03
--‘heel raar
--wat nederland
--over mondkapjes
--zegt’
--10 maanden
--geleden
--microsoft news©
--aangeboden door
--de telegraaf
--deze video
--is echt
--heel raar!
--#35
--11:55
--deze video
--is echt
--heel raar!
--#35
--28 duizend
--weergavenjun 27
--2019
--youtubealtijdmelvin
--lege avonturenboerderij
--door corona:
--'dit is
--heel raar'
--1:19
--lege avonturenboerderij
--door corona:
--'dit is
--heel raar'
--222 weergaven10
--maanden geleden
--youtuberijnmond
--wandelaar vindt
--lijken heerlen:
--‘heel raar’
--2:03
--wandelaar vindt
--lijken heerlen:
--‘heel raar’
--15 duizend
--weergavenmei 2019
--youtubede telegraaf
--meer video's
--weergeven van
--heel raar
--heel raar
--english translation
--examples of
--use heel
--raar
--https://tr-ex me/translation/dutch-english/heel+raar
--translations in
--context of
--heel raar
--in dutch-english
--here are
--many translated
--example sentences
--containing heel
--raar dutch-english
--translations and
--search engine
--for dutch
--translations
--
--aftrek manier
--heel raar)
--jongin forum
--https://www dreamersforum
--nl/ervaringen asp?xtitle=aftrek+manier+(+heel
--aftrek manier
--heel raar)
--sommige sinterklaasliedjes
--klinken surinamers
--dan ook
--heel vreemd
--in de
--oren zoals:
--hoor wie
--klopt daar
--kinderen? en:
--sinterklaas kapoentje
--gooi wat
--in mijn
--schoentje poentje
--is het
--surinaamse woord
--voor kutje
--en ka
--is de
--afkorting van
--kak
--
--heel raar
--vertaling naar
--duits voorbeelden
--nederlands
--https://context reverso
--net/vertaling/nederlands-duits/heel+raar
--het is
--heel raar
--maar ik
--heb een
--hele leuke
--avond met
--janice gehad
--es ist
--so seltsam
--das zu
--sagen aber
--ich hatte
--gerade einen
--großen tag
--mit janice
--je zat
--even heel
--raar te
--kijken du
--sahst einen
--moment lang
--aus ik
--begrijp dat
--dit heel
--raar voor
--jou moet
--zijn
--
--'2020 was
--een heel
--raar raar
--én raar
--jaar'
--https://www ad
--nl/ /2020-was-een-heel-raar-raar-en-raar-jaar~p185445
--'2020 was
--een heel
--raar raar
--én raar
--jaar' december
--2020 2020
--zit er
--bijna op
--en dus
--is het
--tijd om
--de balans
--op te
--maken want
--wat voor
--jaar was
--het? alle
--afleveringen 03:23
--
--internet ligt
--in een
--deuk met
--kitten die
--heel raar
--loopt
--https://nl metrotime
--be/2020/12/24/must-read/internet-ligt-in-een-deuk
--24-12-2020 ·
--internet ligt
--in een
--deuk met
--kitten die
--“heel raar
--loopt” (video)
--24/12/2020 douyin
--zhang diudiu
--een video
--waarin een
--kitten door
--de gang
--van een
--huis loopt
--is viraal
--gegaan
--
--auteur: koen
--de nef
--tobiasen: 'zou
--heel raar
--zijn als
--almere nu
--niet vol
--voor
--https://www nu
--nl/voetbal/6099919/tobiasen-zou-heel-raar-zijn-als
--03-01-2021 ·
--het zou
--heel raar
--zijn als
--we niet
--vol voor
--die kans
--gaan aldus
--de deense
--coach tobiasen
--benadrukte wel
--dat zijn
--ploeg vooral
--nuchter moet
--blijven we
--zijn nog
--maar kort
--onderweg
--
--heel raar
--probleem in
--archief msts
--problemen
--https://www treinpunt
--nl/forum/archief-msts-problemen/heel-raar-probleem
--19-11-2011 ·
--heel raar
--probleem «
--on: wednesday
--02 february
--2011 16:43:49
--» ik
--heb altijd
--activiteiten kunnen
--berijden met
--al het
--materieel wat
--nodig was
--voor …
--
--heel raar…
--ouders van
--nu
--https://www oudersvannu
--nl/forums/onderwerp/888159-heel-raar
--homepage ›
--forums ›
--mamaclubs ›
--uitgerekend in
--2006 ›
--heel raar…
--dit onderwerp
--bevat reacties
--heeft stemmen
--en is
--het laatst
--gewijzigd door
--anonymous_username 12
--jaren maanden
--geleden auteur
--berichten anonymous_usernamelid
--31/08/2008 om
--23:59 #1894161
--wij hebben
--de nacht
--van zaterdag
--op zondag
--een hele
--rare delano
--meegemaakt hij
--slaapt altijd
--'s […]
--
--the_url:taalkunde
-- crowdsourcing...
--societal tradeoffs
--the_url:taalkunde
--crowdsourcing societal...
--tradeoffs
--societal challenges
--horizon 2020
--european …deze
--pagina vertalen
--https://ec europa
--eu/ /horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
--societal challenges
--challenge-based approach
--will bring
--together resources
--and knowledge
--across different
--fields technologies
--and disciplines
--including social
--sciences and
--the humanities
--this will
--cover activities
--from research
--to market
--with new
--focus on
--innovation-related activities
--such as
--piloting demonstration
--test-beds and
--support for
--public procurement
--and market
--uptake
--
--how to
--solve societal
--challenges by
--exploiting …deze
--pagina vertalen
--https://www tue
--nl/en/news/news-overview/18-01-2021-how-to-solve
--the direction
--of innovation
--towards societal
--challenges thus
--requires managing
--innovation processes
--across sectoral
--boundaries new
--forms of
--collaboration between
--multitude of
--actors (such
--as public
--private and
--civil society
--organizations) across
--various boundaries
--industries and
--disciplines are
--crucial to
--allow for
--co-creation of
--integrated solutions
--to address
--these challenges
--
--how to
--solve societal
--challenges by
--exploiting …deze
--pagina vertalen
--https://phys org/news/2021-01-societal-exploiting-synergies-space-energy
--html
--19-01-2021 ·
--grand societal
--challenges call
--for more
--integrated complex
--solutions that
--transcend national
--and sectoral
--boundaries making
--the related
--innovation processes
--increasingly complex
--yet
--
--welke organiseerprocessen
--en businessmodellen
--hebben wij
--https://vragen wetenschapsagenda
--nl/vraag/welke-organiseerprocessen-en
--welke organiseerprocessen
--en businessmodellen
--hebben wij
--nodig om
--een bijdrage
--te leveren
--aan het
--oplossen van
--de grand
--societal challenges?
--voorbeelden van
--die uitdagingen
--zijn ‘langer
--gezond leven’
--‘circulaire economie’
--en ‘inclusieve
--en innovatieve
--samenleving’
--
--news about
--societal challenges
--horizon 2020deze
--pagina vertalen
--https://ec europa
--eu/ /horizon2020/en/newsroom/news/societal-challenges
--commission to
--invest €11
--billion in
--new solutions
--for societal
--challenges and
--drive innovation-led
--sustainable growth
--02/07/2019 the
--european commission
--today announced
--how it
--will spend
--the last
--and biggest
--annual tranche
--€11 billion
--of the
--eu research
--and innovation
--funding programme
--horizon 2020
--in the
--final year
--programme
--
--societal challenges
--citc providing
--solution to
--deze pagina
--vertalen
--https://www citc
--org/societal-challenges
--societal challenges
--citc develops
--packaging and
--integration technology
--for chips
--to provide
--solutions to
--global challenges
--future societal
--challenges relating
--to energy
--healthcare mobility
--and agriculture
--or food
--mean that
--increasing degrees
--of ‘smartness’
--have to
--be built
--into products
--and services
--
--horizon 2020:
--the societal
--challenges ncp
--…deze pagina
--vertalen
--www ncpwallonie
--be/en/project-horizon2020-challenges
--horizon 2020
--the societal
--challenges the
--eu has
--identified priority
--challenges where
--targeted investment
--in research
--and innovation
--can have
--real impact
--benefitting the
--citizen: health
--demographic change
--and wellbeing;
--food security
--sustainable agriculture
--and forestry
--marine and
--maritime and
--inland water
--research and
--the bioeconomy
--
--sharing data
--to address
--our biggest
--societal …deze
--pagina vertalen
--https://www bcg
--com/ /data-sharing-will-be-vital-to-societal-changes
--07-01-2021 ·
--sharing data
--to address
--our biggest
--societal challenges
--january 07
--2021 by
--massimo russo
--david young
--tian feng
--and marine
--gerard this
--is the
--eighth article
--in multipart
--series achieving
--most if
--not all
--of the
--un’s 17
--sustainable development
--goals (sdgs)
--will require
--the use
--of data
--from multiple
--public and
--private sources
--
--how research
--responds to
--major societal
--…deze pagina
--vertalen
--https://www dtu
--dk/english/research/societal-challenges
--we are
--faced with
--wide range
--of unlimited
--challenges within
--the environment
--and climate
--energy supply
--health food
--it transport
--and construction
--through world-leading
--research dtu
--wants to
--create value
--for society
--and people
--and to
--deliver technologies
--and solutions
--to major
--societal challenges
--
--societal nederlandse
--vertaling bab
--la engels
--https://nl bab
--la/woordenboek/engels-nederlands/societal
--vertalingen van
--'societal' in
--het gratis
--engels-nederlands woordenboek
--en vele
--andere nederlandse
--vertalingen
--the_url:taalkunde
-- je...
--handen schoon
--the_url:taalkunde
--tent...
--the_url:taalkunde
-- tent...
--the_url:taalkunde
-- pālagi...
--the_url:taalkunde
--pālagi...
--the_url:taalkunde
--a...
--the_url:taalkunde
--...
--the_url:taalkunde
--palagi...
--the_url:taalkunde
-- semanta...
--gebruiken
--the_url:taalkunde
-- hoe...
--kan ik
--the_url:taalkunde
--hoe kan...
--ik
--windows 10
--hoe kan
--ik mijn
--systeem resetten
--waarbij al
--https://www asus
--com/nl/support/faq/1013064
--windows 10
--hoe kan
--ik mijn
--systeem resetten
--waarbij al
--mijn persoonlijke
--bestanden applicaties
--en instellingen
--ook verwijderd
--worden? dit
--is de
--meest grondige
--reset (of
--herstel herinstallatie
--vernieuwing) optie
--omdat het
--de huidige
--windows-configuratie vervangt
--door een
--nieuwe
--
--hoe kan
--ik mijn
--telefoon als
--wifi hotspot/modem
--gebruiken
--https://www samsung
--com/nl/support/mobile-devices/hoe-kan-ik-mijn
--hoe kan
--ik mijn
--telefoon als
--wifi hotspot/modem
--gebruiken voor
--mijn pc?
--afhankelijk van
--je toestel
--moet je
--de volgende
--stappen doorlopen:
--druk op
--apps instellingen
--draadloos en
--netwerk tethering
--en draagbare
--hotspot instell
--draagbare wi-fi
--hotspot
--
--video's van
--hoe kan
--ik
--bing com/videos
--hoe kan
--ik mijn
--gevoel veranderen?
--4:56
--hoe kan
--ik mijn
--gevoel veranderen?
--duizend weergavenmrt
--20 2015
--youtube365 dagen
--succesvol
--introductie hoe
--kan ik
--handelen in
--crypto coins
--zoals bitcoins
--ethereum (nederlandse
--uitleg)
--2:16
--introductie hoe
--kan ik
--handelen in
--crypto coins
--zoals bitcoins
--ethereum …
--23 duizend
--weergavenjun 27
--2017
--youtubecryptobob
--👉★hoe kan
--ik een
--youtube video
--downloaden? hoe
--kan je
--video op
--youtube downloaden
--2:19
--👉★hoe kan
--ik een
--youtube video
--downloaden? hoe
--kan je
--video op
--youtube d…
--duizend weergavenfeb
--25 2016
--youtubeonline video
--marketing academy
--hoe kan
--ik de
--tafels oefenen
--met mijn
--kind? gratis
--downloads
--8:24
--hoe kan
--ik de
--tafels oefenen
--met mijn
--kind? gratis
--downloads
--duizend weergavensep
--2018
--youtubeheutink voor
--thuis
--hoe kan
--ik aardappels
--langer bewaren?
--slimme sjef
--voedingscentrum
--0:42
--hoe kan
--ik aardappels
--langer bewaren?
--slimme sjef
--voedingscentrum
--30 duizend
--weergaven10 maanden
--geleden
--youtubevoedingscentrum
--meer video's
--weergeven van
--hoe kan
--ik
--hoe kan
--ik duurzaam
--consumeren? rijksoverheid
--nl
--https://www rijksoverheid
--nl/ /hoe-kan-ik-duurzaam-consumeren
--20-02-2021 ·
--hoe kan
--ik duurzaam
--consumeren? duurzaam
--consumeren betekent
--dat consumeert
--zonder dat
--dit nadelig
--is voor
--mens en
--milieu bijvoorbeeld
--door producten
--te kopen
--met een
--duurzaam keurmerk
--of producten
--die na
--gebruik een
--goede bestemming
--krijgen voorbeelden
--van …
--
--hoe kan
--ik snel
--en gemakkelijk
--afvallen? voedingscentrum
--https://www voedingscentrum
--nl/ /hoe-kan-ik-snel-en-gemakkelijk-afvallen-
--aspx
--hoe kan
--ik snel
--en gemakkelijk
--afvallen? helaas
--is het
--niet mogelijk
--om snel
--af te
--vallen op
--een gezonde
--manier het
--is beter
--om langzaam
--maar blijvend
--vallen en
--met kleine
--stappen te
--werken aan
--een nieuw
--gezond eetpatroon
--en leefstijl
--
--hoe kan
--ik bing
--verwijderen gebruik
--windows 10
--https://answers microsoft
--com/nl-nl/edge/forum/edge_other-edge_win10/
--31-03-2020 ·
--hoe kan
--ik bing
--verwijderen gebruik
--windows 10
--verwijderen deze
--thread is
--vergrendeld je
--kunt de
--vraag of
--stem volgen
--als dit
--voor jou
--nuttig is
--maar je
--kunt deze
--thread niet
--beantwoorden ik
--heb dezelfde
--vraag (59)
--abonneren abonneren
--abonneer
--
--ik kan
--bing (standaard)
--www bing
--com niet
--verwijderen
--18-10-2020
--bing als
--zoekmachine verwijderen
--uit microsoft
--edge
--08-03-2019
--bing verwijderen
--microsoft community
--13-03-2018
--hoe vind
--ik mijn
--microsoft- account
--terug?
--06-05-2017
--meer resultaten
--weergeven
--hoe kan
--ik als
--75-plusser mijn
--rijbewijs verlengen
--https://www rijksoverheid
--nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/
--hoe kan
--ik als
--75-plusser mijn
--rijbewijs verlengen?
--verloopt uw
--rijbewijs op
--of na
--uw 75ste
--en wilt
--dit verlengen
--dan moet
--medisch gekeurd
--worden hiervoor
--moet een
--gezondheidsverklaring invullen
--rijbewijzen maanden
--langer geldig
--vanwege coronavirus
--
--hoe kan
--ik een
--abonnement aanschaffen?
-- discovery+
--nl
--https://support discoveryplus
--com/hc/nl/articles/360049841692-hoe-kan
--hoe kan
--ik een
--abonnement aanschaffen?
--registreren doe
--je zo:
--• ga
--naar https://www
--discoveryplus nl
--en klik
--op ‘premium’
--bovenin je
--scherm op
--de pagina
--die volgt
--klik je
--op de
--button 'start
--proefperiode' •
--vul jouw
--e-mailadres in
--
--hoe kan
--ik (een
--van) mijn
--kinderen onterven
--https://www doehetzelfnotaris
--nl/hoe-kan-ik-een-van-mijn-kinderen-onterven
--07-12-2016 ·
--hoe kan
--ik kinderen
--onterven? kinderen
--zijn je
--wettelijke erfgenaam
--als je
--van de
--wet af
--wilt wijken
--heb je
--een testament
--nodig ben
--je getrouwd
--en willen
--jullie allebei
--een kind
--onterven dan
--twee testamenten
--nodig in
--dat testament
--neem je
--op dat
--onterfd is
--rechten van
--het kind
--
--wat is
--rcs en
--hoe kan
--ik het
--activeren? seniorweb
--https://www seniorweb
--nl/tip/wat-is-rcs-en-hoe-kan-ik-het-activeren
--rcs-berichten op
--android kan
--sms whatsapp
--en facebook
--messenger vervangen
--lees hoe
--het werkt
--wat de
--voor-en nadelen
--zijn en
--hoe het
--kunt inschakelen
--
--whatsappen hoe
--doe je
--dat eigenlijk?
--ben nl
--https://service ben
--nl/blog/whatsappen-hoe-doe-je-dat-eigenlijk
--een heel
--handig communicatiemiddel
--op smartphones
--is whatsapp
--de app
--heeft dan
--ook miljarden
--gebruikers als
--je nog
--maar net
--een smartphone
--hebt is
--het verstandig
--om deze
--app ook
--te gebruiken
--zodat je
--makkelijk in
--contact bent
--met familie
--en vrienden
--in deze
--blog leg
--ik uit
--wat whatsapp
--is en
--hoe je
--het eenvoudig
--kunt gebruiken
--
--verwante zoekopdrachten
--voor hoe
--kan ik
--hoe kan
--ik iets
--uploaden
--hoe kan
--ik beeldbellen
--the_url:taalkunde
-- wereld...
--van 5g
--the_url:taalkunde
-- wereld...
--van 5g
--the_url:taalkunde
-- wereld...
--van 5g
--the_url:taalkunde
--mobile phones...
--the_url:taalkunde
--currencies...
--the_url:taalkunde
-- de...
--wereld reageert
--the_url:taalkunde
-- de...
--wereld reageert
--the_url:taalkunde
-- de...
--wereld reageert
--the_url:taalkunde
-- de...
--wereld reageert
--the_url:taalkunde
-- geschokt...
--the_url:taalkunde
--geschokt...
--afbeeldingen van
--geschokt
--bing com/images
--afbeeldingsresultaten voor
--geschokt grootte:
--165 110
--bron: nl
--depositphotos comafbeeldingsresultaten
--voor geschokt
--grootte: 147
--110 bron:
--nl dreamstime
--comafbeeldingsresultaten voor
--85 110
--dreamstime comafbeeldingsresultaten
--grootte: 118
--nl depositphotos
--grootte: 77
--97 bron:
--107 97
--81 97
--grootte: 98
--117 97
--dreamstime com
--alle afbeeldingen
--weergeven
--synoniemen van
--geschokt; ander
--woord voor
--geschokt
--https://synoniemen net/index
--php?zoekterm=geschokt
--geschokt als
--trefwoord met
--bijbehorende synoniemen:
--niet gevonden
--aangedaan is
--het meer
--algemeene begrip
--en geeft
--te kennen
--dat men
--onder den
--invloed van
--een sterk
--gevoel van
--vreugde of
--droefheid is
--zoodat de
--zenuwen geprikkeld
--zijn bewogen
--ziet meer
--op het
--innerlijk gevoel
--en het
--gemoed
--
--geschokt definitie
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/geschokt
--geschokt 1)
--aangedaan 2)
--in de
--war 3)
--niet in
--orde 4)
--onpasselijk 5)
--ontredderd 6)
--ontzet gevonden
--op https://www
--mijnwoordenboek nl/puzzelwoordenboek/geschokt/1
--
--video's van
--geschokt
--bing com/videos
--familie van
--doodgestoken drillrapper
--geschokt over
--vrijlating verdachte
--2:19
--familie van
--doodgestoken drillrapper
--geschokt over
--vrijlating verdachte
--duizend weergaven3
--weken geleden
--youtubeat5
--zuidoost geschokt
--door dodelijke
--schietpartij
--1:51
--zuidoost geschokt
--door dodelijke
--schietpartij
--10 duizend
--weergavenaug 2019
--youtubeat5
--buurt geschokt
--dat man
--zijn vuurwerk
--zelf in
--elkaar knutselde
--omroep brabant
--2:51
--buurt geschokt
--dat man
--zijn vuurwerk
--zelf in
--elkaar knutselde
--omroep brabant
--21 duizend
--weergaven2 maanden
--geleden
--youtubeomroep brabant
--buurtgenoten terreurverdachte
--zoetermeer geschokt
--2:24
--buurtgenoten terreurverdachte
--zoetermeer geschokt
--18 duizend
--weergavennov 27
--2019
--youtubede telegraaf
--premier rutte
--geschokt door
--dood oud-premier
--lubbers rtl
--nieuws
--2:17
--premier rutte
--geschokt door
--dood oud-premier
--lubbers rtl
--nieuws
--duizend weergavenfeb
--14 2018
--youtubertl nieuws
--meer video's
--weergeven van
--geschokt
--wat is
--de betekenis
--van geschokt
--ensie
--https://www ensie
--nl/betekenis/geschokt
--geschokt bijvoeglijk
--naamwoord heftig
--pijnlijk ontroerd
--♢ het
--geschokte meisje
--moest heftig
--huilen toen
--ze hoorde
--dat haar
--lievelingshond was
--overreden geschokt
--werkwoord voltooid
--deelwoord van
--schokken woordherkomst
--voltooid deelwoord
--van schokken
--anto
--
--geschokt na
--vondst baby
--in container:
--‘wonder dat
--ze nog
--https://www parool
--nl/amsterdam/geschokt-na-vondst-baby-in-container
--dag geleden
--· plus
--reportage geschokt
--na vondst
--baby in
--container: ‘wonder
--dat ze
--nog leeft’
--de meernhof
--in zuidoost
--werd zondagavond
--opgeschrikt toen
--een …
--
--kamerleden geschokt
--willen uitleg
--kabinet over
--rapport
--https://nos nl/l/2368834
--15-02-2021 ·
--een rapport
--over beïnvloeding
--door turkije
--van organisaties
--in nederland
--waarover hp/de
--tijd publiceert
--leidt tot
--zorg in
--de tweede
--kamer
--
--bewoners de
--krim geschokt
--door onderzoek
--dood baby
--https://www rtvdrenthe
--nl/nieuws/167701/bewoners-de-krim-geschokt-door
--19-02-2021 ·
--in de
--krim op
--de provinciegrens
--met overijssel
--wordt geschokt
--gereageerd op
--het politieonderzoek
--naar de
--dood van
--een baby
--die op
--13 december
--vorig …
--
--vrouw geschokt
--door opmerkelijke
--hobby van
--date video
--https://www telegraaf
--nl/video/422224397
--10-02-2021 ·
--vrouw geschokt
--door opmerkelijke
--hobby van
--date video
--10 feb
--tijdens een
--date in
--het programma
--lang leve
--de liefde
--onthult tom
--aan zijn
--mogelijk toekomstige
--vlam marieke
--wat hij
--…
--
--politici reageren
--geschokt op
--ongeregeldheden rond
--https://www rtlnieuws
--nl/nieuws/nederland/artikel/5210607/politici
--24-01-2021 ·
--politici reageren
--geschokt op
--de onrust
--van gisteren
--gistermiddag liep
--het uit
--de hand
--in onder
--andere amsterdam
--en eindhoven
--en gisteravond
--…
--
--ziekenhuis enschede
--geschokt nadat
--het doelwit
--werd van
--https://nos nl/l/2365906
--25-01-2021 ·
--ziekenhuis enschede
--geschokt nadat
--het doelwit
--werd van
--relschoppers bestuurder
--jan den
--boon van
--het medisch
--spectrum twente
--(mst)
--
--kamerleden zijn
--gemiddeld twee
--keer per
--dag ‘geschokt
--https://www ad
--nl/politiek/kamerleden-zijn-gemiddeld-twee-keer-per-dag
--31-12-2018 ·
--hij was
--acht keer
--geschokt ik
--hoor niet
--van ieder
--nieuwtje van
--de stoep
--te vallen
--” van
--nispen realiseert
--zich dat
--hij ‘misschien
--iets te
--vaak’ het
--woordje ‘schokkend’
--of een
--
--the_url:taalkunde
--de wereld...
