N_du_en_bvn
naakt bvn naked
naakt bvn bare
naakt bvn nude
naaldvormig bvn needlenose
naamloos bvn nameless
naar bvn dreary
naar bvn dismal
naar beneden te trekken bvn pull-down
naargeestig bvn dreary
naargeestig bvn dismal
nabootsend bvn imitative
naburig bvn neighboring
naburig bvn adjacent
nachtmerrieachtig bvn nightmarish
nadelig bvn detrimental
nadelig bvn disadvantageous
nadenkend bvn thoughtful
naderend bvn oncoming
nadrukkelijk bvn emphatic
naief bvn naive
naoorlogs bvn postwar
nat bvn wet
nationaal bvn national
nationaal bvn nationwide
nationalistisch bvn nationalistic
natuurlijk bvn natural
nauw bvn close
nauwgezet bvn prompt
nauwgezet bvn meticulous
nauwgezet bvn scrupulous
nauwkeurig bvn exact
nauwkeurig bvn accurate
nauwkeurig bvn precise
nauwkeurig bvn prompt
navigatie bvn navigational
negen uur durend bvn nine-hour
negencijferig bvn nine-digit
negende bvn ninth
negendelig bvn nine-piece
negenentwintigste bvn twenty-ninth
negentiende bvn nineteenth
neonataal bvn neonatal
netelig bvn knotty
neurotisch bvn neurotic
neutraal bvn noncommittal
neutraal bvn uncommitted
neutraal bvn neutral
nevelig bvn misty
nevelig bvn foggy
nicht bemerkenswert bvn unnoteworthy
nie numeriek bvn nonnumeric
nier bvn renal
niet aangeduid bvn undesignated
niet afwijkend bvn undeviating
niet bekendgemaakt bvn undisclosed
niet belastbaar bvn nontaxable
niet belastbaar bvn nonchargeable
niet belicht bvn unexposed
niet beschikbaar bvn unavailable
niet bevestigd bvn uncorroborated
niet emotioneel bvn unemotional
niet enthousiast bvn unenthused
niet enthousiast bvn unenthusiastic
niet functionerend bvn inoperative
niet geformatteerd bvn unformatted
niet geleid bvn undirected
niet geleidend bvn non-conducting
niet genoemd bvn unnamed
niet geregeld bvn unadjusted
niet geregistreerd bvn unregistered
niet geschikt om te drukken bvn nonprinting
niet gewaarmerkt bvn non-certified
niet gewend bvn unaccustomed
niet giftig bvn nontoxic
niet inschikkelijk bvn non-compliant
niet lonend bvn unrewarding
niet lopend bvn non-running
niet metallisch bvn nonmetallic
niet modieus bvn unfashionable
niet noodzakelijk bvn dispensable
niet ondernemend bvn unenterprising
niet ondersteund bvn unsupported
niet operationeel bvn nonoperational
niet origineel bvn unoriginal
niet overtuigend bvn inconclusive
niet overtuigend bvn unconvincing
niet standaard bvn nonstandard
niet standaard bvn non-standard
niet te onderscheiden bvn undistinguishable
niet te verwijderen bvn irremovable
niet toegewezen bvn unappropriated
niet toepasselijk bvn irrelevant
niet verblindend bvn nonglare
niet verblindend bvn non-glare
niet verbonden aan een college bvn noncollegiate
niet verlangend bvn undesirous
niet vernietigend bvn nondestructive
niet verrassend bvn unsurprising
niet verwant bvn unrelated
niet vluchtig bvn nonvolatile
niet waardig bvn undignified
nietig bvn puny
niets ontziend bvn irrespective
nieuw bvn new
nieuw bvn novel
nieuwsgierig bvn curious
nieuwsgierig bvn inquisitive
nominaal bvn nominal
noodzakelijk bvn necessary
noordelijk bvn northern
normaal bvn normal
nors bvn cantankerous
nors bvn gruff
nostalgisch bvn nostalgic
nuchter bvn down-to-earth
nuchter bvn sober
nucleair bvn atomic
nucleair bvn nuclear
nukkig bvn sullen
numeriek bvn numerical
nutteloos bvn useless
nuttig bvn useful