--reageert
--the_url:taalkunde
--geschokt...
--the_url:taalkunde
--de gedacht...
--alleen
--the_url:taalkunde
--de gedacht...
--alleen
--afbeeldingen van
--geschokt
--bing com/images
--afbeeldingsresultaten voor
--geschokt grootte:
--165 110
--bron: nl
--depositphotos comafbeeldingsresultaten
--voor geschokt
--grootte: 147
--110 bron:
--nl dreamstime
--comafbeeldingsresultaten voor
--85 110
--dreamstime comafbeeldingsresultaten
--grootte: 118
--nl depositphotos
--grootte: 77
--97 bron:
--107 97
--81 97
--grootte: 98
--117 97
--dreamstime com
--alle afbeeldingen
--weergeven
--synoniemen van
--geschokt; ander
--woord voor
--geschokt
--https://synoniemen net/index
--php?zoekterm=geschokt
--geschokt als
--trefwoord met
--bijbehorende synoniemen:
--niet gevonden
--aangedaan is
--het meer
--algemeene begrip
--en geeft
--te kennen
--dat men
--onder den
--invloed van
--een sterk
--gevoel van
--vreugde of
--droefheid is
--zoodat de
--zenuwen geprikkeld
--zijn bewogen
--ziet meer
--op het
--innerlijk gevoel
--en het
--gemoed
--
--geschokt definitie
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/geschokt
--geschokt 1)
--aangedaan 2)
--in de
--war 3)
--niet in
--orde 4)
--onpasselijk 5)
--ontredderd 6)
--ontzet gevonden
--op https://www
--mijnwoordenboek nl/puzzelwoordenboek/geschokt/1
--
--video's van
--geschokt
--bing com/videos
--familie van
--doodgestoken drillrapper
--geschokt over
--vrijlating verdachte
--2:19
--familie van
--doodgestoken drillrapper
--geschokt over
--vrijlating verdachte
--duizend weergaven3
--weken geleden
--youtubeat5
--zuidoost geschokt
--door dodelijke
--schietpartij
--1:51
--zuidoost geschokt
--door dodelijke
--schietpartij
--10 duizend
--weergavenaug 2019
--youtubeat5
--buurt geschokt
--dat man
--zijn vuurwerk
--zelf in
--elkaar knutselde
--omroep brabant
--2:51
--buurt geschokt
--dat man
--zijn vuurwerk
--zelf in
--elkaar knutselde
--omroep brabant
--21 duizend
--weergaven2 maanden
--geleden
--youtubeomroep brabant
--buurtgenoten terreurverdachte
--zoetermeer geschokt
--2:24
--buurtgenoten terreurverdachte
--zoetermeer geschokt
--18 duizend
--weergavennov 27
--2019
--youtubede telegraaf
--premier rutte
--geschokt door
--dood oud-premier
--lubbers rtl
--nieuws
--2:17
--premier rutte
--geschokt door
--dood oud-premier
--lubbers rtl
--nieuws
--duizend weergavenfeb
--14 2018
--youtubertl nieuws
--meer video's
--weergeven van
--geschokt
--wat is
--de betekenis
--van geschokt
--ensie
--https://www ensie
--nl/betekenis/geschokt
--geschokt bijvoeglijk
--naamwoord heftig
--pijnlijk ontroerd
--♢ het
--geschokte meisje
--moest heftig
--huilen toen
--ze hoorde
--dat haar
--lievelingshond was
--overreden geschokt
--werkwoord voltooid
--deelwoord van
--schokken woordherkomst
--voltooid deelwoord
--van schokken
--anto
--
--geschokt na
--vondst baby
--in container:
--‘wonder dat
--ze nog
--https://www parool
--nl/amsterdam/geschokt-na-vondst-baby-in-container
--dag geleden
--· plus
--reportage geschokt
--na vondst
--baby in
--container: ‘wonder
--dat ze
--nog leeft’
--de meernhof
--in zuidoost
--werd zondagavond
--opgeschrikt toen
--een …
--
--kamerleden geschokt
--willen uitleg
--kabinet over
--rapport
--https://nos nl/l/2368834
--15-02-2021 ·
--een rapport
--over beïnvloeding
--door turkije
--van organisaties
--in nederland
--waarover hp/de
--tijd publiceert
--leidt tot
--zorg in
--de tweede
--kamer
--
--bewoners de
--krim geschokt
--door onderzoek
--dood baby
--https://www rtvdrenthe
--nl/nieuws/167701/bewoners-de-krim-geschokt-door
--19-02-2021 ·
--in de
--krim op
--de provinciegrens
--met overijssel
--wordt geschokt
--gereageerd op
--het politieonderzoek
--naar de
--dood van
--een baby
--die op
--13 december
--vorig …
--
--vrouw geschokt
--door opmerkelijke
--hobby van
--date video
--https://www telegraaf
--nl/video/422224397
--10-02-2021 ·
--vrouw geschokt
--door opmerkelijke
--hobby van
--date video
--10 feb
--tijdens een
--date in
--het programma
--lang leve
--de liefde
--onthult tom
--aan zijn
--mogelijk toekomstige
--vlam marieke
--wat hij
--…
--
--politici reageren
--geschokt op
--ongeregeldheden rond
--https://www rtlnieuws
--nl/nieuws/nederland/artikel/5210607/politici
--24-01-2021 ·
--politici reageren
--geschokt op
--de onrust
--van gisteren
--gistermiddag liep
--het uit
--de hand
--in onder
--andere amsterdam
--en eindhoven
--en gisteravond
--…
--
--ziekenhuis enschede
--geschokt nadat
--het doelwit
--werd van
--https://nos nl/l/2365906
--25-01-2021 ·
--ziekenhuis enschede
--geschokt nadat
--het doelwit
--werd van
--relschoppers bestuurder
--jan den
--boon van
--het medisch
--spectrum twente
--(mst)
--
--kamerleden zijn
--gemiddeld twee
--keer per
--dag ‘geschokt
--https://www ad
--nl/politiek/kamerleden-zijn-gemiddeld-twee-keer-per-dag
--31-12-2018 ·
--hij was
--acht keer
--geschokt ik
--hoor niet
--van ieder
--nieuwtje van
--de stoep
--te vallen
--” van
--nispen realiseert
--zich dat
--hij ‘misschien
--iets te
--vaak’ het
--woordje ‘schokkend’
--of een
--
--the_url:taalkunde
--zo simpel...
--is
--the_url:taalkunde
--zo simpel...
--is
--simpel sim
--only beste
--geteste mobiele
--netwerk simpel
--nl
--https://www simpel
--nl/simpel/sim-only
--advertentieveel voor
--weinig: de
--keuze is
--supersimpel kies
--je sim-only
--abonnement bij
--simpel 2gb
--2gb extra
--internet 250
--minuten bellen
--en 500
--sms'jes
--
--supergoedkoop bellen
--sms'en en
--4g internetten?
--
--zosimpel nl
--zo simpel
--huiswerkbegeleiding
--zo simpel
--is een
--instituut gevestigd
--in ‘s-gravenhage
--met een
--dependance in
--wassenaar wij
--bieden huiswerkbegeleiding
--aan kinderen
--van het
--voortgezet onderwijs
--van brugklas
--tot eindexamen
--in een
--tijdperk waarin
--drukte en
--druk de
--hoofdrol spelen
--in het
--leven van
--de meeste
--kinderen bieden
--wij de
--ruimte om
--in rust
--en veiligheid
--huiswerk te
--maken
--https://www zosimpel
--nl
--zo simpel
--is zijn
--leerruimte zijnsoriëntatie
--breda
--zosimpeliszijn nl
--zo simpel
--is zijn
--ronald van
--der lee
--bezoekadres: nassaustraat
--breda e:
zosimpeliszijn nl--ronald
--t: +31-6-23450666
--kvk: 62736787
--bank: nl20
--rabo 0302
--0974 65
--
--meditatie ·
--kennismakingsworkshop zijnsoriëntatie
--· contact
--· cursus
--gezonde zelfliefde
--· padcoaching
--video's van
--zo simpel
--is
--bing com/videos
--zo simpel
--is het
--uploaden van
--een offerte
--in 12build
--3:31
--zo simpel
--is het
--uploaden van
--een offerte
--in 12build
--duizend weergavenapr
--2017
--youtube12build
--internetgekkies ford
--fiesta zo
--simpel isda
--1:00
--internetgekkies ford
--fiesta zo
--simpel isda
--12 duizend
--weergavensep 19
--2019
--youtubeicon automotive
--method feeder
--zo simpel
--is het
--21:02
--method feeder
--zo simpel
--is het
--11 duizend
--weergaven6 maanden
--geleden
--youtubematrix fishing
--tv benelux
--zo simpel
--is een
--kozijn verwijderen
-- reynaers
--vromans
--0:23
--zo simpel
--is een
--kozijn verwijderen
-- reynaers
--vromans
--10 duizend
--weergavenapr 19
--2019
--youtubereynaers aluminium
--nederland
--weer wat
--strenger worden?
--“zo simpel
--is het
--niet” paul
--verhaeghe over
--autoriteit
--14:02
--weer wat
--strenger worden?
--“zo simpel
--is het
--niet” paul
--verhaeghe over
--autoriteit
--33 duizend
--weergavendec 2018
--youtubeklasse
--meer video's
--weergeven van
--zo simpel
--is
--zo simpel
--is het
--nrc
--https://www nrc
--nl/nieuws/2020/04/07/zo-simpel-is-het-a3996036
--06-04-2020 ·
--zo simpel
--is het”
--ellen deckwitz
--schrijft op
--deze plek
--een wisselcolumn
--met marcel
--van roosmalen
--een versie
--van dit
--artikel verscheen
--ook in
--nrc handelsblad
--van …
--
--auteur: ellen
--deckwitz
--zo simpel
--is het
--gedichten nl
--https://www gedichten
--nl/nedermap/gedichten/gedicht/240783 html
--zo simpel
--is het
--jij bent
--de waarheid
--waar ik
--ben de
--tijd staat
--stil de
--klok verstrijkt
--en wij
--zijn altijd
--samen -----uit:
--'verzamelde gedichten'
--2003 schrijver:
--hans verhagen
--inzender: sa
--…
--
--simpel sim
--only beste
--geteste mobiele
--netwerk simpel
--nl
--https://www simpel
--nl/simpel/sim-only
--advertentieveel voor
--weinig: de
--keuze is
--supersimpel kies
--je sim-only
--abonnement bij
--simpel 2gb
--2gb extra
--internet 250
--minuten bellen
--en 500
--sms'jes
--
--supergoedkoop bellen
--sms'en en
--4g internetten?
--
--verwante zoekopdrachten
--voor zo
--simpel is
--mijn simpel
--inloggen
--contact simpel
--telefoon
--inloggen mijn
--simpel account
--klantenservice simpel
--bellen
--simpel klantenservice
--mijn simpel
--telefoonnummer van
--simpel
--sim only
--abonnement acties
--belsimpel
--the_url:taalkunde
--na rust...
--the_url:taalkunde
--na rust...
--heeft last
--van stijve
--gewrichten na
--een periode
--van rust
--https://www haaglandenmc
--nl/specialismen/ziektebeeld/artrose
--de klachten
--zijn het
--ergst na
--rust en
--verminderen na
--een tijdje
--bewegen veel
--mensen met
--artrose hebben
--vooral in
--de ochtend
--klachten de
--eerste tien
--minuten na
--het opstaan
--zogenoemde startstijfheid/pijn
--de ernst
--van de
--pijn heeft
--vooral te
--maken met
--veranderingen in
--het gewricht
--zoals ontsteking
--van het
--slijmvlies hoe
--weet of
--artrose
--
--rust on
--steamdeze pagina
--vertalen
--https://store steampowered
--com/app/252490
--the only
--aim in
--rust is
--to survive
--overcome struggles
--such as
--hunger thirst
--and cold
--build fire
--build shelter
--kill animals
--protect yourself
--from other
--players
--
--4 5/5
--5/5
--beoordelingen: 384k
--recensies: 448k
--developer: facepunch
--studios
--video's van
--na rust
--bing com/videos
--lidewij welten:
--'ook na
--rust hadden
--we vijf
--goals kunnen
--maken'
--3:26
--lidewij welten:
--'ook na
--rust hadden
--we vijf
--goals kunnen
--maken'
--duizend weergavenfeb
--17 2019
--youtubehockey
--e&o na
--rust ruim
--langs tachos
--3:35
--e&o na
--rust ruim
--langs tachos
--duizend weergaven
--youtube
--hhc hardenberg
--na rust
--langs hekkensluiter
--jong volendam
--tweede divisie
--4:41
--hhc hardenberg
--na rust
--langs hekkensluiter
--jong volendam
--tweede divisie
--505 weergavennov
--25 2019
--youtubeeyecons voetbal
--sparta na
--rust ruim
--langs vvv
--samenvatting sparta
--rotterdam vvv-venlo
--12:13
--sparta na
--rust ruim
--langs vvv
--samenvatting sparta
--rotterdam vvv-venlo
--duizend weergavenaug
--12 2019
--youtubesparta rotterdam
--immers over
--de kou:
--‘na rust
--zeiden we
--tegen de
--scheids: fluit
--nou voor
--de tweede
--helft we
--staan hier
--te vernikkelen’
--immers over
--de kou:
--‘na rust
--zeiden we
--tegen de
--scheids: fluit
--nou voor
--de tweede
--h…
--bndestem nl
--meer video's
--weergeven van
--na rust
--psv pas
--na rust
--langs eerstedivisionist
--volendam in
--https://nos nl/l/2365138
--psv heeft
--met grote
--moeite de
--kwartfinales van
--de knvb-beker
--behaald de
--eindhovenaren kregen
--pas na
--rust grip
--op het
--sterk spelende
--fc volendam
--en wonnen
--de wedstrijd
--met 2-0
--
--fitness en
--rust het
--belang van
--rusten voeding-en
--https://voeding-en-fitness nl/fitness-en-rust-een-belangrijke-combinatie
--08-07-2020 ·
--hoeveel rust
--na krachttraining?
--na een
--zware krachttraining
--moet je
--je spieren
--dus voldoende
--tijd geven
--om te
--herstellen maar
--een nieuwe
--training mag
--ook niet
--te lang
--op zich
--laten wachten
--over het
--algemeen heeft
--een spier
--42 tot
--72 uur
--nodig om
--volledig te
--herstellen
--
--feyenoord loopt
--willem ii
--na rust
--onder de
--voet voetbal
--https://www telegraaf
--nl/sport/228817985/feyenoord-loopt-willem-ii-na
--14-02-2021 ·
--in minuten
--na rust
--gaven we
--de wedstrijd
--weg dat
--mag niet
--daar ben
--ik ook
--heel boos
--om hier
--moeten we
--van leren
--maar persoonlijk
--ben ik
--wel trots
--op dit
--moment
--
--waarom is
--rust zo
--belangrijk na
--het sporten?
--https://www basic-fit
--com/nl-nl/blog/waarom-is-rust-zo-belangrijk-na-het-sporten-
--rust nemen
--na het
--sporten is
--belangrijk door
--de tijd
--te nemen
--voor herstel
--kun je
--de volgende
--keer nog
--beter presteren!
--
--the_url:taalkunde
--psv in...
--de
--the_url:taalkunde
--het reilt...
--en
--the_url:taalkunde
--het reilt...
--en
--reilen en
--zeilen onze
--taal
--https://onzetaal nl/taaladvies/reilen-en-zeilen
--23-05-2019 ·
--de uitdrukking
--(het) reilen
--en zeilen
--kom je
--vaak tegen
--in zinnen
--als ‘ik
--wil alles
--weten over
--het reilen
--op jullie
--afdeling ’
--daarmee wordt
--bedoeld: ‘zoals
--het eraan
--toegaat op
--jullie afdeling
--hoe jullie
--er werken’
--je kunt
--ook zeggen:
--‘kun jij
--me vertellen
--hoe het
--hier reilt
--en zeilt?’
--
--reilt en
--zeilt nederlands
--spreekwoordenboek
--www woorden
--org/spreekwoord php?woord=reilt
--en zeilt
--eén spreekwoord
--bevat `reilt
--en zeilt`
--zoals het
--reilt en
--zeilt (=zoals
--het zijn
--gangetje gaat);
--bronnen de
--spreekwoorden en
--gezegden zijn
--afkomstig van
--wikiquote wikipedia
--en onze
--gebruikers
--
--eerste ·
--zaken ·
--van een
--leien dakje
--· lege
--· gezicht
--· haard
--video's van
--het reilt
--en
--bing com/videos
--maasland: hoe
--het hier
--reilt en
--zeilt
--56:13
--maasland: hoe
--het hier
--reilt en
--zeilt
--duizend weergavenfeb
--18 2012
--youtuberetrovision maasland
--ncrv: hoe
--het reilt
--en zeilt
--(1937)
--17:45
--ncrv: hoe
--het reilt
--en zeilt
--(1937)
--duizend weergavennov
--14 2014
--youtubenederlands instituut
--voor beeld
--…
--het reilen
--en zeilen
--van de
--veluwe buitengewoon
--20 jaar
--25:04
--het reilen
--en zeilen
--van de
--veluwe buitengewoon
--20 jaar
--duizend weergavenjul
--25 2019
--youtubetvbuitengewoon
--lecot videoreportage
--rtl5 over
--het reilen
--en zeilen
--van ons
--logistieke centrum
--5:28
--lecot videoreportage
--rtl5 over
--het reilen
--en zeilen
--van ons
--logistiek…
--108 weergavendec
--2019
--youtubelecot
--remy en
--zijn vrienden:
--leeuwin ambra
--gaat op
--reis naar
--zuid-afrika #14
--8:29
--remy en
--zijn vrienden:
--leeuwin ambra
--gaat op
--reis naar
--zuid-afrika #14
--duizend weergavenjun
--24 2019
--youtubenh nieuws
--meer video's
--weergeven van
--het reilt
--en
--zoals het
--reilt en
--zeilt de
--betekenis volgens
--https://www ensie
--nl/spreekwoorden-en-gezegden/zoals-het-reilt-en-zeilt
--zoals het
--reilt en
--zeilt betekenis
--definitie eig
--gezegd van
--een schip:
--ten anker
--ligt en
--in volle
--zee zeilt;
--dus: zoals
--het daar
--is (met
--al zijn
--toebehoren); overdrachtelijk
--ook gezegd
--van andere
--zaken in
--de zin
--van: zoals
--ze daar
--zijn
--
--zoals het
--reilt en
--zeilt definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/zoals het
--reilt en
--zeilt
--zoals het
--reilt en
--zeilt spreekwoorden:
--(1914) zooals
--het reilt
--en zeilt
--eig gezegd
--van een
--schip zooals
--het ten
--anker ligt
--en in
--volle zee
--zeilt; dus:
--zooals het
--daar is
--(met al
--zijn toebehooren);
--overdrachtelijk wordt
--dit ook
--gezegd van
--andere zaken
--en personen
--in den
--zin van:
--zooals ze
--daar zijn;
--fri in
--skip sa
--'t it
--seilt en
--reilt; it
--hi
--
--alles over
--de uitdrukking
--‘reilen en
--zeilen’ naupar
--https://www naupar
--nl/blog/alles-over-de-uitdrukking-reilen-en-zeilen
--vandaag de
--dag gebruiken
--we de
--term ‘reilen
--en zeilen’
--in de
--context van
--een voortgang
--of stand
--van zaken
--‘zoals het
--reilt en
--zeilt’ staat
--ook wel
--voor ‘het
--is zoals
--het is’
--of concreter:
--zoals de
--zaken lopen
--aanvaarden we
--ze nog
--een paar
--synoniemen om
--het plaatje
--compleet te
--hebben: •
--doen en
--laten •
--…
--
--zooals het
--reilt en
--zeilt de
--betekenis volgens
--https://www ensie
--nl/nederlandse-spreekwoorden/zooals-het-reilt-en-zeilt
--eig gezegd
--van een
--schip zooals
--het ten
--anker ligt
--en in
--volle zee
--zeilt; dus:
--zooals het
--daar is
--(met al
--zijn toebehooren);
--overdrachtelijk wordt
--dit ook
--gezegd van
--andere zaken
--en personen
--in den
--zin van:
--zooals ze
--daar zijn;
--fri in
--skip sa
--it seilt
--en reilt
--ithielespil sa
--trydten fart
--joos 53:
--gelijk het
--reist en
--zeilt de
--oorspronkelijke vorm
--dezer uitdrukking
--luidt: zooals
--het
--
--digibron nl
--hoe het
--reilt en
--zeilt
--https://www digibron
--nl/viewer/collectie/digibron/id/a566be62593db68fc
--abraham kuyper
--collection alle
--volken ambtelijk
--contact
--
--hoe reilt
--en zeilt
--het bij
--de daklozenopvang
--tijdens de
--https://www omroepzeeland
--nl/nieuws/118947/hoe-reilt-en-zeilt-het-bij-de
--25-03-2020 ·
--hoe reilt
--en zeilt
--het bij
--de daklozenopvang
--tijdens de
--coronacrisis? handen
--wassen handen
--wassen het
--is een
--mantra die
--deze dagen
--vele malen
--per dag
--klinkt in
--daklozenopvang het
--
--reilen definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/reilen
--het wnt
--houdt reilen
--in 'zoals
--het reilt
--en zeilt'
--echter als
--een aanpassing
--van het
--reeds in
--de zestiende
--eeuw voorkomend
--spreekwoord 'zoals
--het rijdt
--dat wil
--zeggen: een
--schip zoals
--het voor
--anker ligt
--dus als
--het op
--dat moment
--is reilen
--zou dus
--niets meer
--als op
--de golven
--heen en
--weer
--
--the_url:taalkunde
--kom we...
--gaan
--the_url:taalkunde
--kom we...
--gaan
--video's van
--kom we
--gaan
--bing com/videos
--guus meeuwis
--kom we
--gaan [official
--video]
--3:21
--guus meeuwis
--kom we
--gaan [official
--video]
--518 duizend
--weergavenjul 2019
--youtubeguus meeuwis
--buurman en
--buurman gaan
--kamperen
--8:56
--buurman en
--buurman gaan
--kamperen
--duizend weergavenfeb
--19 2017
--youtubekom we
--gaan kamperen!
--guus meeuwis
--kom we
--gaan
--3:14
--guus meeuwis
--kom we
--gaan
--591 weergavenaug
--31 2019
--youtubejeanne rutgers
--ozie kom
--we gaan
--2:46
--ozie kom
--we gaan
--duizend weergavenmei
--2012
--youtubefamiliezakenmovement
--kom laten
--we gaan
--3:29
--kom laten
--we gaan
--784 weergaven9
--maanden geleden
--youtubegeert kimpen
--meer video's
--weergeven van
--kom we
--gaan
--kom we
--gaan wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/kom_we_gaan
--kom we
--gaan is
--een nummer
--van de
--nederlandse zanger
--guus meeuwis
--uit 2019
--het is
--de eerste
--single van
--zijn twaalfde
--studioalbum deel
--zoveel het
--nummer is
--een nederlandstalige
--bewerking van
--het portugese
--nummer oquelávai
--lissabonse band
--meeuwis vertelde
--bij bart
--arens op
--npo radio
--dat hij
--het nummer
--hoorde tijdens
--een vakantie
--in portugal
--
--genre: nederpop
--uitgebracht: 24
--mei 2019
--soort drager:
--muziekdownload
--b-kant(en): kom
--we gaan
--(live groots
--met een
--zachte 2019)
--afbeeldingen van
--kom wij
--gaan
--bing com/images
--afbeeldingsresultaten voor
--kom wij
--gaan grootte:
--125 155
--bron: genius
--com
--afbeeldingsresultaten voor
--kom wij
--gaan grootte:
--120 160
--bron: www
--keepcalm-o-matic co
--uk
--afbeeldingsresultaten voor
--kom wij
--gaan grootte:
--231 160
--bron: www
--youtube com
--afbeeldingsresultaten voor
--kom wij
--gaan grootte:
--173 160
--bron: www
--pinterest com
--afbeeldingsresultaten voor
--kom wij
--gaan grootte:
--231 160
--bron: www
--youtube com
--
--alles weergeven
--alle afbeeldingen
--weergeven
--guus meeuwis
-- kom
--we gaan
--lyrics genius
--lyrics
--https://genius com/guus-meeuwis-kom-we-gaan-lyrics
--10-02-2021 ·
--kom we
--gaan lyrics:
--songtekst van
--guus meeuwis
-- kom
--we gaan
--zo gingen
--we samen
--je wist
--wat ik
--wou je
--hand in
--m'n hand
--en je
--hoofd op
--m'n schouder
--of een
--arm om
--je heen
--nee je
--mag nooit
--
--bol com
--kom we
--gaan! tania
--hurt-newton 9789052472461
--https://www bol
--com/nl/p/kom-we-gaan/1001004001575255
--kom we
--gaan! (kartonboek)
--de serie
--peuterpret bestaat
--uit vrolijk
--geïllustreerde kartonboeken
--met een
--eenvoudig verhaal
--gaan! is
--het eerste
--
--guus meeuwis
--kom we
--gaan top
--40
--https://www top40
--nl/guus-meeuwis-17/kom-we-gaan-1-32546
--dus kom
--we gaan
--en wat
--en hoe
--en waarnaartoe
--het maakt
--niet uit
--laten we
--gaan en
--wat en
--hoe en
--waarnaartoe het
--maakt niet
--uit laten
--gaan zolang
--we samen
--zijn songinformatie
--het origineel
--is van:
--2017: getiteld
--oquelávai op
--…
--
--kom wij
--gaan (kerstliedje)
--youtube
--https://www youtube
--com/watch?v=aos4ezp9ntw
--kom wij
--gaan (kerstliedje)
--youtube
--2:09
--12-12-2010 ·
--leuk kerstliedje
--van de
--cd knikkers
--
--auteur: karin
--brandsema
--weergaven: 81k
--the_url:taalkunde
--bezoeker en...
--wie
--the_url:taalkunde
--bezoeker en...
--wie
--de humanistische
--bezoeker: langzaam
--en emotie
--sys
--https://sysplatform nl/website-maken/de-humanistische-bezoeker
--de vragen
--die een
--humanistische bezoeker
--voornamelijk stelt
--begint met
--het woord
--“wie“ vragen
--zoals “
--wie heeft
--er samengewerkt
--met dit
--bedrijf en
--wie is
--de eigenaar
--” zijn
--vragen die
--dit type
--bezoeker vaak
--stelt deze
--vragen zijn
--vaak erg
--gericht op
--de persoon
--achter het
--de ervaring
--van anderen
--
--belangrijke informatie
--voor patiënten
--en bezoekers
--in
--https://www asz
--nl/corona
--ook wie
--in thuisquarantaine
--verblijft met
--of zonder
--klachten mag
--niet op
--bezoek komen
--bij een
--patiënt (en
--ook niet
--zelf naar
--het spreekuur
--komen of
--iemand begeleiden
--naar het
--spreekuur) per
--opgenomen patiënt
--is één
--bezoeker tegelijk
--toegestaan binnen
--de uren
--die daarvoor
--gelden op
--de …
--
--extra maatregel
--van één
--bezoeker per
--dag: dit
--zijn de
--https://www libelle
--nl/mensen/een-bezoeker-per-dag-uitzonderingen
--22-01-2021 ·
--en daar
--heb ik
--dan vooral
--mezelf mee
--dus ik
--kijk wel
--uit ”
--zo luidruchtig…
--“zo sukkel
--ik dus
--door ik
--vind mijn
--kleinkinderen best
--schattig en
--soms ook
--hilarisch maar
--ik krijg
--toch vooral
--de zenuwen
--van ze
--zo druk!
--en je
--vergeet toch
--hoe vies
--de luiers
--van een
--al wat
--groter kind
--zijn
--
--online bezoekersregistratie:
--waarom en
--wat kan
--je er
--mee
--https://www ticketflow
--nl/ /online-bezoekersregistratie-waarom-en-er-mee
--door het
--scannen van
--tickets aan
--de deur
--is het
--mogelijk om
--altijd en
--overal te
--zien wie
--wel en
--wie niet
--op het
--evenement aanwezig
--is ook
--na het
--evenement is
--de lijst
--met aan-
--en afwezigen
--gemakkelijk uit
--te lezen
--dit geeft
--de eventorganisator
--bijvoorbeeld de
--mogelijkheid om
--een bezoeker
--die nog
--niet binnen
--is …
--
--voordat naar
--het lumc
--komt lumc
--https://www lumc
--nl/patientenzorg/voordat-u-naar-het-lumc-komt/bezoeker
--als als
--bezoeker in
--uitzonderlijke gevallen
--tussen 21
--00 uur
--en 04
--30 uur
--van en
--naar het
--lumc moet
--is de
--‘eigen verklaring
--avondklok’ op
--de site
--van de
--rijksoverheid voldoende
--dient zelf
--voor deze
--verklaring te
--zorgen
--
--wie bekijkt
--mijn instagram?
--internetpedia
--https://internetpedia nl/wie-bekijkt-mijn-instagram
--08-07-2018 ·
--dit is
--handig en
--geeft je
--bijvoorbeeld informatie
--over hoeveel
--profielbezoeken je
--hebt gehad
--hoe oud
--je gemiddeld
--bezoeker was
--en op
--welk moment
--ze online
--zijn je
--ziet niet
--precies wie
--de bezoeker
--van je
--insta was
--maar wel
--wie je
--gemiddelde bezoeker
--is
--the_url:taalkunde
--ik ben...
--een
--the_url:taalkunde
--ik ben...
--een
--nieuws over
--ik ben
--een
--bing com/news
--normen (48)
--heeft geen
--alledaagse ‘verslaving’:
--‘de een
--rookt de
--ander drinkt
--ik ben
--uitvaartverzorger’
--normen (48)
--heeft geen
--alledaagse ‘verslaving’:
--‘de een
--rookt de
--ander drinkt
--ik ben
--uitvaartverzorger’
--
--uitvaartverzorger normen
--rotteveel van
--rotteveel fokkema
--uitvaartzorg is
--dol op
--zijn vak
--hij is
--pas …
--
--ad ·
--1u
--wielrenner alaphilippe:
--ik ben
--geen topfavoriet
--bij omloop
--wielrenner alaphilippe:
--ik ben
--geen topfavoriet
--bij omloop
--rtl nieuws
--· 44
--directeur luc
--neemt afscheid
--van vbs
--westouter: “chance
--dat ik
--iedereen heb
--leren kennen”
--de vrije
--basisschool westouter
--nam vrijdag
--afscheid van
--directeur luc
--merveillie (62)
--na 41
--jaar trekt
--luc de
--schoolpoort …
--
--hln ·
--‘ik behoor
--zelf tot
--die doelgroep
--met een
--beperking maar
--dat wil
--niet zeggen
--dat ik
--een spreekbuis
--ben’
--‘ik behoor
--zelf tot
--die doelgroep
--met een
--beperking maar
--dat wil
--niet zeggen
--dat ik
--een …
--gelderlander ·
--7u
--tien jonge
--volkskrant-lezers over
--hun jaar
--in de
--coronacrisis: ‘school
--is een
--voetnoot geworden
--…
--daar zit
--ze blond
--haar lachende
--ogen en
--een stralend
--gezicht ik
--heb verloren
--met nog
--maar één
--steen op
--mijn bordje
--ik …
--
--volkskrant ·
--21
--haller geniet
--als speler
--van ajax:
--'ik ben
--echt gelukkig'
--haller geniet
--als speler
--van ajax:
--'ik ben
--echt gelukkig'
--ajax showtime
--· 26
--bob savenberg:
--“ik ben
--heel lang
--depressief geweest”
--bob savenberg:
--“ik ben
--heel lang
--depressief geweest”
--msn ·
--54
--ic-verpleegkundige cor
--is na
--bijna een
--jaar nog
--niet hersteld
--van corona
--ic-verpleegkundige cor
--is na
--bijna een
--jaar nog
--niet hersteld
--van corona
--regiotvtiel ·
--44
--aflopend contract
--voor rijsdijk
--bij kozakken
--boys: ‘op
--deze wijze
--afsluiten wil
--ik ook
--niet’
--jeffrey rijsdijk
--weet nog
--niet of
--hij komend
--seizoen weer
--het shirt
--van kozakken
--boys zal
--dragen of
--dat hij
--deze in
--zal ruilen
--voor die
--…
--
--voetbal247 ·
--‘het is
--goed als
--een mens
--veel dingen
--leuk vindt’
--‘het is
--goed als
--een mens
--veel dingen
--leuk vindt’
--nrc ·
--1u
--‘ik ben
--geen alcoholist
--maar een
--fijnproever’
--‘ik ben
--geen alcoholist
--maar een
--fijnproever’
--nieuwe revu
--· 3d
--
--alles weergeven
--meer nieuws
--over ik
--ben een
--weergeven
--kijk! ik
--ben een
--kikker
--https://kijkikbeneenkikker nl
--
--ik ben
--een kikker
--staan door
--hun opbouw
--en de
--thema’s dicht
--bij het
--dagelijks leven
--en zijn
--zeer geschikt
--voor kinderen
--met een
--taal­ ontwikkelingsstoornis
--(tos) de
--vijf hoofdthema’s
--zijn: ‘dit
--ben ik’
--‘wat gaan
--we doen
--vandaag?’ ‘wij
--maken muziek!’
--‘dol …
--
--demo ·
--foto’s ·
--workshops ·
--liedjes ·
--auteurs
--ik ben
--een gamer
--(songtekst) kinderen
--voor kinderen
--https://www youtube
--com/watch?v=5nrmjr7ch0e
--ik ben
--een gamer
--(songtekst) kinderen
--voor kinderen
--3:07
--25-09-2020 ·
--'ik ben
--een gamer'
--is een
--liedje van
--ons 41e
--album 'en
--toen?' 💿
--stream 'ik
--ben een
--gamer' is
--een liedje
--van ons
--41e album
--'en toen?'
--💿 stream
--of download
--'en toen?':
--https://kvkk
--
--auteur: kinderen
--voor kinderen
--weergaven: 77k
--video's van
--ik ben
--een
--bing com/videos
--ik ben
--een klootzak
--first dates
--9:17
--ik ben
--een klootzak
--first dates
--15 duizend
--weergaven2 maanden
--geleden
--youtubeec)n
--k3 blub
--ik ben
--een vis
--3:11
--k3 blub
--ik ben
--een vis
--miljoen weergavenjun
--13 2013
--youtubek3
--ik ben
--een gamer
--(songtekst) kinderen
--voor kinderen
--3:07
--ik ben
--een gamer
--(songtekst) kinderen
--voor kinderen
--76 duizend
--weergaven5 maanden
--geleden
--youtubekinderen voor
--kinderen
--ik ben
--een gamer
--(dansvideo) kinderen
--voor kinderen
--2:53
--ik ben
--een gamer
--(dansvideo) kinderen
--voor kinderen
--20 duizend
--weergaven2 maanden
--geleden
--youtubekinderen voor
--kinderen
--ik ben
--een gamer
--de grote
--show 2020
--kinderen voor
--kinderen
--1:59
--ik ben
--een gamer
--de grote
--show 2020
--kinderen voor
--kinderen
--169 duizend
--weergaven3 maanden
--geleden
--youtubekinderen voor
--kinderen
--meer video's
--weergeven van
--ik ben
--een
--ik ben
--een minimalist
--naar financiële
--vrijheid
--https://naarfinancielevrijheid nl/ik-ben-een-minimalist
--19-01-2021 ·
--ik heb
--nu een
--grote eetkamertafel
--(2 40m
--00m) en
--deze past
--niet in
--de box
--deze kan
--ik opslaan
--voor €5
--per week
--stel je
--voor dat
--het een
--jaar duurt
--voordat de
--tafel uit
--de opslag
--komt dan
--heb ik
--€250 betaald
--het is
--geen goedkope
--tafel en
--als ik
--hem opnieuw
--wil kopen
--ben ik
--…
--
--liedjes
--kijk! ik
--ben een
--kikker
--https://kijkikbeneenkikker nl/liedjes
--ik ben
--een kikker
--gratis aan
--muziek ontroert
--verbindt verrast
--daagt uit
--ontlaadt ontspant
--heelt herhaalt
--stimuleert structureert
--activeert beweegt
--en geeft
--bovenal plezier!
--hopelijk inspireert
--dit materiaal
--om in
--deze roerige
--tijden in
--de noodopvang
--of thuis
--op een
--vrolijke manier
--met muziek
--en taal
--aan de
--slag te
--gaan!
--
--ik ben
--een hoer
--(remastered) youtube
--https://www youtube
--com/watch?v=kl0flzj6jzg
--ik ben
--een hoer
--(remastered) youtube
--3:25
--04-04-2020 ·
--provided to
--youtube by
--la cupula
--musicik ben
--een hoer
--(remastered) ·
--tedje de
--flikkersi don't
--care (collection
--dutch punk
--1977-1983)℗ pseudonymreleased
--on:
--
--auteur: tedje
--en de
--flikkers topic
--weergaven: 955
--ik ben
--wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/ik_ben
--overzichtnieuwe testamentoude
--testamentgnosticismehet hindoeïsme
--ik ben
--of het
--is ik
--is een
--letterlijke vertaling
--van het
--oudgriekse Ἐγώ
--εἰμι ego
--eimi (latijn:
--ego sum)
--een nadrukkelijke
--vorm van
--het koppelwerkwoord
--εἰμι ben
--in het
--(koine) grieks
--drukt de
--het werkwoord
--ook de
--persoon waarin
--wordt gesproken
--uit dus
--is in
--tegenstelling met
--het nederlands
--geen persoonlijk
--voornaamwoord nodig
--als het
--persoonlijk voornaamwoord
--toch wordt
--gebruikt duidt
--dat meestal
--de beklemtoning
--aan van
--degene die
--wordt aangeduid
--in dit
--geval dus
--wikipedia ·
--tekst onder
--cc-by-sa-licentie
--ik ben
--verhalen van
--voorgangers
--https://www ik-ben
--nl
--heb jij
--een grappige
--mooie of
--bijzondere ervaring
--met jouw
--een predikant?
--deel het
ik-ben--via info
--nl wil
--jij geen
--verhaal missen?
--schrijf je
--hieronder in
--en wij
--houden je
--op de
--hoogte je
--ontvangt vanzelf
--onze updates
--en krijgt
--van ons
--verhalen in
--woord en
--beeld
--
--welk dier
--ben ik?
--alle-tests nl
--https://www alle-tests
--nl/persoonlijkheidstesten/welk-dier-ben-ik/welk
--ik ben
--de kleinste
--en iedereen
--vind mij
--schattig cool
--een wolf
--nina (87293)
--voor 264
--dagen rowan
--is een
--flamingo •
--• ×
--weet je
--zeker dat
--je dit
--commentaar wilt
--verwijderen? deze
--
--inloggen ben
--https://www ben
--nl/inloggen
--geef het
--wachtwoord dat
--bij je
--gebruikersnaam hoort
--inloggen wachtwoord
--vergeten? gebruikersnaam
--vergeten? veelgestelde
--vragen
--
--verwante zoekopdrachten
--voor ik
--ben een
--ben inloggen
--ben contact
--ben contact
--0800
--ben telefoonnummer
--ben klantenservice
--mijn ben
--inloggen
--klantenservice ben
--bellen
--klantenservice ben
--mobiel
--the_url:taalkunde
--ben jij...
--the_url:taalkunde
--ben jij...
--quiz: welk
--karakter uit
--disney ben
--jij? hitkrant
--https://www hitkrant
--nl/quizjes/quiz-welk-karakter-uit-disney-ben-jij
--
--14-11-2020 ·
--ben jij
--ook gek
--op disney
--en heb
--jij alle
--movies op
--disney+ al
--gebingewatcht? droom
--jij ook
--over een
--leven zoals
--assepoester of
--net zo
--klunzig als
--bambi? kom
--er snel
--achter welk
--disney-karakter jij
--bent en
--doe de
--test! lees
--ook: quiz:
--op welke
--disneyfilm-locatie ga
--jij …
--
--wie ben
--jij met
--plaatjes youtube
--https://www youtube
--com/watch?v=nb78dgjfxqq
--wie ben
--jij met
--plaatjes youtube
--3:41
--16-06-2020 ·
--tekst muziek:
--elly rikkert
--zuiderveldwie ben
--jij wie
--ben jij?de
--wereld is
--van jou
--en mijdus
--noem je
--naamje hoort
--erbij (2x)hé
--hallo (hé
--hallo) ik
--ben br
--
--auteur: jufstuff
--weergaven: 96k
--video's van
--ben jij
--bing com/videos
--mert king
--khalil wie
--ben jij
--(official music
--video) prod
--by muko
--2:36
--mert king
--khalil wie
--ben jij
--(official music
--video) prod
--by muko
--miljoen weergaven7
--maanden geleden
--youtubemert abi
--jim dat
--ben jij
--(official video)
--3:39
--jim dat
--ben jij
--(official video)
--266 duizend
--weergavenjul 2009
--youtubecmmmusic
--ben jij
--een held
--met je
--geld?
--2:30
--ben jij
--een held
--met je
--geld?
--22 duizend
--weergavendec 14
--2018
--youtubewijzeringeldzaken
--dean saunders
--ben jij
--(officiële videoclip)
--2:46
--dean saunders
--ben jij
--(officiële videoclip)
--12 duizend
--weergavenmei 2013
--youtubecoenvanhoevelaak
--wie ben
--jij met
--plaatjes
--3:41
--wie ben
--jij met
--plaatjes
--95 duizend
--weergaven8 maanden
--geleden
--youtubejufstuff
--meer video's
--weergeven van
--ben jij
--homepage mooi
--ben jij!
--webshop
--https://www mooibenjij
--nl
--best of
--our instagram
--our campaigns
--the latest
--trends and
--new collections
--
--ben jij
--de winnaar
--homepage
--https://www benjijdewinnaar
--nl
--ben jij
--de winnaar
--home page
--voordeel acties
--winnen portal
--another headline
--and an
--even wittier
--subheading another
--headline and
--an even
--wittier subheading
--doe …
--
--welke disney
--prinses ben
--jij? alle-tests
--nl
--https://www alle-tests
--nl/ /1578681396/welke-disney-prinses-ben-jij
--welke disney
--prinses ben
--jij? 23
--vragen ontwikkeld
--door: tests
--ontwikkeld op:
--14 01
--2020 15
--497 keer
--opgeroepen 27
--mensen vinden
--het leuk
--ariel belle
--anna cinderella
--of jasmine?
--
--test: hoe
--agressief ben
--jij?
--https://www quest
--nl/mens/a29186887/test-hoe-agressief-ben-jij
--08-10-2019 ·
--sla jij
--er altijd
--meteen op
--los of
--ben jij
--de beheerstheid
--zelve? test
--nu hoe
--agressief je
--bent! door
--tamara paulus
--08/10/2019 shutterstock
--agressie klinkt
--vaak negatief
--waarom voelen
--mensen het
--dan? waarschijnlijk
--omdat je
--als mens
--ook voor
--jezelf moet
--opkomen als
--je
--
--fit ben
--jij! coaching
--voor een
--gezond fit
--en vitaal
--leven
--https://www fitbenjij
--nl
--fit ben
--jij home
--is gespecialiseerd
--in personal
--training aan
--huis omdat
--je druk
--bent en
--weinig tijd
--hebt komt
--de personal
--trainer naar
--jou toe
--trainingen verzorgen
--wij bij
--je thuis
--of op
--je werk
--dit kan
--binnen of
--lekker buiten
--wij helpen
--je aan
--een gezond
--en vitaal
--leven en
--een sterk
--en fit
--lichaam
--
--massage in
--utrecht hier
--ben jij-
--utrecht
--https://www hierbenjij
--nl
--hier ben
--jij massage
--door daphne
--hooiveld in
--utrecht bereikbaar
--via 06-18086800
hierbenjij--en info
--nl
--
--the_url:taalkunde
--disney ben...
--jij
--the_url:taalkunde
--disney ben...
--jij
--al eens
--op vertaling
--naar engels
--voorbeelden
--https://context reverso
--net/vertaling/nederlands-engels/al+eens+op
--vertalingen in
--context van
--al eens
--op in
--nederlands-engels van
--reverso context:
--ik heb
--de commissie
--er al
--eens op
--aangesproken
--
--bent al
--eens op
--bedevaart geweest?
--kbo
--https://kbo-ede nl/446-2
--bent al
--eens op
--bedevaart geweest?
--naar lourdes
--(frankrijk) fa
--(portugal) of
--banneux (belgië)
--of dichter
--bij huis
--kevelaer (duitsland)
--de arnhemse
--broederschap onze
--lieve vrouw
--van kevelaer
--organiseert elk
--jaar een
--bedevaart naar
--kevelaer waarbij
--er altijd
--een priester
--meegaat kevelaer
--een klein
--plaatsje net
--over de
--grens bij
--nijmegen waarbij
--in de
--lees verder
--
--video's van
--al eens
--op
--bing com/videos
--renée eykens:
--heb al
--eens op
--de spelen
--gestaan dus
--weet dat
--het mogelijk
--is
--renée eykens:
--heb al
--eens op
--de spelen
--gestaan dus
--weet dat
--het mogelijk
--is
--sporza be
--al eens
--gehoord van
--een associate
--degree opleiding?
--0:16
--al eens
--gehoord van
--een associate
--degree opleiding?
--duizend weergavenjan
--29 2020
--youtubehogeschool utrecht
--oesters die
--heb je
--al wel
--eens op
--toch? sluipschutters
--0:38
--oesters die
--heb je
--al wel
--eens op
--toch? sluipschutters
--289 duizend
--weergavenjun 11
--2013
--youtubesluipschutters bnnvara
--lekker van
--bij ons
--on instagram:
--“wie maakte
--al eens
--zelf aardappelkroketten?
--😋 het
--is gemakkelijker
--dan je
--denkt er
--bestaan wel
--een paar
--vuistregels klik
--door op
--de link…”
--0:56
--lekker van
--bij ons
--on instagram:
--“wie maakte
--al eens
--zelf aardappelkrokett…
--duizend weergaven2
--maanden geleden
--instagramlekkervanbijons
--video philippe
--geubels probeert
--nieuwe show
--al eens
--uit op
--live publiek
--video philippe
--geubels probeert
--nieuwe show
--al eens
--uit op
--live publiek
--mrt 15
--2016
--het nieuwsblad
--meer video's
--weergeven van
--al eens
--op
--al eens
--op het
--belevingspleintje in
--de driezenstraat
--geweest
--https://www mijnstad
--be/turnhout/al-eens-op-het-belevingspleintje-in
--25-01-2021 ·
--al eens
--op het
--belevingspleintje in
--de driezenstraat
--geweest wat
--te doen
--january 25
--2021 in
--turnhout vallen
--in totaal
--belevingspleintjes te
--spotten bedoeling
--hiervan is
--aanzetten tot
--spel rust
--creëren in
--het straatbeeld
--en het
--brengen van
--een streepje
--groen genieten
--
--altijd al
--eens op
--een grote
--camping willen
--werken france
--https://www france-personnel
--nl/nl/ervaringen/210-altijd-al-eens-op
--altijd al
--eens op
--een grote
--camping willen
--werken vance
--(20) is
--opgegroeid op
--een camping
--in frankrijk
--zijn ouders
--vetrokken ooit
--om een
--camping te
--beginnen in
--ambert dus
--hij had
--al ervaring
--toch wilde
--hij graag
--ook elders
--ervaring op
--doen
--
--ben jij
--al eens
--op het
--zwerfsteneneiland
--https://www facebook
--com/opdeheuvelrug/posts/4194523470561960
--ben jij
--al eens
--op het
--zwerfsteneneiland in
--maarn geweest?
--🚶‍♀️ een
--bijzonder eilandje
--waar honderden
--zwerfstenen liggen
--uit de
--voorlaatste ijstijd
--je leest
--er alles
--…
--
--sonny jaydi
--van temptation
--island waren
--eerder al
--eens op
--tv
--https://www cosmopolitan
--com/nl/entertainment/a34529081/sonny-en-jaydi
--30-10-2020 ·
--sonny jaydi
--van temptation
--island waren
--eerder al
--eens op
--tv sonny
--en jaydi
--staan met
--hun deelname
--aan temptation
--island namelijk
--niet voor
--het eerst
--in de
--spotlights want
--deze twee
--waren
--
--beroep: online
--editor
--auteur: bente
--de bruin
--brugklas rot
--eens op
--zapp
--https://www zapp
--nl/programmas/brugklastv/gemist/at_2140348
--04-09-2020 ·
--rot eens
--op vrijdag
--september 2020
--om 18:15
--zittenblijver soraya
--heeft totaal
--geen zin
--in het
--bemoei van
--al die
--leraren wanneer
--manuhuwa haar
--wil helpen
--valt dat
--verkeerd bij
--haar meer
--brugklas alle
--afleveringen kijk
--verder brugklas
--ik lieg
--do sep
--2020 10:06
--
--videoduur: 10
--min
--the_url:taalkunde
--tv geweest...
--the_url:taalkunde
--tv geweest...
--ik ben
--op tv
--geweest?! youtube
--https://www youtube
--com/watch?v=ginp9b6x4xg
--=====muziek: https://www
--youtube com/watch?v=g7houvcl5-umij
--terug zien
--op tv?:
--https://www rtl
--nl/video/5af26e53-3fb1-3b48-8622-052926bd442e
--
--'ik was
--op tv
--geweest en
--werd gebeld
--door een
--arts: er
--is
--https://www rtlnieuws
--nl/ /artikel/5173370/arts-schildklier-op-tv-gezien
--24-07-2020 ·
--'ik was
--op tv
--geweest en
--werd gebeld
--door een
--arts: er
--is iets
--mis met
--je schildklier'
--24 juli
--2020 18:56
--aangepast: 26
--juli 2020
--08:52 marije
--jeltes
--
--video's van
--tv geweest
--bing com/videos
--op tv
--geweest bij
--zapplive sporten
juvat--met
klaas--en
--van kruisten
--en met
--een nieuwtje
--over sneeuw
--4:33
--op tv
--geweest bij
--zapplive sporten
juvat--met
klaas--en
--van kruisten
--en m…
--34 weergaven1
--maand geleden
--youtubedean van
--hugten
--coronamelder: tv-spot
--‘voor wie
--download jij
--‘m?'
--0:30
--coronamelder: tv-spot
--‘voor wie
--download jij
--‘m?'
--14 duizend
--weergaven4 maanden
--geleden
--youtubeministerie van
--volksgezondheid…
--niet jarig
--vandaag de
--luizenmoeder
--1:39
--niet jarig
--vandaag de
--luizenmoeder
--miljoen weergavenjan
--28 2018
--youtubeavrotros
--wat altijd
--is geweest
--francis van
--broekhuizen (kro-ncrv)
--3:02
--wat altijd
--is geweest
--francis van
--broekhuizen (kro-ncrv)
--duizend weergaven8
--maanden geleden
--youtubemet hart
--en ziel
--tv
--terug van
--weg geweest
--~watch dogs
--legion~ gezelligheid
--terug van
--weg geweest
--~watch dogs
--legion~ gezelligheid
--twitchcyntrixz
--meer video's
--weergeven van
--tv geweest
--tv gids
--gisteren tv
--gids vandaag
--https://www tvgidsvandaag
--nl/tv-gids/gisteren
--hier worden
--alle programma's
--van gisteren
--op de
--best bekeken
--nederlandse zenders
--getoond als
--je wilt
--weten wat
--er op
--tv is
--moet je
--hier zijn
--
--op tv
--geweest bij
--wist je
--dat? gereedschapmakerij
--https://vanvlijmenbv nl/op-tv-geweest-bij-wist-je-dat
--op tv
--geweest bij
--wist je
--dat? !!!
--van vlijmen
--bv werd
--door rob
--pöeisz gebruikt
--als een
--goed voorbeeld
--van resultaat
--gericht ondernemen
--bekijk zelf
--maar eens
--de aflevering
--geplaatst door
--bv op
--woensdag oktober
--2014
--
--op tv
--geweest vertaling
--naar frans
--voorbeelden
--https://context reverso
--net/vertaling/nederlands-frans/op+tv+geweest
--vertalingen in
--context van
--op tv
--geweest in
--nederlands-frans van
--reverso context:
--hij is
--al vaak
--geweest
--
--wij zijn
--op tv
--geweest bij
--de keuringsdienst
--van waarde
--https://www ecotop
--nu/wij-zijn-op-tv-geweest-bij-de-keuringsdienst-van-waarde
--wij zijn
--op tv
--geweest bij
--de keuringsdienst
--van waarde!
--reacties uitgeschakeld
--voor wij
--zijn op
--tv geweest
--bij de
--keuringsdienst van
--waarde! 06
--sep nieuwe
--verzenddozen emmers
--voor nieuwe
--29 mrt
--klein-verpakkingen reacties
--uitgeschakeld voor
--klein-verpakkingen categorieën
--
--zeg maar
--yes •
--ben jij
--een keer
--op radio/tv
--geweest?
--https://www zegmaaryes
--nl/ben-jij-een-keer-op-radio-tv-geweest-t13779-25 html
--ik ben
--op de
--regionale tv
--wel vaker
--in beeld
--geweest met
--concerten waaraan
--ik dan
--mee deed
--en ik
--heb een
--keer 1000
--euro gewonnen
--bij een
--belspelletje op
--rtl4
--
--zeg maar
--yes •
--ben jij
--een keer
--op radio/tv
--geweest?
--https://www zegmaaryes
--nl/ben-jij-een-keer-op-radio-tv-geweest-t13779 html
--ben jij
--een keer
--op radio/tv
--geweest? dinsdag
--zat ik
--rustig te
--ontbijten toen
--mijn telefoon
--ging en
--ik opeens
--een dj
--van radio
--veronica aan
--de lijn
--had hij
--belde mij
--naar aanleiding
--van mijn
--top 10
--voor de
--top 1000
--allertijden hij
--vond het
--een mooi
--lijstje en
--wilde weten
--hoe ik
--de lijst
--had samengesteld
--
--vandaag op
--tv en
--on demand
--tvgids nl
--https://www tvgids
--nl
--tv-gids met
--actuele informatie
--over tv-programma’s
--sport films
--en series
--die je
--vandaag morgen
--en overmorgen
--ziet op
--televisie en
--on demand
--
--televisie kopen?
--bekijk onze
--topaanbiedingen de
--witgoed
--https://www dewitgoedoutlet
--nl/televisies
--diverse topmerken
--televisies voor
--een hele
--scherpe prijs
--enkel uit
--de verpakking
--geweest met
--jaar fabrieksgarantie
--bekijk snel
--het huidige
--aanbod!
--
--the_url:taalkunde
--al eens...
--op
--the_url:taalkunde
--al eens...
--op
--al eens
--op vertaling
--naar engels
--voorbeelden
--https://context reverso
--net/vertaling/nederlands-engels/al+eens+op
--vertalingen in
--context van
--al eens
--op in
--nederlands-engels van
--reverso context:
--ik heb
--de commissie
--er al
--eens op
--aangesproken
--
--bent al
--eens op
--bedevaart geweest?
--kbo
--https://kbo-ede nl/446-2
--bent al
--eens op
--bedevaart geweest?
--naar lourdes
--(frankrijk) fa
--(portugal) of
--banneux (belgië)
--of dichter
--bij huis
--kevelaer (duitsland)
--de arnhemse
--broederschap onze
--lieve vrouw
--van kevelaer
--organiseert elk
--jaar een
--bedevaart naar
--kevelaer waarbij
--er altijd
--een priester
--meegaat kevelaer
--een klein
--plaatsje net
--over de
--grens bij
--nijmegen waarbij
--in de
--lees verder
--
--video's van
--al eens
--op
--bing com/videos
--renée eykens:
--heb al
--eens op
--de spelen
--gestaan dus
--weet dat
--het mogelijk
--is
--renée eykens:
--heb al
--eens op
--de spelen
--gestaan dus
--weet dat
--het mogelijk
--is
--sporza be
--al eens
--gehoord van
--een associate
--degree opleiding?
--0:16
--al eens
--gehoord van
--een associate
--degree opleiding?
--duizend weergavenjan
--29 2020
--youtubehogeschool utrecht
--oesters die
--heb je
--al wel
--eens op
--toch? sluipschutters
--0:38
--oesters die
--heb je
--al wel
--eens op
--toch? sluipschutters
--289 duizend
--weergavenjun 11
--2013
--youtubesluipschutters bnnvara
--lekker van
--bij ons
--on instagram:
--“wie maakte
--al eens
--zelf aardappelkroketten?
--😋 het
--is gemakkelijker
--dan je
--denkt er
--bestaan wel
--een paar
--vuistregels klik
--door op
--de link…”
--0:56
--lekker van
--bij ons
--on instagram:
--“wie maakte
--al eens
--zelf aardappelkrokett…
--duizend weergaven2
--maanden geleden
--instagramlekkervanbijons
--video philippe
--geubels probeert
--nieuwe show
--al eens
--uit op
--live publiek
--video philippe
--geubels probeert
--nieuwe show
--al eens
--uit op
--live publiek
--mrt 15
--2016
--het nieuwsblad
--meer video's
--weergeven van
--al eens
--op
--al eens
--op het
--belevingspleintje in
--de driezenstraat
--geweest
--https://www mijnstad
--be/turnhout/al-eens-op-het-belevingspleintje-in
--25-01-2021 ·
--al eens
--op het
--belevingspleintje in
--de driezenstraat
--geweest wat
--te doen
--january 25
--2021 in
--turnhout vallen
--in totaal
--belevingspleintjes te
--spotten bedoeling
--hiervan is
--aanzetten tot
--spel rust
--creëren in
--het straatbeeld
--en het
--brengen van
--een streepje
--groen genieten
--
--altijd al
--eens op
--een grote
--camping willen
--werken france
--https://www france-personnel
--nl/nl/ervaringen/210-altijd-al-eens-op
--altijd al
--eens op
--een grote
--camping willen
--werken vance
--(20) is
--opgegroeid op
--een camping
--in frankrijk
--zijn ouders
--vetrokken ooit
--om een
--camping te
--beginnen in
--ambert dus
--hij had
--al ervaring
--toch wilde
--hij graag
--ook elders
--ervaring op
--doen
--
--ben jij
--al eens
--op het
--zwerfsteneneiland
--https://www facebook
--com/opdeheuvelrug/posts/4194523470561960
--ben jij
--al eens
--op het
--zwerfsteneneiland in
--maarn geweest?
--🚶‍♀️ een
--bijzonder eilandje
--waar honderden
--zwerfstenen liggen
--uit de
--voorlaatste ijstijd
--je leest
--er alles
--…
--
--sonny jaydi
--van temptation
--island waren
--eerder al
--eens op
--tv
--https://www cosmopolitan
--com/nl/entertainment/a34529081/sonny-en-jaydi
--30-10-2020 ·
--sonny jaydi
--van temptation
--island waren
--eerder al
--eens op
--tv sonny
--en jaydi
--staan met
--hun deelname
--aan temptation
--island namelijk
--niet voor
--het eerst
--in de
--spotlights want
--deze twee
--waren
--
--beroep: online
--editor
--auteur: bente
--de bruin
--brugklas rot
--eens op
--zapp
--https://www zapp
--nl/programmas/brugklastv/gemist/at_2140348
--04-09-2020 ·
--rot eens
--op vrijdag
--september 2020
--om 18:15
--zittenblijver soraya
--heeft totaal
--geen zin
--in het
--bemoei van
--al die
--leraren wanneer
--manuhuwa haar
--wil helpen
--valt dat
--verkeerd bij
--haar meer
--brugklas alle
--afleveringen kijk
--verder brugklas
--ik lieg
--do sep
--2020 10:06
--
--videoduur: 10
--min
--the_url:taalkunde
--disney ben...
--jij
--the_url:taalkunde
--kustplaats in...
--zeeland
--the_url:taalkunde
--infonu specials...
--the_url:taalkunde
--de oceaan...
--the_url:taalkunde
--hoe prins...
--harry
--the_url:taalkunde
--steeds meer...
--kwaad
--the_url:taalkunde
--steeds meer...
--kwaad
--jesaja 58
--bijbel in
--gewone taal
--(bgt) debijbel
--nl
--https://debijbel nl/bijbel/bgt/isa
--58/jesaja-58
--ze willen
--steeds meer
--kwaad doen
--ze vermoorden
--iedereen die
--ze tegenkomen
--ze bedenken
--alleen maar
--slechte plannen
--overal waar
--ze komen
--gebeuren vreselijke
--rampen ze
--weten niet
--wat vrede
--is ze
--kennen geen
--eerlijk recht
--ze liegen
--en bedriegen
--steeds maar
--weer de
--mensen willen
--geen vrede
--het volk
--blijft hopen
--op bevrijding
--
--bart: 'ik
--ging steeds
--meer over
--mijn eigen
--grens dat
--ging
--https://www 113
--nl/ervaring/bart-ik-ging-steeds-meer-over-mijn-eigen
--bart: 'als
--je als
--waarde meekrijgt
--dat je
--altijd het
--beste uit
--jezelf moet
--halen dan
--leg je
--die lat
--heel hoog
--want daar
--is het
--best dat
--heb ik
--nu echt
--gedaan: ik
--heb alles
--gegeven en
--dat is
--toch nog
--niet goed
--genoeg ze
--zijn toch
--niet helemaal
--tevreden of
--toch niet
--blij daardoor
--ga je
--steeds hoger
--leggen en
--uiteindelijk ging
--ik steeds
--meer over
--mijn eigen
--grens
--
--bart: 'ik
--ging steeds
--meer over
--mijn eigen
--grens dat
--ging
--https://www youtube
--com/watch?v=fsqtipwilpg
--bart: 'ik
--ging steeds
--meer over
--mijn eigen
--grens dat
--ging
--7:33
--04-09-2018 ·
--bart: 'als
--je als
--waarde meekrijgt
--dat je
--altijd het
--beste uit
--jezelf moet
--halen dan
--leg je
--die lat
--heel hoog
--want daar
--is het
--best dat
--heb ik
--nu echt
--geda
--
--auteur: 113
--zelfmoordpreventie denk
--je aan
--zelfmoord?
--weergaven: 26k
--toeterende trouwstoeten
--zetten steeds
--meer kwaad
--bloed
--https://www telegraaf
--nl/nieuws/2103937578/toeterende-trouwstoeten
--de toeterende
--trouwstoeten die
--intimiderend door
--grote steden
--trekken halen
--menig verkeersdeelnemer
--het bloed
--onder de
--nagels vandaan
--maar nu
--er zelfs
--een agent
--knock-out werd
--geslagen door
--een
--
--mijn verhaal:
--‘zwijgen doet
--alleen maar
--méér kwaad’
--https://www margriet
--nl/persoonlijk/mijn-verhaal-misbruik
--30-11-2020 ·
--zwijgen doet
--kwaad ook
--ik deel
--mijn verhaal
--omdat dit
--té belangrijk
--is en
--zwijgen alleen
--maar méér
--kwaad doet
--doordat slachtoffers
--vaak gebukt
--gaan onder
--schuld- en
--schaamtegevoelens blijft
--er een
--taboe rusten
--op praten
--over seksueel
--misbruik
--
--kwaad nederlands
--spreekwoordenboek
--https://www woorden
--org/spreekwoord php?woord=kwaad
--tegen de
--stroom is
--het kwaad
--roeien zwemmen
--(=tegen algemene
--opvattingen kan
--men zich
--moeilijk verzetten)
--van de
--prins geen
--kwaad weten
--(=uiterst argeloos
--zijn) van
--kwaad tot
--erger komen/vervallen
--(=steeds erger
--worden) wee
--de wolf
--die in
--een kwaad
--gerucht staat
--(=als je
--je goede
--naam verliest
--is die
--haast niet
--terug te
--winnen)
--the_url:taalkunde
--bloed zette...
--bij
--the_url:taalkunde
--bloed zette...
--bij
--bekende bloed
--gezegdes ken
--jij ze
--allemaal? sanquin
--https://www sanquin
--nl/over-bloed/gezegden
--kwaad bloed
--zetten ‘kwaad
--bloed zetten’
--betekent dat
--je iemand
--erg boos
--maakt je
--doet iets
--wat een
--negatieve reactie
--oproept bij
--een ander
--het is
--een uitspraak
--die je
--vaak hoort
--in het
--nieuws bijvoorbeeld:
--“de maatregel
--van president
--zette kwaad
--bloed bij
--land ”
--dat betekent
--dat het
--land kwaad
--wordt van
--de maatregel
--van de
--president
--
--bloed bij
--ontlasting dc
--klinieken
--https://www dcklinieken
--nl/aandoeningen/bloed-bij-ontlasting
--bloed bij
--ontlasting: in
--het kort
--ontlasting is
--een symptoom
--van verschillende
--aandoeningen het
--kan iets
--onschuldigs zijn
--maar het
--kan ook
--wijzen op
--darmproblemen de
--kleur van
--het bloed
--zegt vaak
--iets over
--de oorzaak
--bij langdurig
--bloedverlies of
--bloed vermengd
--met de
--ontlasting …
--
--video's van
--bloed zette
--bij
--bing com/videos
--bloed zetten
--als donorassistent
--dag 41
--3:14
--bloed zetten
--als donorassistent
--dag 41
--13 duizend
--weergavenmei 15
--2017
--youtuberandstad nederland
--bloed doneren
--nos op
--1:13
--bloed doneren
--nos op
--13 duizend
--weergavenjun 13
--2016
--youtubenos op
--prikangst deel
--(bloed prikken)
--needle phobia
--part (taking
--blood)
--3:29
--prikangst deel
--(bloed prikken)
--needle phobia
--part (taking
--blood)
--duizend weergavendec
--2017
--youtubevirtual reality
--behandeling tre…
--ajax kan
--frustratie bij
--feyenoord begrijpen:
--'overmars schoot
--wat uit
--de heup'
--ajax kan
--frustratie bij
--feyenoord begrijpen:
--'overmars schoot
--wat uit
--d…
--voetbalprimeur nl
--naomie laat
--tongpiercing zetten
--humor!!!
--3:22
--naomie laat
--tongpiercing zetten
--humor!!!
--261 duizend
--weergavenmei 19
--2011
--youtubecorking van
--baal
--meer video's
--weergeven van
--bloed zette
--bij
--bloed in
--ontlasting: oorzaken
--van bloederige
--stoelgang
--https://mens-en-gezondheid infonu
--nl/aandoeningen/99507-bloed-in-ont
--20-01-2020 ·
--als je
--bloed opmerkt
--bij een
--bezoek aan
--het toilet
--dan kan
--je ongerust
--worden of
--zelfs in
--paniek geraken
--bloed in
--de stoelgang
--is dan
--ook een
--verontrustend fenomeen
--de oorzaken
--van bloed
--in de
--stoelgang kunnen
--vrij onschuldig
--zijn zoals
--bij aambeien
--maar kunnen
--ook wijzen
--op ernstige
--aandoeningen zoals
--chronische darmziekten
--
--kwaad bloed
--zetten nederlands
--spreekwoordenboek
--https://www woorden
--org/spreekwoord php?woord=kwaad
--bloed zetten
--spreekwoorden en
--uitdrukkingen bevatten
--`kwaad bloed
--zetten` kwaad
--bloed zetten
--(=ongunstig onthaald
--worden kwaad
--maken); kwaad
--(=iemand boos
--maken); bronnen
--de spreekwoorden
--en gezegden
--zijn afkomstig
--van wikiquote
--wikipedia en
--onze gebruikers
--
--bloedafname bij
--sho
--https://www sho
--nl/diensten/bloedafname
--sho staat
--voor diagnostiek
--dichtbij wij
--werken vanuit
--meer dan
--180 locaties
--zodat patiënten
--in de
--buurt terecht
--kunnen voor
--bloedafname of
--het inleveren
--van monsters
--ten behoeve
--van medische
--microbiologie
--
--bloed bij
--je ontlasting
--wanneer moet
--je naar
--de huisarts
--https://www huisarts
--nl/bloed-bij-je-ontlasting-wat-nu
--vaak zijn
--aambeien of
--scheurtjes in
--de anus
--(fissuur) de
--oorzaak van
--bloed bij
--de ontlasting
--vaak zie
--je dan
--helder rood
--bloed op
--het toiletpapier
--of in
--de toiletpot
--elke keer
--als je
--poept gaat
--het scheurtje
--een beetje
--open en
--dan bloed
--het helder
--rood bloed
--is meestal
--afkomstig uit
--een van
--de laatste
--delen van
--het maag-darmstelsel
--
--bloed bij
--de ontlasting:
--symptomen oorzaken
--en
--https://mens-en-gezondheid infonu
--nl/aandoeningen/176147-bloed-bij-de
--21-02-2020 ·
--bloed bij
--de ontlasting
--betekent dat
--er een
--bloeding ergens
--in je
--spijsverteringskanaal aanwezig
--is streep
--bloed op
--ontlasting helder
--vaak zichtbaar
--als een
--streep (of
--op het
--toiletpapier) is
--meestal afkomstig
--van aambeien
--of kleine
--wondjes in
--het laatste
--deel van
--het maag-darmkanaal
--het rectum
--of de
--anus
--
--waar wordt
--donorbloed op
--getest? sanquin
--https://www sanquin
--nl/bloed-doneren/mag-ik-bloed-geven/bloedtest
--als je
--bloed komt
--doneren testen
--wij dat
--op vijf
--infectieziekten die
--via bloed
--overdraagbaar zijn
--sommige ziekten
--blijven levenslang
--in je
--bloed zitten
--wanneer een
--virus of
--bacterie in
--je bloed
--zit ben
--je een
--drager van
--de ziekte
--hiervan merk
--je zelf
--soms helemaal
--niets maar
--is wel
--besmettelijk
--
--bloedkweek wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/bloedkweek
--apparaat gevuld
--met bloedkweekflesjes
--die elke
--10 minuten
--worden gescand
--een bloedkweek
--(hemocultuur) is
--een microbiologische
--kweek van
--bloed het
--wordt gebruikt
--om micro-organismen
--aan te
--tonen die
--zich via
--de bloedbaan
--verspreiden (bacteriëmie
--sepsis)
--
--wanneer mag
--je geen
--bloed geven
--in nederland?
--nos
--https://nos nl/l/2110932
--bloed doneren
--hoort bij
--je maatschappelijke
--en een
--half jaar
--niet als
--je een
--tatoeage of
--piercing hebt
--laten zetten
--je mag
--nooit meer
--bloed geven
--als je
--sinds 1980
--bloed van
--een ander
--
--the_url:taalkunde
--de queen...
--the_url:taalkunde
--de queen...
--the 10
--best hotels
--in de
--queen unbelievably
--cheap prices
--2021
--https://www tripadvisor
--com
--advertentiecompare prices
--save money
--on tripadvisor
--(the world's
--largest travel
--website) find
--de queen
--search for
--amazing hotel
--deals and
--today
--
--afbeeldingen van
--de queen
--bing com/images
--afbeeldingsresultaten voor
--de queen
--grootte: 209
--209 bron:
--thecabot orgafbeeldingsresultaten
--voor de
--queen grootte:
--100 100
--bron: www
--biografiasyvidas comafbeeldingsresultaten
--146 100
--vix comafbeeldingsresultaten
--147 100
--youtube comafbeeldingsresultaten
--153 107
--concierto clafbeeldingsresultaten
--152 107
--redbull comafbeeldingsresultaten
--88 107
--rockmusic org
--alle afbeeldingen
--weergeven
--elizabeth ii
--van het
--verenigd koninkrijk
--wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/elizabeth_ii_van_het_verenigd_koninkrijk
--elizabeth alexandra
--mary (londen
--21 april
--1926) beter
--bekend als
--elizabeth ii
--is sinds
--1952 koningin
--van het
--verenigd koninkrijk
--van groot-brittannië
--en noord-ierland
--canada australië
--en nieuw-zeeland
--tevens is
--zij staatshoofd
--van twaalf
--commonwealth realms
--die in
--de loop
--van haar
--koningschap onafhankelijk
--werden namelijk;
--jamaica barbados
--de bahama's
--grenada papoea-nieuw-guinea
--de salomonseilanden
--tuvalu saint
--lucia saint
--vincent en
--de grenadines
--antigua en
--barbuda belize
--en saint
--kitts en
--nevis
--overzichtgeboorte en
--jeugdtroonopvolgertweede wereldoorlogvoorbereiding
--op het
--koningschapkoninginhoofd van
--de anglicaanse
--kerk
--ze is
--de vierde
--monarch van
--de windsor-dynastie
--
--elizabeth is
--sinds 20
--november 1947
--getrouwd met
--philip mountbatten
--een griekse
--prins die
--in 1947
--de britse
--nationaliteit verkreeg
--zij zijn
--verre verwanten
--beiden zijn
--nakomelingen van
--koningin victoria
--(hun betovergrootmoeder)
--philip is
--een achterkleinzoon
--van de
--dochter van
--prinses
--wikipedia ·
--tekst onder
--cc-by-sa-licentie
--queen wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/queen
--overzichtbezettinggeschiedenisinvloed op
--andere artiestenlogorestauratiesprijzen
--en recordstrivia
--queen is
--een engelse
--rockgroep de
--band is
--opgericht in
--1970 in
--londen door
--gitarist brian
--may zanger
--freddie mercury
--en drummer
--roger taylor
--aangevuld met
--bassist john
--deacon in
--1971 met
--tientallen hits
--in de
--jaren zeventig
--tachtig en
--negentig is
--queen een
--van de
--succesvolste rockbands
--geschiedenis
--de band
--staat bekend
--om de
--muzikale veelzijdigheid
--de gelaagde
--arrangementen harmonieën
--(zoals in
--somebody to
--love goed
--te horen
--is) en
--de krachtige
--liveoptredens het
--optreden tijdens
--wikipedia ·
--tekst onder
--cc-by-sa-licentie
--de queen
--wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/de_queen
--de queen
--is een
--plaats in
--de amerikaanse
--staat arkansas
--en valt
--bestuurlijk gezien
--onder sevier
--county
--
--coördinaten: 34°
--2′ nb
--94° 21′
--wl
--staat: arkansas
--county: sevier
--county
--type plaats:
--city
--dit zijn
--de kastelen
--van de
--queen beau
--monde
--https://beaumonde nl/artikel/118253/dit-zijn-de-kastelen-van-de-queen
--31-03-2018 ·
--de queen
--gebruikt de
--20 000
--hectare natuurschoon
--eromheen om
--te wandelen
--met haar
--landrover rond
--te crossen
--en zo
--veel mogelijk
--zichzelf te
--zijn er
--zijn werkvertrekken
--want ze
--werkt elke
--dag plichtsgetrouw
--haar documentenkoffertjes
--af maar
--verder leeft
--ze er
--voor haar
--doen heel
--casual
--
--ziggo dome
--queen adam
--lambert
--https://www ziggodome
--nl/event/3166817275/queen-adam-lambert
--de concerten
--van queen
--adam lambert
--in de
--ziggo dome
--zijn verplaatst
--van 29
--30 mei
--2020 verplaatst
--naar 29
--2021
--
--startdatum: 31-05-2020
--the 10
--best hotels
--in de
--queen unbelievably
--cheap prices
--2021
--https://www tripadvisor
--com
--advertentiecompare prices
--save money
--on tripadvisor
--(the world's
--largest travel
--website) find
--de queen
--search for
--amazing hotel
--deals and
--today
--
--verwante zoekopdrachten
--voor de
--queen
--de queen
--arkansas news
--de queen
--arkansas
--houses for
--sale in
--dequeen ark
--things to
--do in
--de queen
--arkansas
--de queen
--bee newspaper
--dequeen ar
--hospital
--de queen
--ar funeral
--home
--real estate
--for sale
--in dequeen
--ark
--the_url:taalkunde
--ameland is...
--een
--the_url:taalkunde
--klein eiland...
--met
--the_url:taalkunde
--klein eiland...
--met
--nu klein
--eiland kopen?
--bestel direct
--snel in
--huis bol
--com
--https://www bol
--com/klein-eiland/kopen
--advertentiekoop nu
--het boek
--klein eiland
--van andrea
--levy eenvoudig
--online op
--bol com!
--met bol
--com select
--kan je
--gratis en
--onbeperkt van
--alle bezorgopties
--gebruik maken!
--
--afbeeldingen van
--klein eiland
--met
--bing com/images
--afbeeldingsresultaten voor
--klein eiland
--met grootte:
--173 160
--bron: nl
--dreamstime com
--afbeeldingsresultaten voor
--klein eiland
--met grootte:
--233 160
--bron: nl
--dreamstime com
--afbeeldingsresultaten voor
--klein eiland
--met grootte:
--249 160
--bron: wallpapers-achtergronden
--blogspot com
--afbeeldingsresultaten voor
--klein eiland
--met grootte:
--233 160
--bron: nl
--dreamstime com
--
--alles weergeven
--alle afbeeldingen
--weergeven
--klein kookeiland
--kopen? lees
--meer en
--bekijk voorbeelden!
--https://www dbkeukens
--nl/blog/klein-kookeiland
--in een
--keuken met
--klein kookeiland
--kun je
--bijzondere accenten
--leggen door
--bijvoorbeeld het
--eiland te
--verlengen met
--een tafelblad
--wanneer je
--kiest voor
--een klein
--kookeiland met
--een tafel
--van 90
--centimeter hoog
--dan ontstaat
--een mooie
--strakke lijn
--en toont
--de keuken
--als één
--geheel
--
--een keukeneiland
--of kookeiland?
--bekijk 50+
--keukens
--https://www dbkeukens
--nl/keukens/kookeiland
--een keuken
--met eiland
--heeft vaak
--meer aanrechtblad
--en kasten
--dat maakt
--keukens met
--kookeiland gemiddeld
--duurder dan
--de rechte
--keuken of
--de hoekkeuken
--toch is
--verkrijgbaar voor
--elk budget
--van €
--7000 voor
--met: smal
--kookeiland; los
--kookeiland; klein
--kookeiland tot
--een luxe
--keuken met
--kookeiland
--
--ons prachtige
--keukeneiland wij
--willen niet
--meer zonder
--sarine en
--han groeneveld
--…
--ons prachtige
--keukeneiland wij
--willen niet
--meer zonder
--sarine en
--han groeneveld
--…
--keuken met
--schiereiland benut
--ruimte optimaal
--monique en
--freek dozy
--uit …
--keuken met
--schiereiland benut
--ruimte optimaal
--monique en
--freek dozy
--uit …
--zwart witte
--eilandkeuken
--zwart witte
--eilandkeuken
--strakke witte
--keuken met
--lang wit
--kookeiland erik
--en caroline
--van den
--bos uit
--…
--strakke witte
--keuken met
--lang wit
--kookeiland erik
--en caroline
--van den
--bos uit
--…
--witte landelijke
--keuken met
--eiland
--witte landelijke
--keuken met
--eiland
--siematic ontwerp
--geïntegreerd met
--totaal interieur
--dhr van
--ekris
--siematic ontwerp
--geïntegreerd met
--totaal interieur
--dhr van
--ekris
--doe maar
--gewoon dat
--is ardi
--keukens lienes
--en janny
--hoek uit
--ouddorp
--doe maar
--gewoon dat
--is ardi
--keukens lienes
--en janny
--hoek uit
--ouddorp
--historisch kerkgebouw
--leent zich
--perfect voor
--bijzondere keuken
--coen kampstra
--…
--historisch kerkgebouw
--leent zich
--perfect voor
--bijzondere keuken
--coen kampstra
--…
--klein curacao
--vergelijkingssite van
--boten dagtrips
--en
--https://www klein-curacao
--nl
--klein curacao
--is een
--klein onbewoond
--tropisch bounty
--eilandje met
--een parelwit
--strand een
--azuurblauwe zee
--een spectaculair
--rif en
--prachtige onderwaterwereld
--dit heerlijke
--eiland vind
--je ongeveer
--25 kilometer
--vanaf curacao
--en is
--ongeveer vierkante
--kilometer in
--omtrek het
--is onomstotelijk
--een must
--see als
--je op
--vakantie bent
--op curacao
--
--een kookeiland:
--hoeveel ruimte
--heb je
--nodig?
--https://www keukenervaringen
--nl/een-kookeiland-hoeveel-ruimte-heb-je-nodig
--zelfs in
--keukens met
--beperkte ruimte
--zijn er
--kansen voor
--het kookeiland
--je kunt
--dan bijvoorbeeld
--kiezen voor
--een kleiner
--of smaller
--eiland voor
--een eiland
--met een
--aangepaste hoogte
--of zelfs
--voor een
--kookeiland op
--wielen dan
--is je
--kookeiland te
--klein óf
--te groot
--
--nu klein
--eiland kopen?
--bestel direct
--snel in
--huis bol
--com
--https://www bol
--com/klein-eiland/kopen
--advertentiekoop nu
--het boek
--klein eiland
--van andrea
--levy eenvoudig
--online op
--bol com!
--met bol
--com select
--kan je
--gratis en
--onbeperkt van
--alle bezorgopties
--gebruik maken!
--
--the_url:taalkunde
--iets meer...
--dan
--the_url:taalkunde
--iets meer...
--dan
--iets meer
--dan vertaling
--naar engels
--voorbeelden
--https://context reverso
--net/vertaling/nederlands-engels/iets+meer+dan
--nou iets
--meer dan
--enkele misdragingen
--en een
--verandering van
--de naam
--well little
--more than
--few misdemeanors
--and change
--of name
--slowakije heeft
--net iets
--vijf miljoen
--inwoners en
--is pas
--vijftien jaar
--onafhankelijk
--
--nieuws over
--iets meer
--dan
--bing com/news
--rivm: iets
--meer dan
--5000 coronabesmettingen
--gemiddeld
--rivm: iets
--meer dan
--5000 coronabesmettingen
--gemiddeld
--nederlands dagblad
--· 1d
--rivm meldt
--iets meer
--dan 5000
--coronabesmettingen
--rivm meldt
--iets meer
--dan 5000
--coronabesmettingen
--de telegraaf
--on msn
--… ·
--1d
--schmidt drukt
--ajax in
--favorietenrol: ‘dan
--zou er
--iets niet
--kloppen'
--schmidt drukt
--ajax in
--favorietenrol: ‘dan
--zou er
--iets niet
--kloppen'
--voetbalzone ·
--22u
--rivm meldt
--iets meer
--dan 5000
--coronabesmettingen meer
--dan gemiddeld
--rivm meldt
--iets meer
--dan 5000
--coronabesmettingen meer
--dan gemiddeld
--limburger ·
--1d
--iets meer
--molshopen geteld
--bij jaarlijkse
--telling
--iets meer
--molshopen geteld
--bij jaarlijkse
--telling
--nederlands dagblad
--· 2d
--7383 boetes
--voor negeren
--avondklok iets
--meer dan
--vorige week
--7383 boetes
--voor negeren
--avondklok iets
--meer dan
--vorige week
--de telegraaf
--on ms…
--· 12d
--rechtstreeks uitzenden
--van theatervoorstellingen
--blijkt schot
--in de
--roos: ‘eens
--iets anders
--dan netflix’
--rechtstreeks uitzenden
--van theatervoorstellingen
--blijkt schot
--in de
--roos: ‘eens
--iets anders
--dan netflix’
--ad ·
--1d
--383 boetes
--uitgedeeld voor
--negeren avondklok
--iets meer
--dan vorige
--week
--383 boetes
--uitgedeeld voor
--negeren avondklok
--iets meer
--dan vorige
--week
--nrc ·
--11d
--vorig jaar
--trokken iets
--meer mensen
--uit de
--randstad dan
--ernaartoe
--vorig jaar
--trokken iets
--meer mensen
--uit de
--randstad dan
--ernaartoe
--nrc ·
--3d
--voedingsexperts romy
--en lieke:
--‘gezond eten
--is iets
--anders dan
--weinig eten’
--voedingsexperts romy
--en lieke:
--‘gezond eten
--is iets
--anders dan
--weinig eten’
--stadsbladutrecht nl
--· 1d
--
--alles weergeven
--meer nieuws
--over iets
--meer dan
--weergeven
--zoveel of
--meer als
--dan taaladvies
--net
--https://taaladvies net/taal/advies/vraag/1316/zoveel_of_meer_als_dan
--antwoord het
--is onduidelijk
--of dergelijke
--zinnen als
--correct kunnen
--worden beschouwd
--dat geldt
--in het
--bijzonder voor
--geschreven taal
--correct is
--in ieder
--geval: het
--maakt niet
--uit of
--de vrouw
--net zoveel
--als of
--meer dan
--de man
--verdient toelichting
--volgens de
--traditionele grammaticaregels
--wordt het
--voegwoord als
--gebruikt wanneer
--er in
--een vergelijking
--sprake is
--van gelijkheid
--
--synoniemen van
--meer dan;
--ander woord
--voor meer
--dan
--https://synoniemen net/index
--php?zoekterm=meer+dan
--meer dan
--als trefwoord
--met bijbehorende
--synoniemen: niet
--gevonden als
--synoniem van
--een ander
--trefwoord: goed
--(bw): dik
--ruim
--
--video's van
--iets meer
--dan
--bing com/videos
--rivm meldt
--857 positieve
--tests iets
--meer dan
--gemiddeld (5
--359)
--rivm meldt
--857 positieve
--tests iets
--meer dan
--gemiddeld (5
--359)
--nu nl
--rivm meldt
--11 212
--positieve coronatests
--iets meer
--dan gemiddeld
--(10 944)
--rivm meldt
--11 212
--positieve coronatests
--iets meer
--dan gemiddeld
--(10 9…
--nu nl
--daling stokt
--in rivierenland:
--iets meer
--coronabesmettingen vastgesteld
--dan vorige
--week
--daling stokt
--in rivierenland:
--iets meer
--coronabesmettingen vastg…
--ad nl
--'sven van
--beek maakte
--zes eigen
--goals in
--iets meer
--dan honderd
--duels'
--1:43
--'sven van
--beek maakte
--zes eigen
--goals in
--iets meer
--dan honderd
--duels'
--duizend weergavenfeb
--28 2019
--youtubevoetbalzone
--rivm: 4246
--nieuwe coronagevallen
--iets meer
--dan gemiddeld
--rivm: 4246
--nieuwe coronagevallen
--iets meer
--dan gemiddeld
--wnl tv
--meer video's
--weergeven van
--iets meer
--dan
--iets meer
--dan vertaling
--naar frans
--voorbeelden
--https://context reverso
--net/vertaling/nederlands-frans/iets+meer+dan
--sinds we
--iets meer
--dan acht
--jaar geleden
--met dit
--werk begonnen
--hebben 17
--000 guerrillero's
--gedemobiliseerd depuis
--que nous
--avons démarré
--ces travaux
--il un
--peu plus
--de huit
--ans 17000
--guérilleros se
--sont démobilisés
--
--transport online
--rivm: iets
--meer dan
--5000
--https://www transport-online
--nl/site/124101/rivm-iets-meer-dan-5000
--dag geleden
--· iets
--meer dan
--4000 nieuwe
--coronagevallen rond
--het gemiddelde
--03-02-2021 coronavirus
--bilthoven tussen
--dinsdagochtend en
--woensdagochtend zijn
--4060 nieuwe
--
--home [www
--iets-meer nl]
--https://www iets-meer
--nl
--met iets
--meer dan
--15 jaar
--ervaring als
--dtp-er vormgever
--in diverse
--grafische bedrijven
--loop ik
--al een
--tijd mee
--in de
--design- en
--reclamewereld in
--2010 ben
--ik voor
--mezelf begonnen
--en heb
--door de
--vele opdrachtgevers
--veel ervaring
--opgedaan
--
--iets meer
--dan 4000
--nieuwe coronagevallen
--rond het
--gemiddelde
--https://www zeelandnet
--nl/nieuws/iets-meer-dan-4000-nieuwe-coronagev
--03-02-2021 ·
--iets meer
--coronapatiënten opgenomen
--in ziekenhuizen
--rotterdam (anp)
--het aantal
--coronapatiënten in
--de nederlandse
--ziekenhuizen is
--afgelopen etmaal
--iets toegenomen
--volgens het
--landelijk coördinatiecentrum
--patiënten spreiding
--(lcps) zijn
--momenteel 1917
--mensen met
--covid-19 opgenomen
--meer dan
--maandag uur
--geleden
--the_url:taalkunde
--3600 inwoners...
--the_url:taalkunde
--een kleine...
--stad
--the_url:taalkunde
--elburg gelderland...
--the_url:taalkunde
--vissersplaats...
--the_url:taalkunde
--schotland...
--the_url:taalkunde
--schotland...
--the_url:taalkunde
--cliffrock castle...
--the_url:taalkunde
--castle rock...
--hostel
--the_url:taalkunde
--bemiddelaar...
--the_url:taalkunde
--bemiddeling...
--the_url:taalkunde
--bemiddeling...
--nu bemiddeling
--kopen? bestel
--direct snel
--in huis
--https://www bol
--com/bemiddeling/kopen
--advertentiekoop nu
--het boek
--bemiddeling van
--diana evers
--snel in
--huis 30
--dagen bedenktijd
--gratis en
--onbeperkt alle
--bezorgopties gebruiken?
--kies voor
--de select
--voordeelbundel
--
--bemiddeling vacatures
--https://nl jobrapido
--com/bemiddeling vacatures/nieuw+vacatures
--advertentiebekijk meer
--dan 800
--000 vacatures
--en vind
--je nieuwe
--baan op
--basis van
--je behoeften
--met jobrapido
--vind je
--de baan
--die je
--zoekt: solliciteer
--nu
--
--bemiddeling vergelijk
--webshops prijzen
--https://www kiesproduct
--nl
--advertentiebekijk hier
--de laagste
--prijs en
--bespaar tot
--40% via
--kiesproduct!
--
--bemiddeling definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/bemiddeling
--bemiddeling een
--alternatieve manier
--om tot
--een oplossing
--van geschillen
--te komen
--een onafhankelijke
--deskundige bemiddelaar
--verleent hulp
--om partijen
--tot elkaar
--te brengen
--
--bemiddeling doelgerichte
--werkwijze professionele
--mediators
--https://professionelemediators nl/diensten/bemiddeling
--bemiddeling is
--een informele
--variant van
--mediation om
--conflicten buiten
--formele procedures
--om op
--te lossen
--de betrokken
--partijen gaan
--vrijwillig met
--elkaar in
--gesprek in
--tegenstelling tot
--een juridische
--procedure waarbij
--er een
--uitspraak wordt
--opgelegd gaan
--partijen zelf
--op zoek
--naar een
--oplossing waar
--ieder achter
--kan staan
--
--bemiddeling
--locatie wijzigenresultaten
--in de
--buurt van
--dongen noord-brabant
--· gebaseerd
--op ip-adres
--· wijzigen
--© 2021
--tomtom
--joep avontuur
--coaching en
--bemiddeling
--leibeemd rijen
--· 06
--33808126
--routebeschrijving
--de bont
--bemiddeling coaching
--consultancy
--langenhof 10
--oosterhout ·
--06 15281179
--routebeschrijving
--stichting advies
--bemiddeling
--baronielaan 228
--breda
--routebeschrijving
--advies en
--bemiddeling
--vroomshoopstraat tilburg
--· 06
--46067094
--routebeschrijving
--advies bemiddeling
--servicebureau marik
--arendsplein 51
--oosterhout ·
--0162 422
--696
--routebeschrijving
--meer resultaten
--bekijken
--video's van
--bemiddeling
--bing com/videos
--bemiddeling en
--maatregelen justitiehuizen
--3:44
--bemiddeling en
--maatregelen justitiehuizen
--579 weergavenfeb
--22 2020
--youtubewelzijn en
--gezondheid
--postgraduaat bemiddeling
--3:18
--postgraduaat bemiddeling
--690 weergaven11
--maanden geleden
--youtubehogeschool ucll
--zorgadvies bemiddeling
--2:07
--zorgadvies bemiddeling
--283 weergaven8
--maanden geleden
--youtubezorgverzekeraarvgz
--bedrijfscommissies: bemiddeling
--en advies
--2:01
--bedrijfscommissies: bemiddeling
--en advies
--607 weergavenjul
--15 2019
--youtubesociaal-economische raad
--bemiddeling tussen
--van leeuwen
--en veere
--is mislukt
--bemiddeling tussen
--van leeuwen
--en veere
--is mislukt
--pzc nl
--meer video's
--weergeven van
--bemiddeling
--bemiddeling nodig?
--consumentenbond
--https://www consumentenbond
--nl/juridisch-advies/dienst-bemiddeling
--na onze
--bemiddeling besluit
--het bedrijf
--de zonwering
--op te
--halen en
--de klant
--het aankoopbedrag
--van €2105
--terug te
--betalen verkleurde
--gevelbedekking een
--klant kocht
--in 2017
--grijze kunststof
--gevelbedekking voor
--zijn woning
--binnen een
--jaar is
--de gevelbedekking
--grotendeels verkleurd
--naar wit
--
--bemiddeling commissie
--van toezicht
--https://www commissievantoezicht
--nl/veegwet/bemiddeling
--daarmee is
--bemiddeling een
--recht van
--de gedetineerde
--en geen
--plicht of
--voorwaarde om
--in beklag
--te kunnen
--gaan het
--verzoek om
--bemiddeling kan
--overigens (mede)
--een beslissing
--betreffen waartegen
--eveneens beklag
--openstaat
--
--nu bemiddeling
--kopen? bestel
--direct snel
--in huis
--https://www bol
--com/bemiddeling/kopen
--advertentiekoop nu
--het boek
--bemiddeling van
--diana evers
--snel in
--huis 30
--dagen bedenktijd
--gratis en
--onbeperkt alle
--bezorgopties gebruiken?
--kies voor
--de select
--voordeelbundel
--
--bemiddeling vacatures
--https://nl jobrapido
--com/bemiddeling vacatures/nieuw+vacatures
--advertentiebekijk meer
--dan 800
--000 vacatures
--en vind
--je nieuwe
--baan op
--basis van
--je behoeften
--met jobrapido
--vind je
--de baan
--die je
--zoekt: solliciteer
--nu
--
--bemiddeling vergelijk
--webshops prijzen
--https://www kiesproduct
--nl
--advertentiebekijk hier
--de laagste
--prijs en
--bespaar tot
--40% via
--kiesproduct!
--
--verwante zoekopdrachten
--voor bemiddeling
--bemiddeling en
--mediation haaglanden
--bemiddeling en
--mediation
--bemiddeling in
--familiezaken
--bemiddeling belastingdienst
--bemiddeling consumentenbond
--bemiddeling betekenis
--belasting bemiddeling
--wat is
--bemiddelen
--the_url:taalkunde
--leraar...
--the_url:taalkunde
--leraar...
--the_url:taalkunde
--leraar...
--leraar24 voor
--de leergierige
--leraar
--https://www leraar24
--nl
--leraar24 nl
--helpt jou
--als leergierige
--leraar te
--groeien in
--je vak
--onze kennis
--en praktijkvoorbeelden
--zijn direct
--toepasbaar voor
--iedereen die
--werkt in
--het basisonderwijs
--voortgezet onderwijs
--middelbaar beroepsonderwijs
--en speciaal
--onderwijs
--
--didactiek ·
--pedagogiek ·
--over leraar24
--· leermiddelen
--· 21e
--eeuwse vaardigheden
--· kijkstrategie
--leraar definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/leraar
--leraar een
--leraar of
--docent brengt
--kennis en/of
--vaardigheden over
--op leerlingen
--of studenten
--leraren kunnen
--breed scala
--aan basisvaardigheden
--overbrengen op
--een klas
--bijvoorbeeld in
--het basisonderwijs
--
--video's van
--leraar
--bing com/videos
--help leraar
--draait door
--12:04
--help leraar
--draait door
--miljoen weergavenjul
--11 2018
--youtubepeter hoefnagels
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--6:41
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--miljoen weergavenapr
--15 2015
--youtubepeter hoefnagels
--leraar van
--het jaar
--2014
--5:55
--leraar van
--het jaar
--2014
--duizend weergavenmei
--23 2014
--youtubeklasse
--leerling slaat
--leraar!
--5:42
--leerling slaat
--leraar!
--834 duizend
--weergavenjul 12
--2017
--youtubepeter hoefnagels
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--5:22
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--624 duizend
--weergavenmei 24
--2013
--youtubepeter hoefnagels
--meer video's
--weergeven van
--leraar
--leraar wikiwoordenboek
--wiktionary
--https://nl wiktionary
--org/wiki/leraar
--zelfstandig naamwoord
--leraar onderwijs)
--beroep) iemand
--die lesgeeft
--de leraar
--wist in
--de moeilijke
--klas goed
--orde te
--houden zijn
--taak als
--leraar was
--afgelopen kleine
--woord zou
--nu de
--rest moeten
--doen en
--hij had
--er het
--volste vertrouwen
--in dat
--het de
--jongen ook
--zou lukken
--
--leraar: salaris
--vacatures opleiding
--taken toekomst
--https://www nationaleberoepengids
--nl/leraar
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbrengen
--op een
--klas bijvoorbeeld
--in het
--basisonderwijs ze
--kunnen ook
--gespecialiseerd zijn
--in een
--bepaald vak
--en hierin
--diverse klassen
--onderwijzen op
--middelbare scholen
--of specifieke
--vaardigheden overbrengen
--
--❓ hoeveel
--opleidingen leraar
--hebben jullie?
--wij hebben
--op dit
--moment 24
--opleidingen trainingen
--of cursussen
--leraar online
--staan van
--verschillende aanbieders
--je kunt
--bij ons
--de opleidingen
--❓ hoeveel
--vacatures leraar
--hebben jullie
--nu online
--staan?
--wij hebben
--op dit
--moment 235
--vacatures leraar
--online staan
--van verschillende
--vacaturesites werkgevers
--je vindt
--op nationaleberoepengids
--nl de
--in
--❓ hoe
--kan ik
--het beste
--mijn beroepskeuze
--maken?
--wij proberen
--je op
--nationaleberoepengids nl
--alle informatie
--te bieden
--die je
--nodig hebt
--om jouw
--beroeps- en
--loopbaankeuzes te
--maken zo
--hebben we
--wat is
--een leraar?
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbren
--wat verdient
--een leraar?
--van docenten
--die les
--geven aan
--onderwijsinstellingen zijn
--de lonen
--vastgelegd in
--cao's in
--het basisonderwijs
--verdient de
--l\leraar (in
--schaal la
--hoe word
--je een
--leraar?
--leraren of
--docenten zijn
--op verschillende
--niveaus bij
--verschillende instellingen
--actief afgezien
--van de
--kleine zelfstandige
--die zonder
--diploma
--wat is
--de toekomst
--van leraar?
--het arbeidsmarktperspectief
--verschilt per
--onderwijssector in
--het primair
--onderwijs liep
--het lerarentekort
--de laatste
--jaren op
--inmiddels neemt
--welke competenties
--heeft een
--leraar nodig?
--een leraar
--heeft de
--volgende competenties
--nodig om
--zijn of
--haar beroep
--goed te
--kunnen uitoefenen
--coachenleiderschapluisterenresultaatgerichtheidsam
--waar werkt
--een leraar?
--leraren werken
--voornamelijk bij
--onderwijsinstellingen onderwijs
--valt onder
--de publieke
--sector en
--is dus
--non-profit er
--zijn bedrijfjes
--of organ
--wat voor
--persoonlijkheid heeft
--een leraar
--nodig?
--de leraar
--is bevlogen
--idealistisch bijna
--hij neemt
--zijn taak
--erg serieus
--wil dingen
--graag verbeteren
--of veranderen
--hij is
--erg principieel
--wat verdien
--ik als
--leraar in
--het basisonderwijs
--https://www rijksoverheid
--nl/ /wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-basisonderwijs
--schalen treden
--en beloning
--in het
--primair onderwijseenmalige
--extra beloning
--in 2020beloning
--voor startende
--lerarentaken bepalen
--de beloningsalaris
--als zij-instromer
--onderwijsmeer informatie
--over de
--cao po
--in de
--tabel staan
--afgeronde bruto
--bedragen die
--gebaseerd zijn
--op de
--cao po
--2019-2020 in
--de beloning
--op maandbasis
--zitten ook
--het vakantiegeld
--de eindejaarsuitkering
--en voor
--iedereen geldende
--toelagen
--meer bekijken
--op rijksoverheid
--nl
--leraar een
--rijk beroep
--wij-leren nl
--https://wij-leren nl/bekwaamheidseisen-onderwijscooperatie
--php
-- inleiding
--de kern
--van het
--beroep de
--verantwoordelijkheid van
--de leraar
--de leraar
--als professional1
--het dagelijks
--werk2 door
--het jaar
--heen3 de
--werkcontext vanuit
--kern en
--inhoud naar
--bekwaamheidseisennoten
--image
--het beroep
--leraar heeft
--een enorme
--rijkdom aan
--verschijningsvormen de
--grote verschillen
--tussen en
--binnen de
--onderwijssectoren leiden
--tot een
--grote variatie
--in wat
--er van
--leraren wordt
--gevraagd en
--hoe zij
--werken de
--leraar in
--het basisonderwijs
--werkt met
--leerlingen over
--de volle
--bandbreedte van
--leeftijd (4-12
--jaar) en
--leermogelijkheden die
--leraar is
--een generalist
--die van
--alle markten
--thuis moet
--zijn ook
--de vakspecialist
--in het
--v…
--meer bekijken
--op wij-leren
--nl
--gepubliceerd: 24-04-2017
--onderwijzer wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/onderwijzer
--overzichtnederlandvlaanderentijdsbestedingbekende onderwijzers
--en onderwijzeressenzie
--ook
--een onderwijzer/onderwijzeres
--leraar/lerares of
--docent/docente draagt
--kennis en
--technische bekwaamheid
--over aan
--respectievelijk scholieren
--leerlingen of
--studenten sekseneutrale
--termen zijn
--leerkracht en
--onderwijsgevende
--• een
--onderwijzer of
--onderwijzeres geeft
--les in
--(bijna) alle
--vakken in
--het basisonderwijs
--soms treedt
--een bijzonder
--leermeester of
--vakleerkracht op
--voor de
--vakken lichamelijke
--opvoeding godsdienst
--of niet-con…
--wikipedia ·
--tekst onder
--cc-by-sa-licentie
--checklist word
--leraar rijksoverheid
--nl
--https://www rijksoverheid
--nl/ /vraag-en-antwoord/checklist-word-leraar
--24-12-2020 ·
--kijk wat
--er nodig
--is om
--leraar te
--worden beantwoord
--de vragen
--en maak
--een persoonlijke
--checklist
--
--homepage leraar
--van buiten
--https://www leraarvanbuiten
--nl
--leraar van
--buiten voorlichtingsevents
--voor zij-instromers
--denk je
--erover na
--om leraar
--te worden
--in het
--voortgezet onderwijs
--of mbo?
--heb je
--een hbo-
--of universitaire
--opleiding afgerond
--in een
--taal (nederlands
--duits engels
--of frans)
--of een
--bètavak?
--
--mark rutte
--als leraar:
--'hij is
--grappig beetje
--streng en
--https://www rtlnieuws
--nl/nieuws/nederland/artikel/390286/mark-rutte
--08-10-2016 ·
--een klein
--beetje streng
--grappig en
--lekker casual
--met een
--broek die
--soms aan
--de korte
--kant is
--mark rutte
--is naast
--premier ook
--leraar hij
--doet heel
--gewoon en
--eet in
--de kantine
--vertellen
--
--verwante zoekopdrachten
--voor leraar
--leraar basisonderwijs
--worden
--leraar van
--het jaar
--leraar wikipedia
--leraar cartoon
--leraar engels
--salaris leraar
--basisonderwijs
--beroep leraar
--basisschool leraar
--the_url:taalkunde
--leraar...
--leraar24 voor
--de leergierige
--leraar
--https://www leraar24
--nl
--leraar24 nl
--helpt jou
--als leergierige
--leraar te
--groeien in
--je vak
--onze kennis
--en praktijkvoorbeelden
--zijn direct
--toepasbaar voor
--iedereen die
--werkt in
--het basisonderwijs
--voortgezet onderwijs
--middelbaar beroepsonderwijs
--en speciaal
--onderwijs
--
--didactiek ·
--pedagogiek ·
--over leraar24
--· leermiddelen
--· 21e
--eeuwse vaardigheden
--· kijkstrategie
--leraar definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/leraar
--leraar een
--leraar of
--docent brengt
--kennis en/of
--vaardigheden over
--op leerlingen
--of studenten
--leraren kunnen
--breed scala
--aan basisvaardigheden
--overbrengen op
--een klas
--bijvoorbeeld in
--het basisonderwijs
--
--video's van
--leraar
--bing com/videos
--help leraar
--draait door
--12:04
--help leraar
--draait door
--miljoen weergavenjul
--11 2018
--youtubepeter hoefnagels
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--6:41
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--miljoen weergavenapr
--15 2015
--youtubepeter hoefnagels
--leraar van
--het jaar
--2014
--5:55
--leraar van
--het jaar
--2014
--duizend weergavenmei
--23 2014
--youtubeklasse
--leerling slaat
--leraar!
--5:42
--leerling slaat
--leraar!
--834 duizend
--weergavenjul 12
--2017
--youtubepeter hoefnagels
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--5:22
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--624 duizend
--weergavenmei 24
--2013
--youtubepeter hoefnagels
--meer video's
--weergeven van
--leraar
--leraar wikiwoordenboek
--wiktionary
--https://nl wiktionary
--org/wiki/leraar
--zelfstandig naamwoord
--leraar onderwijs)
--beroep) iemand
--die lesgeeft
--de leraar
--wist in
--de moeilijke
--klas goed
--orde te
--houden zijn
--taak als
--leraar was
--afgelopen kleine
--woord zou
--nu de
--rest moeten
--doen en
--hij had
--er het
--volste vertrouwen
--in dat
--het de
--jongen ook
--zou lukken
--
--leraar: salaris
--vacatures opleiding
--taken toekomst
--https://www nationaleberoepengids
--nl/leraar
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbrengen
--op een
--klas bijvoorbeeld
--in het
--basisonderwijs ze
--kunnen ook
--gespecialiseerd zijn
--in een
--bepaald vak
--en hierin
--diverse klassen
--onderwijzen op
--middelbare scholen
--of specifieke
--vaardigheden overbrengen
--
--❓ hoeveel
--opleidingen leraar
--hebben jullie?
--wij hebben
--op dit
--moment 24
--opleidingen trainingen
--of cursussen
--leraar online
--staan van
--verschillende aanbieders
--je kunt
--bij ons
--de opleidingen
--❓ hoeveel
--vacatures leraar
--hebben jullie
--nu online
--staan?
--wij hebben
--op dit
--moment 235
--vacatures leraar
--online staan
--van verschillende
--vacaturesites werkgevers
--je vindt
--op nationaleberoepengids
--nl de
--in
--❓ hoe
--kan ik
--het beste
--mijn beroepskeuze
--maken?
--wij proberen
--je op
--nationaleberoepengids nl
--alle informatie
--te bieden
--die je
--nodig hebt
--om jouw
--beroeps- en
--loopbaankeuzes te
--maken zo
--hebben we
--wat is
--een leraar?
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbren
--wat verdient
--een leraar?
--van docenten
--die les
--geven aan
--onderwijsinstellingen zijn
--de lonen
--vastgelegd in
--cao's in
--het basisonderwijs
--verdient de
--l\leraar (in
--schaal la
--hoe word
--je een
--leraar?
--leraren of
--docenten zijn
--op verschillende
--niveaus bij
--verschillende instellingen
--actief afgezien
--van de
--kleine zelfstandige
--die zonder
--diploma
--wat is
--de toekomst
--van leraar?
--het arbeidsmarktperspectief
--verschilt per
--onderwijssector in
--het primair
--onderwijs liep
--het lerarentekort
--de laatste
--jaren op
--inmiddels neemt
--welke competenties
--heeft een
--leraar nodig?
--een leraar
--heeft de
--volgende competenties
--nodig om
--zijn of
--haar beroep
--goed te
--kunnen uitoefenen
--coachenleiderschapluisterenresultaatgerichtheidsam
--waar werkt
--een leraar?
--leraren werken
--voornamelijk bij
--onderwijsinstellingen onderwijs
--valt onder
--de publieke
--sector en
--is dus
--non-profit er
--zijn bedrijfjes
--of organ
--wat voor
--persoonlijkheid heeft
--een leraar
--nodig?
--de leraar
--is bevlogen
--idealistisch bijna
--hij neemt
--zijn taak
--erg serieus
--wil dingen
--graag verbeteren
--of veranderen
--hij is
--erg principieel
--wat verdien
--ik als
--leraar in
--het basisonderwijs
--https://www rijksoverheid
--nl/ /wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-basisonderwijs
--schalen treden
--en beloning
--in het
--primair onderwijseenmalige
--extra beloning
--in 2020beloning
--voor startende
--lerarentaken bepalen
--de beloningsalaris
--als zij-instromer
--onderwijsmeer informatie
--over de
--cao po
--in de
--tabel staan
--afgeronde bruto
--bedragen die
--gebaseerd zijn
--op de
--cao po
--2019-2020 in
--de beloning
--op maandbasis
--zitten ook
--het vakantiegeld
--de eindejaarsuitkering
--en voor
--iedereen geldende
--toelagen
--meer bekijken
--op rijksoverheid
--nl
--leraar een
--rijk beroep
--wij-leren nl
--https://wij-leren nl/bekwaamheidseisen-onderwijscooperatie
--php
-- inleiding
--de kern
--van het
--beroep de
--verantwoordelijkheid van
--de leraar
--de leraar
--als professional1
--het dagelijks
--werk2 door
--het jaar
--heen3 de
--werkcontext vanuit
--kern en
--inhoud naar
--bekwaamheidseisennoten
--image
--het beroep
--leraar heeft
--een enorme
--rijkdom aan
--verschijningsvormen de
--grote verschillen
--tussen en
--binnen de
--onderwijssectoren leiden
--tot een
--grote variatie
--in wat
--er van
--leraren wordt
--gevraagd en
--hoe zij
--werken de
--leraar in
--het basisonderwijs
--werkt met
--leerlingen over
--de volle
--bandbreedte van
--leeftijd (4-12
--jaar) en
--leermogelijkheden die
--leraar is
--een generalist
--die van
--alle markten
--thuis moet
--zijn ook
--de vakspecialist
--in het
--v…
--meer bekijken
--op wij-leren
--nl
--gepubliceerd: 24-04-2017
--onderwijzer wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/onderwijzer
--overzichtnederlandvlaanderentijdsbestedingbekende onderwijzers
--en onderwijzeressenzie
--ook
--een onderwijzer/onderwijzeres
--leraar/lerares of
--docent/docente draagt
--kennis en
--technische bekwaamheid
--over aan
--respectievelijk scholieren
--leerlingen of
--studenten sekseneutrale
--termen zijn
--leerkracht en
--onderwijsgevende
--• een
--onderwijzer of
--onderwijzeres geeft
--les in
--(bijna) alle
--vakken in
--het basisonderwijs
--soms treedt
--een bijzonder
--leermeester of
--vakleerkracht op
--voor de
--vakken lichamelijke
--opvoeding godsdienst
--of niet-con…
--wikipedia ·
--tekst onder
--cc-by-sa-licentie
--checklist word
--leraar rijksoverheid
--nl
--https://www rijksoverheid
--nl/ /vraag-en-antwoord/checklist-word-leraar
--24-12-2020 ·
--kijk wat
--er nodig
--is om
--leraar te
--worden beantwoord
--de vragen
--en maak
--een persoonlijke
--checklist
--
--homepage leraar
--van buiten
--https://www leraarvanbuiten
--nl
--leraar van
--buiten voorlichtingsevents
--voor zij-instromers
--denk je
--erover na
--om leraar
--te worden
--in het
--voortgezet onderwijs
--of mbo?
--heb je
--een hbo-
--of universitaire
--opleiding afgerond
--in een
--taal (nederlands
--duits engels
--of frans)
--of een
--bètavak?
--
--mark rutte
--als leraar:
--'hij is
--grappig beetje
--streng en
--https://www rtlnieuws
--nl/nieuws/nederland/artikel/390286/mark-rutte
--08-10-2016 ·
--een klein
--beetje streng
--grappig en
--lekker casual
--met een
--broek die
--soms aan
--de korte
--kant is
--mark rutte
--is naast
--premier ook
--leraar hij
--doet heel
--gewoon en
--eet in
--de kantine
--vertellen
--
--verwante zoekopdrachten
--voor leraar
--leraar basisonderwijs
--worden
--leraar van
--het jaar
--leraar wikipedia
--leraar cartoon
--leraar engels
--salaris leraar
--basisonderwijs
--beroep leraar
--basisschool leraar
--the_url:taalkunde
--leraar...
--leraar24 voor
--de leergierige
--leraar
--https://www leraar24
--nl
--leraar24 nl
--helpt jou
--als leergierige
--leraar te
--groeien in
--je vak
--onze kennis
--en praktijkvoorbeelden
--zijn direct
--toepasbaar voor
--iedereen die
--werkt in
--het basisonderwijs
--voortgezet onderwijs
--middelbaar beroepsonderwijs
--en speciaal
--onderwijs
--
--didactiek ·
--pedagogiek ·
--over leraar24
--· leermiddelen
--· 21e
--eeuwse vaardigheden
--· kijkstrategie
--leraar definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/leraar
--leraar een
--leraar of
--docent brengt
--kennis en/of
--vaardigheden over
--op leerlingen
--of studenten
--leraren kunnen
--breed scala
--aan basisvaardigheden
--overbrengen op
--een klas
--bijvoorbeeld in
--het basisonderwijs
--
--video's van
--leraar
--bing com/videos
--help leraar
--draait door
--12:04
--help leraar
--draait door
--miljoen weergavenjul
--11 2018
--youtubepeter hoefnagels
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--6:41
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--miljoen weergavenapr
--15 2015
--youtubepeter hoefnagels
--leraar van
--het jaar
--2014
--5:55
--leraar van
--het jaar
--2014
--duizend weergavenmei
--23 2014
--youtubeklasse
--leerling slaat
--leraar!
--5:42
--leerling slaat
--leraar!
--834 duizend
--weergavenjul 12
--2017
--youtubepeter hoefnagels
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--5:22
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--624 duizend
--weergavenmei 24
--2013
--youtubepeter hoefnagels
--meer video's
--weergeven van
--leraar
--leraar wikiwoordenboek
--wiktionary
--https://nl wiktionary
--org/wiki/leraar
--zelfstandig naamwoord
--leraar onderwijs)
--beroep) iemand
--die lesgeeft
--de leraar
--wist in
--de moeilijke
--klas goed
--orde te
--houden zijn
--taak als
--leraar was
--afgelopen kleine
--woord zou
--nu de
--rest moeten
--doen en
--hij had
--er het
--volste vertrouwen
--in dat
--het de
--jongen ook
--zou lukken
--
--leraar: salaris
--vacatures opleiding
--taken toekomst
--https://www nationaleberoepengids
--nl/leraar
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbrengen
--op een
--klas bijvoorbeeld
--in het
--basisonderwijs ze
--kunnen ook
--gespecialiseerd zijn
--in een
--bepaald vak
--en hierin
--diverse klassen
--onderwijzen op
--middelbare scholen
--of specifieke
--vaardigheden overbrengen
--
--❓ hoeveel
--opleidingen leraar
--hebben jullie?
--wij hebben
--op dit
--moment 24
--opleidingen trainingen
--of cursussen
--leraar online
--staan van
--verschillende aanbieders
--je kunt
--bij ons
--de opleidingen
--❓ hoeveel
--vacatures leraar
--hebben jullie
--nu online
--staan?
--wij hebben
--op dit
--moment 235
--vacatures leraar
--online staan
--van verschillende
--vacaturesites werkgevers
--je vindt
--op nationaleberoepengids
--nl de
--in
--❓ hoe
--kan ik
--het beste
--mijn beroepskeuze
--maken?
--wij proberen
--je op
--nationaleberoepengids nl
--alle informatie
--te bieden
--die je
--nodig hebt
--om jouw
--beroeps- en
--loopbaankeuzes te
--maken zo
--hebben we
--wat is
--een leraar?
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbren
--wat verdient
--een leraar?
--van docenten
--die les
--geven aan
--onderwijsinstellingen zijn
--de lonen
--vastgelegd in
--cao's in
--het basisonderwijs
--verdient de
--l\leraar (in
--schaal la
--hoe word
--je een
--leraar?
--leraren of
--docenten zijn
--op verschillende
--niveaus bij
--verschillende instellingen
--actief afgezien
--van de
--kleine zelfstandige
--die zonder
--diploma
--wat is
--de toekomst
--van leraar?
--het arbeidsmarktperspectief
--verschilt per
--onderwijssector in
--het primair
--onderwijs liep
--het lerarentekort
--de laatste
--jaren op
--inmiddels neemt
--welke competenties
--heeft een
--leraar nodig?
--een leraar
--heeft de
--volgende competenties
--nodig om
--zijn of
--haar beroep
--goed te
--kunnen uitoefenen
--coachenleiderschapluisterenresultaatgerichtheidsam
--waar werkt
--een leraar?
--leraren werken
--voornamelijk bij
--onderwijsinstellingen onderwijs
--valt onder
--de publieke
--sector en
--is dus
--non-profit er
--zijn bedrijfjes
--of organ
--wat voor
--persoonlijkheid heeft
--een leraar
--nodig?
--de leraar
--is bevlogen
--idealistisch bijna
--hij neemt
--zijn taak
--erg serieus
--wil dingen
--graag verbeteren
--of veranderen
--hij is
--erg principieel
--wat verdien
--ik als
--leraar in
--het basisonderwijs
--https://www rijksoverheid
--nl/ /wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-basisonderwijs
--schalen treden
--en beloning
--in het
--primair onderwijseenmalige
--extra beloning
--in 2020beloning
--voor startende
--lerarentaken bepalen
--de beloningsalaris
--als zij-instromer
--onderwijsmeer informatie
--over de
--cao po
--in de
--tabel staan
--afgeronde bruto
--bedragen die
--gebaseerd zijn
--op de
--cao po
--2019-2020 in
--de beloning
--op maandbasis
--zitten ook
--het vakantiegeld
--de eindejaarsuitkering
--en voor
--iedereen geldende
--toelagen
--meer bekijken
--op rijksoverheid
--nl
--leraar een
--rijk beroep
--wij-leren nl
--https://wij-leren nl/bekwaamheidseisen-onderwijscooperatie
--php
-- inleiding
--de kern
--van het
--beroep de
--verantwoordelijkheid van
--de leraar
--de leraar
--als professional1
--het dagelijks
--werk2 door
--het jaar
--heen3 de
--werkcontext vanuit
--kern en
--inhoud naar
--bekwaamheidseisennoten
--image
--het beroep
--leraar heeft
--een enorme
--rijkdom aan
--verschijningsvormen de
--grote verschillen
--tussen en
--binnen de
--onderwijssectoren leiden
--tot een
--grote variatie
--in wat
--er van
--leraren wordt
--gevraagd en
--hoe zij
--werken de
--leraar in
--het basisonderwijs
--werkt met
--leerlingen over
--de volle
--bandbreedte van
--leeftijd (4-12
--jaar) en
--leermogelijkheden die
--leraar is
--een generalist
--die van
--alle markten
--thuis moet
--zijn ook
--de vakspecialist
--in het
--v…
--meer bekijken
--op wij-leren
--nl
--gepubliceerd: 24-04-2017
--onderwijzer wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/onderwijzer
--overzichtnederlandvlaanderentijdsbestedingbekende onderwijzers
--en onderwijzeressenzie
--ook
--een onderwijzer/onderwijzeres
--leraar/lerares of
--docent/docente draagt
--kennis en
--technische bekwaamheid
--over aan
--respectievelijk scholieren
--leerlingen of
--studenten sekseneutrale
--termen zijn
--leerkracht en
--onderwijsgevende
--• een
--onderwijzer of
--onderwijzeres geeft
--les in
--(bijna) alle
--vakken in
--het basisonderwijs
--soms treedt
--een bijzonder
--leermeester of
--vakleerkracht op
--voor de
--vakken lichamelijke
--opvoeding godsdienst
--of niet-con…
--wikipedia ·
--tekst onder
--cc-by-sa-licentie
--checklist word
--leraar rijksoverheid
--nl
--https://www rijksoverheid
--nl/ /vraag-en-antwoord/checklist-word-leraar
--24-12-2020 ·
--kijk wat
--er nodig
--is om
--leraar te
--worden beantwoord
--de vragen
--en maak
--een persoonlijke
--checklist
--
--homepage leraar
--van buiten
--https://www leraarvanbuiten
--nl
--leraar van
--buiten voorlichtingsevents
--voor zij-instromers
--denk je
--erover na
--om leraar
--te worden
--in het
--voortgezet onderwijs
--of mbo?
--heb je
--een hbo-
--of universitaire
--opleiding afgerond
--in een
--taal (nederlands
--duits engels
--of frans)
--of een
--bètavak?
--
--mark rutte
--als leraar:
--'hij is
--grappig beetje
--streng en
--https://www rtlnieuws
--nl/nieuws/nederland/artikel/390286/mark-rutte
--08-10-2016 ·
--een klein
--beetje streng
--grappig en
--lekker casual
--met een
--broek die
--soms aan
--de korte
--kant is
--mark rutte
--is naast
--premier ook
--leraar hij
--doet heel
--gewoon en
--eet in
--de kantine
--vertellen
--
--verwante zoekopdrachten
--voor leraar
--leraar basisonderwijs
--worden
--leraar van
--het jaar
--leraar wikipedia
--leraar cartoon
--leraar engels
--salaris leraar
--basisonderwijs
--beroep leraar
--basisschool leraar
--the_url:taalkunde
--leraar...
--leraar24 voor
--de leergierige
--leraar
--https://www leraar24
--nl
--leraar24 nl
--helpt jou
--als leergierige
--leraar te
--groeien in
--je vak
--onze kennis
--en praktijkvoorbeelden
--zijn direct
--toepasbaar voor
--iedereen die
--werkt in
--het basisonderwijs
--voortgezet onderwijs
--middelbaar beroepsonderwijs
--en speciaal
--onderwijs
--
--didactiek ·
--pedagogiek ·
--over leraar24
--· leermiddelen
--· 21e
--eeuwse vaardigheden
--· kijkstrategie
--leraar definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/leraar
--leraar een
--leraar of
--docent brengt
--kennis en/of
--vaardigheden over
--op leerlingen
--of studenten
--leraren kunnen
--breed scala
--aan basisvaardigheden
--overbrengen op
--een klas
--bijvoorbeeld in
--het basisonderwijs
--
--video's van
--leraar
--bing com/videos
--help leraar
--draait door
--12:04
--help leraar
--draait door
--miljoen weergavenjul
--11 2018
--youtubepeter hoefnagels
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--6:41
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--miljoen weergavenapr
--15 2015
--youtubepeter hoefnagels
--leraar van
--het jaar
--2014
--5:55
--leraar van
--het jaar
--2014
--duizend weergavenmei
--23 2014
--youtubeklasse
--leerling slaat
--leraar!
--5:42
--leerling slaat
--leraar!
--834 duizend
--weergavenjul 12
--2017
--youtubepeter hoefnagels
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--5:22
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--624 duizend
--weergavenmei 24
--2013
--youtubepeter hoefnagels
--meer video's
--weergeven van
--leraar
--leraar wikiwoordenboek
--wiktionary
--https://nl wiktionary
--org/wiki/leraar
--zelfstandig naamwoord
--leraar onderwijs)
--beroep) iemand
--die lesgeeft
--de leraar
--wist in
--de moeilijke
--klas goed
--orde te
--houden zijn
--taak als
--leraar was
--afgelopen kleine
--woord zou
--nu de
--rest moeten
--doen en
--hij had
--er het
--volste vertrouwen
--in dat
--het de
--jongen ook
--zou lukken
--
--leraar: salaris
--vacatures opleiding
--taken toekomst
--https://www nationaleberoepengids
--nl/leraar
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbrengen
--op een
--klas bijvoorbeeld
--in het
--basisonderwijs ze
--kunnen ook
--gespecialiseerd zijn
--in een
--bepaald vak
--en hierin
--diverse klassen
--onderwijzen op
--middelbare scholen
--of specifieke
--vaardigheden overbrengen
--
--❓ hoeveel
--opleidingen leraar
--hebben jullie?
--wij hebben
--op dit
--moment 24
--opleidingen trainingen
--of cursussen
--leraar online
--staan van
--verschillende aanbieders
--je kunt
--bij ons
--de opleidingen
--❓ hoeveel
--vacatures leraar
--hebben jullie
--nu online
--staan?
--wij hebben
--op dit
--moment 235
--vacatures leraar
--online staan
--van verschillende
--vacaturesites werkgevers
--je vindt
--op nationaleberoepengids
--nl de
--in
--❓ hoe
--kan ik
--het beste
--mijn beroepskeuze
--maken?
--wij proberen
--je op
--nationaleberoepengids nl
--alle informatie
--te bieden
--die je
--nodig hebt
--om jouw
--beroeps- en
--loopbaankeuzes te
--maken zo
--hebben we
--wat is
--een leraar?
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbren
--wat verdient
--een leraar?
--van docenten
--die les
--geven aan
--onderwijsinstellingen zijn
--de lonen
--vastgelegd in
--cao's in
--het basisonderwijs
--verdient de
--l\leraar (in
--schaal la
--hoe word
--je een
--leraar?
--leraren of
--docenten zijn
--op verschillende
--niveaus bij
--verschillende instellingen
--actief afgezien
--van de
--kleine zelfstandige
--die zonder
--diploma
--wat is
--de toekomst
--van leraar?
--het arbeidsmarktperspectief
--verschilt per
--onderwijssector in
--het primair
--onderwijs liep
--het lerarentekort
--de laatste
--jaren op
--inmiddels neemt
--welke competenties
--heeft een
--leraar nodig?
--een leraar
--heeft de
--volgende competenties
--nodig om
--zijn of
--haar beroep
--goed te
--kunnen uitoefenen
--coachenleiderschapluisterenresultaatgerichtheidsam
--waar werkt
--een leraar?
--leraren werken
--voornamelijk bij
--onderwijsinstellingen onderwijs
--valt onder
--de publieke
--sector en
--is dus
--non-profit er
--zijn bedrijfjes
--of organ
--wat voor
--persoonlijkheid heeft
--een leraar
--nodig?
--de leraar
--is bevlogen
--idealistisch bijna
--hij neemt
--zijn taak
--erg serieus
--wil dingen
--graag verbeteren
--of veranderen
--hij is
--erg principieel
--wat verdien
--ik als
--leraar in
--het basisonderwijs
--https://www rijksoverheid
--nl/ /wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-basisonderwijs
--schalen treden
--en beloning
--in het
--primair onderwijseenmalige
--extra beloning
--in 2020beloning
--voor startende
--lerarentaken bepalen
--de beloningsalaris
--als zij-instromer
--onderwijsmeer informatie
--over de
--cao po
--in de
--tabel staan
--afgeronde bruto
--bedragen die
--gebaseerd zijn
--op de
--cao po
--2019-2020 in
--de beloning
--op maandbasis
--zitten ook
--het vakantiegeld
--de eindejaarsuitkering
--en voor
--iedereen geldende
--toelagen
--meer bekijken
--op rijksoverheid
--nl
--leraar een
--rijk beroep
--wij-leren nl
--https://wij-leren nl/bekwaamheidseisen-onderwijscooperatie
--php
-- inleiding
--de kern
--van het
--beroep de
--verantwoordelijkheid van
--de leraar
--de leraar
--als professional1
--het dagelijks
--werk2 door
--het jaar
--heen3 de
--werkcontext vanuit
--kern en
--inhoud naar
--bekwaamheidseisennoten
--image
--het beroep
--leraar heeft
--een enorme
--rijkdom aan
--verschijningsvormen de
--grote verschillen
--tussen en
--binnen de
--onderwijssectoren leiden
--tot een
--grote variatie
--in wat
--er van
--leraren wordt
--gevraagd en
--hoe zij
--werken de
--leraar in
--het basisonderwijs
--werkt met
--leerlingen over
--de volle
--bandbreedte van
--leeftijd (4-12
--jaar) en
--leermogelijkheden die
--leraar is
--een generalist
--die van
--alle markten
--thuis moet
--zijn ook
--de vakspecialist
--in het
--v…
--meer bekijken
--op wij-leren
--nl
--gepubliceerd: 24-04-2017
--onderwijzer wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/onderwijzer
--overzichtnederlandvlaanderentijdsbestedingbekende onderwijzers
--en onderwijzeressenzie
--ook
--een onderwijzer/onderwijzeres
--leraar/lerares of
--docent/docente draagt
--kennis en
--technische bekwaamheid
--over aan
--respectievelijk scholieren
--leerlingen of
--studenten sekseneutrale
--termen zijn
--leerkracht en
--onderwijsgevende
--• een
--onderwijzer of
--onderwijzeres geeft
--les in
--(bijna) alle
--vakken in
--het basisonderwijs
--soms treedt
--een bijzonder
--leermeester of
--vakleerkracht op
--voor de
--vakken lichamelijke
--opvoeding godsdienst
--of niet-con…
--wikipedia ·
--tekst onder
--cc-by-sa-licentie
--checklist word
--leraar rijksoverheid
--nl
--https://www rijksoverheid
--nl/ /vraag-en-antwoord/checklist-word-leraar
--24-12-2020 ·
--kijk wat
--er nodig
--is om
--leraar te
--worden beantwoord
--de vragen
--en maak
--een persoonlijke
--checklist
--
--homepage leraar
--van buiten
--https://www leraarvanbuiten
--nl
--leraar van
--buiten voorlichtingsevents
--voor zij-instromers
--denk je
--erover na
--om leraar
--te worden
--in het
--voortgezet onderwijs
--of mbo?
--heb je
--een hbo-
--of universitaire
--opleiding afgerond
--in een
--taal (nederlands
--duits engels
--of frans)
--of een
--bètavak?
--
--mark rutte
--als leraar:
--'hij is
--grappig beetje
--streng en
--https://www rtlnieuws
--nl/nieuws/nederland/artikel/390286/mark-rutte
--08-10-2016 ·
--een klein
--beetje streng
--grappig en
--lekker casual
--met een
--broek die
--soms aan
--de korte
--kant is
--mark rutte
--is naast
--premier ook
--leraar hij
--doet heel
--gewoon en
--eet in
--de kantine
--vertellen
--
--verwante zoekopdrachten
--voor leraar
--leraar basisonderwijs
--worden
--leraar van
--het jaar
--leraar wikipedia
--leraar cartoon
--leraar engels
--salaris leraar
--basisonderwijs
--beroep leraar
--basisschool leraar
--the_url:taalkunde
--leraar...
--leraar24 voor
--de leergierige
--leraar
--https://www leraar24
--nl
--leraar24 nl
--helpt jou
--als leergierige
--leraar te
--groeien in
--je vak
--onze kennis
--en praktijkvoorbeelden
--zijn direct
--toepasbaar voor
--iedereen die
--werkt in
--het basisonderwijs
--voortgezet onderwijs
--middelbaar beroepsonderwijs
--en speciaal
--onderwijs
--
--didactiek ·
--pedagogiek ·
--over leraar24
--· leermiddelen
--· 21e
--eeuwse vaardigheden
--· kijkstrategie
--leraar definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/leraar
--leraar een
--leraar of
--docent brengt
--kennis en/of
--vaardigheden over
--op leerlingen
--of studenten
--leraren kunnen
--breed scala
--aan basisvaardigheden
--overbrengen op
--een klas
--bijvoorbeeld in
--het basisonderwijs
--
--video's van
--leraar
--bing com/videos
--help leraar
--draait door
--12:04
--help leraar
--draait door
--miljoen weergavenjul
--11 2018
--youtubepeter hoefnagels
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--6:41
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--miljoen weergavenapr
--15 2015
--youtubepeter hoefnagels
--leraar van
--het jaar
--2014
--5:55
--leraar van
--het jaar
--2014
--duizend weergavenmei
--23 2014
--youtubeklasse
--leerling slaat
--leraar!
--5:42
--leerling slaat
--leraar!
--834 duizend
--weergavenjul 12
--2017
--youtubepeter hoefnagels
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--5:22
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--624 duizend
--weergavenmei 24
--2013
--youtubepeter hoefnagels
--meer video's
--weergeven van
--leraar
--leraar wikiwoordenboek
--wiktionary
--https://nl wiktionary
--org/wiki/leraar
--zelfstandig naamwoord
--leraar onderwijs)
--beroep) iemand
--die lesgeeft
--de leraar
--wist in
--de moeilijke
--klas goed
--orde te
--houden zijn
--taak als
--leraar was
--afgelopen kleine
--woord zou
--nu de
--rest moeten
--doen en
--hij had
--er het
--volste vertrouwen
--in dat
--het de
--jongen ook
--zou lukken
--
--leraar: salaris
--vacatures opleiding
--taken toekomst
--https://www nationaleberoepengids
--nl/leraar
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbrengen
--op een
--klas bijvoorbeeld
--in het
--basisonderwijs ze
--kunnen ook
--gespecialiseerd zijn
--in een
--bepaald vak
--en hierin
--diverse klassen
--onderwijzen op
--middelbare scholen
--of specifieke
--vaardigheden overbrengen
--
--❓ hoeveel
--opleidingen leraar
--hebben jullie?
--wij hebben
--op dit
--moment 24
--opleidingen trainingen
--of cursussen
--leraar online
--staan van
--verschillende aanbieders
--je kunt
--bij ons
--de opleidingen
--❓ hoeveel
--vacatures leraar
--hebben jullie
--nu online
--staan?
--wij hebben
--op dit
--moment 235
--vacatures leraar
--online staan
--van verschillende
--vacaturesites werkgevers
--je vindt
--op nationaleberoepengids
--nl de
--in
--❓ hoe
--kan ik
--het beste
--mijn beroepskeuze
--maken?
--wij proberen
--je op
--nationaleberoepengids nl
--alle informatie
--te bieden
--die je
--nodig hebt
--om jouw
--beroeps- en
--loopbaankeuzes te
--maken zo
--hebben we
--wat is
--een leraar?
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbren
--wat verdient
--een leraar?
--van docenten
--die les
--geven aan
--onderwijsinstellingen zijn
--de lonen
--vastgelegd in
--cao's in
--het basisonderwijs
--verdient de
--l\leraar (in
--schaal la
--hoe word
--je een
--leraar?
--leraren of
--docenten zijn
--op verschillende
--niveaus bij
--verschillende instellingen
--actief afgezien
--van de
--kleine zelfstandige
--die zonder
--diploma
--wat is
--de toekomst
--van leraar?
--het arbeidsmarktperspectief
--verschilt per
--onderwijssector in
--het primair
--onderwijs liep
--het lerarentekort
--de laatste
--jaren op
--inmiddels neemt
--welke competenties
--heeft een
--leraar nodig?
--een leraar
--heeft de
--volgende competenties
--nodig om
--zijn of
--haar beroep
--goed te
--kunnen uitoefenen
--coachenleiderschapluisterenresultaatgerichtheidsam
--waar werkt
--een leraar?
--leraren werken
--voornamelijk bij
--onderwijsinstellingen onderwijs
--valt onder
--de publieke
--sector en
--is dus
--non-profit er
--zijn bedrijfjes
--of organ
--wat voor
--persoonlijkheid heeft
--een leraar
--nodig?
--de leraar
--is bevlogen
--idealistisch bijna
--hij neemt
--zijn taak
--erg serieus
--wil dingen
--graag verbeteren
--of veranderen
--hij is
--erg principieel
--wat verdien
--ik als
--leraar in
--het basisonderwijs
--https://www rijksoverheid
--nl/ /wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-basisonderwijs
--schalen treden
--en beloning
--in het
--primair onderwijseenmalige
--extra beloning
--in 2020beloning
--voor startende
--lerarentaken bepalen
--de beloningsalaris
--als zij-instromer
--onderwijsmeer informatie
--over de
--cao po
--in de
--tabel staan
--afgeronde bruto
--bedragen die
--gebaseerd zijn
--op de
--cao po
--2019-2020 in
--de beloning
--op maandbasis
--zitten ook
--het vakantiegeld
--de eindejaarsuitkering
--en voor
--iedereen geldende
--toelagen
--meer bekijken
--op rijksoverheid
--nl
--leraar een
--rijk beroep
--wij-leren nl
--https://wij-leren nl/bekwaamheidseisen-onderwijscooperatie
--php
-- inleiding
--de kern
--van het
--beroep de
--verantwoordelijkheid van
--de leraar
--de leraar
--als professional1
--het dagelijks
--werk2 door
--het jaar
--heen3 de
--werkcontext vanuit
--kern en
--inhoud naar
--bekwaamheidseisennoten
--image
--het beroep
--leraar heeft
--een enorme
--rijkdom aan
--verschijningsvormen de
--grote verschillen
--tussen en
--binnen de
--onderwijssectoren leiden
--tot een
--grote variatie
--in wat
--er van
--leraren wordt
--gevraagd en
--hoe zij
--werken de
--leraar in
--het basisonderwijs
--werkt met
--leerlingen over
--de volle
--bandbreedte van
--leeftijd (4-12
--jaar) en
--leermogelijkheden die
--leraar is
--een generalist
--die van
--alle markten
--thuis moet
--zijn ook
--de vakspecialist
--in het
--v…
--meer bekijken
--op wij-leren
--nl
--gepubliceerd: 24-04-2017
--onderwijzer wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/onderwijzer
--overzichtnederlandvlaanderentijdsbestedingbekende onderwijzers
--en onderwijzeressenzie
--ook
--een onderwijzer/onderwijzeres
--leraar/lerares of
--docent/docente draagt
--kennis en
--technische bekwaamheid
--over aan
--respectievelijk scholieren
--leerlingen of
--studenten sekseneutrale
--termen zijn
--leerkracht en
--onderwijsgevende
--• een
--onderwijzer of
--onderwijzeres geeft
--les in
--(bijna) alle
--vakken in
--het basisonderwijs
--soms treedt
--een bijzonder
--leermeester of
--vakleerkracht op
--voor de
--vakken lichamelijke
--opvoeding godsdienst
--of niet-con…
--wikipedia ·
--tekst onder
--cc-by-sa-licentie
--checklist word
--leraar rijksoverheid
--nl
--https://www rijksoverheid
--nl/ /vraag-en-antwoord/checklist-word-leraar
--24-12-2020 ·
--kijk wat
--er nodig
--is om
--leraar te
--worden beantwoord
--de vragen
--en maak
--een persoonlijke
--checklist
--
--homepage leraar
--van buiten
--https://www leraarvanbuiten
--nl
--leraar van
--buiten voorlichtingsevents
--voor zij-instromers
--denk je
--erover na
--om leraar
--te worden
--in het
--voortgezet onderwijs
--of mbo?
--heb je
--een hbo-
--of universitaire
--opleiding afgerond
--in een
--taal (nederlands
--duits engels
--of frans)
--of een
--bètavak?
--
--mark rutte
--als leraar:
--'hij is
--grappig beetje
--streng en
--https://www rtlnieuws
--nl/nieuws/nederland/artikel/390286/mark-rutte
--08-10-2016 ·
--een klein
--beetje streng
--grappig en
--lekker casual
--met een
--broek die
--soms aan
--de korte
--kant is
--mark rutte
--is naast
--premier ook
--leraar hij
--doet heel
--gewoon en
--eet in
--de kantine
--vertellen
--
--verwante zoekopdrachten
--voor leraar
--leraar basisonderwijs
--worden
--leraar van
--het jaar
--leraar wikipedia
--leraar cartoon
--leraar engels
--salaris leraar
--basisonderwijs
--beroep leraar
--basisschool leraar
--the_url:taalkunde
--leraar...
--leraar24 voor
--de leergierige
--leraar
--https://www leraar24
--nl
--leraar24 nl
--helpt jou
--als leergierige
--leraar te
--groeien in
--je vak
--onze kennis
--en praktijkvoorbeelden
--zijn direct
--toepasbaar voor
--iedereen die
--werkt in
--het basisonderwijs
--voortgezet onderwijs
--middelbaar beroepsonderwijs
--en speciaal
--onderwijs
--
--didactiek ·
--pedagogiek ·
--over leraar24
--· leermiddelen
--· 21e
--eeuwse vaardigheden
--· kijkstrategie
--leraar definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/leraar
--leraar een
--leraar of
--docent brengt
--kennis en/of
--vaardigheden over
--op leerlingen
--of studenten
--leraren kunnen
--breed scala
--aan basisvaardigheden
--overbrengen op
--een klas
--bijvoorbeeld in
--het basisonderwijs
--
--video's van
--leraar
--bing com/videos
--help leraar
--draait door
--12:04
--help leraar
--draait door
--miljoen weergavenjul
--11 2018
--youtubepeter hoefnagels
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--6:41
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--miljoen weergavenapr
--15 2015
--youtubepeter hoefnagels
--leraar van
--het jaar
--2014
--5:55
--leraar van
--het jaar
--2014
--duizend weergavenmei
--23 2014
--youtubeklasse
--leerling slaat
--leraar!
--5:42
--leerling slaat
--leraar!
--834 duizend
--weergavenjul 12
--2017
--youtubepeter hoefnagels
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--5:22
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--624 duizend
--weergavenmei 24
--2013
--youtubepeter hoefnagels
--meer video's
--weergeven van
--leraar
--leraar wikiwoordenboek
--wiktionary
--https://nl wiktionary
--org/wiki/leraar
--zelfstandig naamwoord
--leraar onderwijs)
--beroep) iemand
--die lesgeeft
--de leraar
--wist in
--de moeilijke
--klas goed
--orde te
--houden zijn
--taak als
--leraar was
--afgelopen kleine
--woord zou
--nu de
--rest moeten
--doen en
--hij had
--er het
--volste vertrouwen
--in dat
--het de
--jongen ook
--zou lukken
--
--leraar: salaris
--vacatures opleiding
--taken toekomst
--https://www nationaleberoepengids
--nl/leraar
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbrengen
--op een
--klas bijvoorbeeld
--in het
--basisonderwijs ze
--kunnen ook
--gespecialiseerd zijn
--in een
--bepaald vak
--en hierin
--diverse klassen
--onderwijzen op
--middelbare scholen
--of specifieke
--vaardigheden overbrengen
--
--❓ hoeveel
--opleidingen leraar
--hebben jullie?
--wij hebben
--op dit
--moment 24
--opleidingen trainingen
--of cursussen
--leraar online
--staan van
--verschillende aanbieders
--je kunt
--bij ons
--de opleidingen
--❓ hoeveel
--vacatures leraar
--hebben jullie
--nu online
--staan?
--wij hebben
--op dit
--moment 235
--vacatures leraar
--online staan
--van verschillende
--vacaturesites werkgevers
--je vindt
--op nationaleberoepengids
--nl de
--in
--❓ hoe
--kan ik
--het beste
--mijn beroepskeuze
--maken?
--wij proberen
--je op
--nationaleberoepengids nl
--alle informatie
--te bieden
--die je
--nodig hebt
--om jouw
--beroeps- en
--loopbaankeuzes te
--maken zo
--hebben we
--wat is
--een leraar?
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbren
--wat verdient
--een leraar?
--van docenten
--die les
--geven aan
--onderwijsinstellingen zijn
--de lonen
--vastgelegd in
--cao's in
--het basisonderwijs
--verdient de
--l\leraar (in
--schaal la
--hoe word
--je een
--leraar?
--leraren of
--docenten zijn
--op verschillende
--niveaus bij
--verschillende instellingen
--actief afgezien
--van de
--kleine zelfstandige
--die zonder
--diploma
--wat is
--de toekomst
--van leraar?
--het arbeidsmarktperspectief
--verschilt per
--onderwijssector in
--het primair
--onderwijs liep
--het lerarentekort
--de laatste
--jaren op
--inmiddels neemt
--welke competenties
--heeft een
--leraar nodig?
--een leraar
--heeft de
--volgende competenties
--nodig om
--zijn of
--haar beroep
--goed te
--kunnen uitoefenen
--coachenleiderschapluisterenresultaatgerichtheidsam
--waar werkt
--een leraar?
--leraren werken
--voornamelijk bij
--onderwijsinstellingen onderwijs
--valt onder
--de publieke
--sector en
--is dus
--non-profit er
--zijn bedrijfjes
--of organ
--wat voor
--persoonlijkheid heeft
--een leraar
--nodig?
--de leraar
--is bevlogen
--idealistisch bijna
--hij neemt
--zijn taak
--erg serieus
--wil dingen
--graag verbeteren
--of veranderen
--hij is
--erg principieel
--wat verdien
--ik als
--leraar in
--het basisonderwijs
--https://www rijksoverheid
--nl/ /wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-basisonderwijs
--schalen treden
--en beloning
--in het
--primair onderwijseenmalige
--extra beloning
--in 2020beloning
--voor startende
--lerarentaken bepalen
--de beloningsalaris
--als zij-instromer
--onderwijsmeer informatie
--over de
--cao po
--in de
--tabel staan
--afgeronde bruto
--bedragen die
--gebaseerd zijn
--op de
--cao po
--2019-2020 in
--de beloning
--op maandbasis
--zitten ook
--het vakantiegeld
--de eindejaarsuitkering
--en voor
--iedereen geldende
--toelagen
--meer bekijken
--op rijksoverheid
--nl
--leraar een
--rijk beroep
--wij-leren nl
--https://wij-leren nl/bekwaamheidseisen-onderwijscooperatie
--php
-- inleiding
--de kern
--van het
--beroep de
--verantwoordelijkheid van
--de leraar
--de leraar
--als professional1
--het dagelijks
--werk2 door
--het jaar
--heen3 de
--werkcontext vanuit
--kern en
--inhoud naar
--bekwaamheidseisennoten
--image
--het beroep
--leraar heeft
--een enorme
--rijkdom aan
--verschijningsvormen de
--grote verschillen
--tussen en
--binnen de
--onderwijssectoren leiden
--tot een
--grote variatie
--in wat
--er van
--leraren wordt
--gevraagd en
--hoe zij
--werken de
--leraar in
--het basisonderwijs
--werkt met
--leerlingen over
--de volle
--bandbreedte van
--leeftijd (4-12
--jaar) en
--leermogelijkheden die
--leraar is
--een generalist
--die van
--alle markten
--thuis moet
--zijn ook
--de vakspecialist
--in het
--v…
--meer bekijken
--op wij-leren
--nl
--gepubliceerd: 24-04-2017
--onderwijzer wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/onderwijzer
--overzichtnederlandvlaanderentijdsbestedingbekende onderwijzers
--en onderwijzeressenzie
--ook
--een onderwijzer/onderwijzeres
--leraar/lerares of
--docent/docente draagt
--kennis en
--technische bekwaamheid
--over aan
--respectievelijk scholieren
--leerlingen of
--studenten sekseneutrale
--termen zijn
--leerkracht en
--onderwijsgevende
--• een
--onderwijzer of
--onderwijzeres geeft
--les in
--(bijna) alle
--vakken in
--het basisonderwijs
--soms treedt
--een bijzonder
--leermeester of
--vakleerkracht op
--voor de
--vakken lichamelijke
--opvoeding godsdienst
--of niet-con…
--wikipedia ·
--tekst onder
--cc-by-sa-licentie
--checklist word
--leraar rijksoverheid
--nl
--https://www rijksoverheid
--nl/ /vraag-en-antwoord/checklist-word-leraar
--24-12-2020 ·
--kijk wat
--er nodig
--is om
--leraar te
--worden beantwoord
--de vragen
--en maak
--een persoonlijke
--checklist
--
--homepage leraar
--van buiten
--https://www leraarvanbuiten
--nl
--leraar van
--buiten voorlichtingsevents
--voor zij-instromers
--denk je
--erover na
--om leraar
--te worden
--in het
--voortgezet onderwijs
--of mbo?
--heb je
--een hbo-
--of universitaire
--opleiding afgerond
--in een
--taal (nederlands
--duits engels
--of frans)
--of een
--bètavak?
--
--mark rutte
--als leraar:
--'hij is
--grappig beetje
--streng en
--https://www rtlnieuws
--nl/nieuws/nederland/artikel/390286/mark-rutte
--08-10-2016 ·
--een klein
--beetje streng
--grappig en
--lekker casual
--met een
--broek die
--soms aan
--de korte
--kant is
--mark rutte
--is naast
--premier ook
--leraar hij
--doet heel
--gewoon en
--eet in
--de kantine
--vertellen
--
--verwante zoekopdrachten
--voor leraar
--leraar basisonderwijs
--worden
--leraar van
--het jaar
--leraar wikipedia
--leraar cartoon
--leraar engels
--salaris leraar
--basisonderwijs
--beroep leraar
--basisschool leraar
--the_url:taalkunde
--leraar...
--leraar24 voor
--de leergierige
--leraar
--https://www leraar24
--nl
--leraar24 nl
--helpt jou
--als leergierige
--leraar te
--groeien in
--je vak
--onze kennis
--en praktijkvoorbeelden
--zijn direct
--toepasbaar voor
--iedereen die
--werkt in
--het basisonderwijs
--voortgezet onderwijs
--middelbaar beroepsonderwijs
--en speciaal
--onderwijs
--
--didactiek ·
--pedagogiek ·
--over leraar24
--· leermiddelen
--· 21e
--eeuwse vaardigheden
--· kijkstrategie
--leraar definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/leraar
--leraar een
--leraar of
--docent brengt
--kennis en/of
--vaardigheden over
--op leerlingen
--of studenten
--leraren kunnen
--breed scala
--aan basisvaardigheden
--overbrengen op
--een klas
--bijvoorbeeld in
--het basisonderwijs
--
--video's van
--leraar
--bing com/videos
--help leraar
--draait door
--12:04
--help leraar
--draait door
--miljoen weergavenjul
--11 2018
--youtubepeter hoefnagels
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--6:41
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--miljoen weergavenapr
--15 2015
--youtubepeter hoefnagels
--leraar van
--het jaar
--2014
--5:55
--leraar van
--het jaar
--2014
--duizend weergavenmei
--23 2014
--youtubeklasse
--leerling slaat
--leraar!
--5:42
--leerling slaat
--leraar!
--834 duizend
--weergavenjul 12
--2017
--youtubepeter hoefnagels
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--5:22
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--624 duizend
--weergavenmei 24
--2013
--youtubepeter hoefnagels
--meer video's
--weergeven van
--leraar
--leraar wikiwoordenboek
--wiktionary
--https://nl wiktionary
--org/wiki/leraar
--zelfstandig naamwoord
--leraar onderwijs)
--beroep) iemand
--die lesgeeft
--de leraar
--wist in
--de moeilijke
--klas goed
--orde te
--houden zijn
--taak als
--leraar was
--afgelopen kleine
--woord zou
--nu de
--rest moeten
--doen en
--hij had
--er het
--volste vertrouwen
--in dat
--het de
--jongen ook
--zou lukken
--
--leraar: salaris
--vacatures opleiding
--taken toekomst
--https://www nationaleberoepengids
--nl/leraar
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbrengen
--op een
--klas bijvoorbeeld
--in het
--basisonderwijs ze
--kunnen ook
--gespecialiseerd zijn
--in een
--bepaald vak
--en hierin
--diverse klassen
--onderwijzen op
--middelbare scholen
--of specifieke
--vaardigheden overbrengen
--
--❓ hoeveel
--opleidingen leraar
--hebben jullie?
--wij hebben
--op dit
--moment 24
--opleidingen trainingen
--of cursussen
--leraar online
--staan van
--verschillende aanbieders
--je kunt
--bij ons
--de opleidingen
--❓ hoeveel
--vacatures leraar
--hebben jullie
--nu online
--staan?
--wij hebben
--op dit
--moment 235
--vacatures leraar
--online staan
--van verschillende
--vacaturesites werkgevers
--je vindt
--op nationaleberoepengids
--nl de
--in
--❓ hoe
--kan ik
--het beste
--mijn beroepskeuze
--maken?
--wij proberen
--je op
--nationaleberoepengids nl
--alle informatie
--te bieden
--die je
--nodig hebt
--om jouw
--beroeps- en
--loopbaankeuzes te
--maken zo
--hebben we
--wat is
--een leraar?
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbren
--wat verdient
--een leraar?
--van docenten
--die les
--geven aan
--onderwijsinstellingen zijn
--de lonen
--vastgelegd in
--cao's in
--het basisonderwijs
--verdient de
--l\leraar (in
--schaal la
--hoe word
--je een
--leraar?
--leraren of
--docenten zijn
--op verschillende
--niveaus bij
--verschillende instellingen
--actief afgezien
--van de
--kleine zelfstandige
--die zonder
--diploma
--wat is
--de toekomst
--van leraar?
--het arbeidsmarktperspectief
--verschilt per
--onderwijssector in
--het primair
--onderwijs liep
--het lerarentekort
--de laatste
--jaren op
--inmiddels neemt
--welke competenties
--heeft een
--leraar nodig?
--een leraar
--heeft de
--volgende competenties
--nodig om
--zijn of
--haar beroep
--goed te
--kunnen uitoefenen
--coachenleiderschapluisterenresultaatgerichtheidsam
--waar werkt
--een leraar?
--leraren werken
--voornamelijk bij
--onderwijsinstellingen onderwijs
--valt onder
--de publieke
--sector en
--is dus
--non-profit er
--zijn bedrijfjes
--of organ
--wat voor
--persoonlijkheid heeft
--een leraar
--nodig?
--de leraar
--is bevlogen
--idealistisch bijna
--hij neemt
--zijn taak
--erg serieus
--wil dingen
--graag verbeteren
--of veranderen
--hij is
--erg principieel
--wat verdien
--ik als
--leraar in
--het basisonderwijs
--https://www rijksoverheid
--nl/ /wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-basisonderwijs
--schalen treden
--en beloning
--in het
--primair onderwijseenmalige
--extra beloning
--in 2020beloning
--voor startende
--lerarentaken bepalen
--de beloningsalaris
--als zij-instromer
--onderwijsmeer informatie
--over de
--cao po
--in de
--tabel staan
--afgeronde bruto
--bedragen die
--gebaseerd zijn
--op de
--cao po
--2019-2020 in
--de beloning
--op maandbasis
--zitten ook
--het vakantiegeld
--de eindejaarsuitkering
--en voor
--iedereen geldende
--toelagen
--meer bekijken
--op rijksoverheid
--nl
--leraar een
--rijk beroep
--wij-leren nl
--https://wij-leren nl/bekwaamheidseisen-onderwijscooperatie
--php
-- inleiding
--de kern
--van het
--beroep de
--verantwoordelijkheid van
--de leraar
--de leraar
--als professional1
--het dagelijks
--werk2 door
--het jaar
--heen3 de
--werkcontext vanuit
--kern en
--inhoud naar
--bekwaamheidseisennoten
--image
--het beroep
--leraar heeft
--een enorme
--rijkdom aan
--verschijningsvormen de
--grote verschillen
--tussen en
--binnen de
--onderwijssectoren leiden
--tot een
--grote variatie
--in wat
--er van
--leraren wordt
--gevraagd en
--hoe zij
--werken de
--leraar in
--het basisonderwijs
--werkt met
--leerlingen over
--de volle
--bandbreedte van
--leeftijd (4-12
--jaar) en
--leermogelijkheden die
--leraar is
--een generalist
--die van
--alle markten
--thuis moet
--zijn ook
--de vakspecialist
--in het
--v…
--meer bekijken
--op wij-leren
--nl
--gepubliceerd: 24-04-2017
--onderwijzer wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/onderwijzer
--overzichtnederlandvlaanderentijdsbestedingbekende onderwijzers
--en onderwijzeressenzie
--ook
--een onderwijzer/onderwijzeres
--leraar/lerares of
--docent/docente draagt
--kennis en
--technische bekwaamheid
--over aan
--respectievelijk scholieren
--leerlingen of
--studenten sekseneutrale
--termen zijn
--leerkracht en
--onderwijsgevende
--• een
--onderwijzer of
--onderwijzeres geeft
--les in
--(bijna) alle
--vakken in
--het basisonderwijs
--soms treedt
--een bijzonder
--leermeester of
--vakleerkracht op
--voor de
--vakken lichamelijke
--opvoeding godsdienst
--of niet-con…
--wikipedia ·
--tekst onder
--cc-by-sa-licentie
--checklist word
--leraar rijksoverheid
--nl
--https://www rijksoverheid
--nl/ /vraag-en-antwoord/checklist-word-leraar
--24-12-2020 ·
--kijk wat
--er nodig
--is om
--leraar te
--worden beantwoord
--de vragen
--en maak
--een persoonlijke
--checklist
--
--homepage leraar
--van buiten
--https://www leraarvanbuiten
--nl
--leraar van
--buiten voorlichtingsevents
--voor zij-instromers
--denk je
--erover na
--om leraar
--te worden
--in het
--voortgezet onderwijs
--of mbo?
--heb je
--een hbo-
--of universitaire
--opleiding afgerond
--in een
--taal (nederlands
--duits engels
--of frans)
--of een
--bètavak?
--
--mark rutte
--als leraar:
--'hij is
--grappig beetje
--streng en
--https://www rtlnieuws
--nl/nieuws/nederland/artikel/390286/mark-rutte
--08-10-2016 ·
--een klein
--beetje streng
--grappig en
--lekker casual
--met een
--broek die
--soms aan
--de korte
--kant is
--mark rutte
--is naast
--premier ook
--leraar hij
--doet heel
--gewoon en
--eet in
--de kantine
--vertellen
--
--verwante zoekopdrachten
--voor leraar
--leraar basisonderwijs
--worden
--leraar van
--het jaar
--leraar wikipedia
--leraar cartoon
--leraar engels
--salaris leraar
--basisonderwijs
--beroep leraar
--basisschool leraar
--the_url:taalkunde
--leraar...
--leraar24 voor
--de leergierige
--leraar
--https://www leraar24
--nl
--leraar24 nl
--helpt jou
--als leergierige
--leraar te
--groeien in
--je vak
--onze kennis
--en praktijkvoorbeelden
--zijn direct
--toepasbaar voor
--iedereen die
--werkt in
--het basisonderwijs
--voortgezet onderwijs
--middelbaar beroepsonderwijs
--en speciaal
--onderwijs
--
--didactiek ·
--pedagogiek ·
--over leraar24
--· leermiddelen
--· 21e
--eeuwse vaardigheden
--· kijkstrategie
--leraar definities
--encyclo
--https://www encyclo
--nl/begrip/leraar
--leraar een
--leraar of
--docent brengt
--kennis en/of
--vaardigheden over
--op leerlingen
--of studenten
--leraren kunnen
--breed scala
--aan basisvaardigheden
--overbrengen op
--een klas
--bijvoorbeeld in
--het basisonderwijs
--
--video's van
--leraar
--bing com/videos
--help leraar
--draait door
--12:04
--help leraar
--draait door
--miljoen weergavenjul
--11 2018
--youtubepeter hoefnagels
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--6:41
--leraar krijgt
--straf van
--leerlingen!
--miljoen weergavenapr
--15 2015
--youtubepeter hoefnagels
--leraar van
--het jaar
--2014
--5:55
--leraar van
--het jaar
--2014
--duizend weergavenmei
--23 2014
--youtubeklasse
--leerling slaat
--leraar!
--5:42
--leerling slaat
--leraar!
--834 duizend
--weergavenjul 12
--2017
--youtubepeter hoefnagels
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--5:22
--leraar geeft
--expres lager
--cijfer!
--624 duizend
--weergavenmei 24
--2013
--youtubepeter hoefnagels
--meer video's
--weergeven van
--leraar
--leraar wikiwoordenboek
--wiktionary
--https://nl wiktionary
--org/wiki/leraar
--zelfstandig naamwoord
--leraar onderwijs)
--beroep) iemand
--die lesgeeft
--de leraar
--wist in
--de moeilijke
--klas goed
--orde te
--houden zijn
--taak als
--leraar was
--afgelopen kleine
--woord zou
--nu de
--rest moeten
--doen en
--hij had
--er het
--volste vertrouwen
--in dat
--het de
--jongen ook
--zou lukken
--
--leraar: salaris
--vacatures opleiding
--taken toekomst
--https://www nationaleberoepengids
--nl/leraar
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbrengen
--op een
--klas bijvoorbeeld
--in het
--basisonderwijs ze
--kunnen ook
--gespecialiseerd zijn
--in een
--bepaald vak
--en hierin
--diverse klassen
--onderwijzen op
--middelbare scholen
--of specifieke
--vaardigheden overbrengen
--
--❓ hoeveel
--opleidingen leraar
--hebben jullie?
--wij hebben
--op dit
--moment 24
--opleidingen trainingen
--of cursussen
--leraar online
--staan van
--verschillende aanbieders
--je kunt
--bij ons
--de opleidingen
--❓ hoeveel
--vacatures leraar
--hebben jullie
--nu online
--staan?
--wij hebben
--op dit
--moment 235
--vacatures leraar
--online staan
--van verschillende
--vacaturesites werkgevers
--je vindt
--op nationaleberoepengids
--nl de
--in
--❓ hoe
--kan ik
--het beste
--mijn beroepskeuze
--maken?
--wij proberen
--je op
--nationaleberoepengids nl
--alle informatie
--te bieden
--die je
--nodig hebt
--om jouw
--beroeps- en
--loopbaankeuzes te
--maken zo
--hebben we
--wat is
--een leraar?
--een leraar
--of docent
--brengt kennis
--en/of vaardigheden
--over op
--leerlingen of
--studenten leraren
--kunnen breed
--scala aan
--basisvaardigheden overbren
--wat verdient
--een leraar?
--van docenten
--die les
--geven aan
--onderwijsinstellingen zijn
--de lonen
--vastgelegd in
--cao's in
--het basisonderwijs
--verdient de
--l\leraar (in
--schaal la
--hoe word
--je een
--leraar?
--leraren of
--docenten zijn
--op verschillende
--niveaus bij
--verschillende instellingen
--actief afgezien
--van de
--kleine zelfstandige
--die zonder
--diploma
--wat is
--de toekomst
--van leraar?
--het arbeidsmarktperspectief
--verschilt per
--onderwijssector in
--het primair
--onderwijs liep
--het lerarentekort
--de laatste
--jaren op
--inmiddels neemt
--welke competenties
--heeft een
--leraar nodig?
--een leraar
--heeft de
--volgende competenties
--nodig om
--zijn of
--haar beroep
--goed te
--kunnen uitoefenen
--coachenleiderschapluisterenresultaatgerichtheidsam
--waar werkt
--een leraar?
--leraren werken
--voornamelijk bij
--onderwijsinstellingen onderwijs
--valt onder
--de publieke
--sector en
--is dus
--non-profit er
--zijn bedrijfjes
--of organ
--wat voor
--persoonlijkheid heeft
--een leraar
--nodig?
--de leraar
--is bevlogen
--idealistisch bijna
--hij neemt
--zijn taak
--erg serieus
--wil dingen
--graag verbeteren
--of veranderen
--hij is
--erg principieel
--wat verdien
--ik als
--leraar in
--het basisonderwijs
--https://www rijksoverheid
--nl/ /wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-basisonderwijs
--schalen treden
--en beloning
--in het
--primair onderwijseenmalige
--extra beloning
--in 2020beloning
--voor startende
--lerarentaken bepalen
--de beloningsalaris
--als zij-instromer
--onderwijsmeer informatie
--over de
--cao po
--in de
--tabel staan
--afgeronde bruto
--bedragen die
--gebaseerd zijn
--op de
--cao po
--2019-2020 in
--de beloning
--op maandbasis
--zitten ook
--het vakantiegeld
--de eindejaarsuitkering
--en voor
--iedereen geldende
--toelagen
--meer bekijken
--op rijksoverheid
--nl
--leraar een
--rijk beroep
--wij-leren nl
--https://wij-leren nl/bekwaamheidseisen-onderwijscooperatie
--php
-- inleiding
--de kern
--van het
--beroep de
--verantwoordelijkheid van
--de leraar
--de leraar
--als professional1
--het dagelijks
--werk2 door
--het jaar
--heen3 de
--werkcontext vanuit
--kern en
--inhoud naar
--bekwaamheidseisennoten
--image
--het beroep
--leraar heeft
--een enorme
--rijkdom aan
--verschijningsvormen de
--grote verschillen
--tussen en
--binnen de
--onderwijssectoren leiden
--tot een
--grote variatie
--in wat
--er van
--leraren wordt
--gevraagd en
--hoe zij
--werken de
--leraar in
--het basisonderwijs
--werkt met
--leerlingen over
--de volle
--bandbreedte van
--leeftijd (4-12
--jaar) en
--leermogelijkheden die
--leraar is
--een generalist
--die van
--alle markten
--thuis moet
--zijn ook
--de vakspecialist
--in het
--v…
--meer bekijken
--op wij-leren
--nl
--gepubliceerd: 24-04-2017
--onderwijzer wikipedia
--https://nl wikipedia
--org/wiki/onderwijzer
--overzichtnederlandvlaanderentijdsbestedingbekende onderwijzers
--en onderwijzeressenzie
--ook
--een onderwijzer/onderwijzeres
--leraar/lerares of
--docent/docente draagt
--kennis en
--technische bekwaamheid
--over aan
--respectievelijk scholieren
--leerlingen of
--studenten sekseneutrale
--termen zijn
--leerkracht en
--onderwijsgevende
--• een
--onderwijzer of
--onderwijzeres geeft
--les in
--(bijna) alle
--vakken in
--het basisonderwijs
--soms treedt
--een bijzonder
--leermeester of
--vakleerkracht op
--voor de
--vakken lichamelijke
--opvoeding godsdienst
--of niet-con…
--wikipedia ·
--tekst onder
--cc-by-sa-licentie
--checklist word
--leraar rijksoverheid
--nl
--https://www rijksoverheid
--nl/ /vraag-en-antwoord/checklist-word-leraar
--24-12-2020 ·
--kijk wat
--er nodig
--is om
--leraar te
--worden beantwoord
--de vragen
--en maak
--een persoonlijke
--checklist
--
--homepage leraar
--van buiten
--https://www leraarvanbuiten
--nl
--leraar van
--buiten voorlichtingsevents
--voor zij-instromers
--denk je
--erover na
--om leraar
--te worden
--in het
--voortgezet onderwijs
--of mbo?
--heb je
--een hbo-
--of universitaire
--opleiding afgerond
--in een
--taal (nederlands
--duits engels
--of frans)
--of een
--bètavak?
--
--mark rutte
--als leraar:
--'hij is
--grappig beetje
--streng en
--https://www rtlnieuws
--nl/nieuws/nederland/artikel/390286/mark-rutte
--08-10-2016 ·
--een klein
--beetje streng
--grappig en
--lekker casual
--met een
--broek die
--soms aan
--de korte
--kant is
--mark rutte
--is naast
--premier ook
--leraar hij
--doet heel
--gewoon en
--eet in
--de kantine
--vertellen
--
--verwante zoekopdrachten
--voor leraar
--leraar basisonderwijs
--worden
--leraar van
--het jaar
--leraar wikipedia
--leraar cartoon
--leraar engels
--salaris leraar
--basisonderwijs
--beroep leraar
--basisschool leraar
--the_url:taalkunde
--leraar...
--leraar24 voor
--de leergierige
--leraar
--https://www leraar24
--nl
--leraar24 nl
--helpt jou
--als leergierige
--leraar te
--groeien in
--je vak
--onze kennis
--en praktijkvoorbeelden
--zijn direct
--toepasbaar voor
--iedereen die
--werkt in
--het basisonderwijs
--voortgezet onderwijs
--middelbaar beroepsonderwijs
--en speciaal
--onderwijs
--
--didact